D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jarmila Halgašová a Peter Cmorej.
Novelou Zákonníka práce č. 248/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2023 umožnilo
na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku a a najviac na 8 mesiacov; okruh sezónnych prác je definovaný v prílohe č. 1b Zákonníka práce. Ide o práce v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu, potravinárstva a lesného hospodárstva. Prvotným motívom prijatia tejto úpravy sflexibilniť rigidný charakter dohôd o pracovnej činnosti, ktorý pre sezónne práce nebol vhodný a odstrániť problém s nedostatkom pracovných síl zapojením osôb, ktoré sú bez práce.
Nedoriešeným problémom však zostala neatraktívnosť sezónnych prác pre osoby bez práce, nakoľko to pre ne znamená stratu podpory v nezamestnanosti ako dávky sociálneho poistenia alebo stratu dávok v hmotnej núdzi, ktoré vyplácané zo systému štátnych sociálnych dávok.
Cieľom predloženého návrhu je preto umožniť v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchádzačovi o zamestnanie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a tiež v zákone č. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zakotviť, že podľa dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa nepovažujú za príjem podľa citovaného zákona. Uvedené zmeny umožnia osobám bez práce zamestnať sa v oblasti sezónnych prác bez toho, aby neprišli o dávky vyplácané podľa osobitných predpisov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude nebude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet ani negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na rozpočty samosprávnych krajov a obcí. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy
B. Osobitná časť
K čl. I (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V § 6 ods. 2 sa navrhuje doplnenie písmena i), podľa ktorého uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.
K čl. II (zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V § 4 ods. 3 sa navrhuje doplnenie písmenom aa), podľa ktorého príjmom na účely tohto zákona nie je odmena za vykonanú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.
K čl. III
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti od 1. januára 2023.