NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .... 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
191/2004 Z. z.
, zákona č.
614/2004 Z. z.
, zákona č.
585/2004 Z. z.
, zákona č.
1/2005 Z. z.
, zákona č.
82/2005 Z. z.
, zákona č.
528/2005 Z. z.
, zákona č.
573/2005 Z. z
, zákona č.
310/2006 Z. z.
, zákona č.
693/2006 Z. z.
, zákona č.
561/2007 Z. z.
, zákona č.
139/2008 Z. z.
, zákona č.
233/2008 Z. z.
, zákona č.
263/2008 Z. z.
, zákona č.
562/2008 Z. z.
, zákona č.
460/2008 Z. z.
, zákona č.
49/2009 Z. z.
, zákona č.
108/2009 Z. z.
, zákona č.
266/2009 Z. z.
, zákona č.
463/2009 Z. z.
, zákona č.
594/2009 Z. z.
, zákona č.
52/2010 Z. z.
, zákona č.
136/2010 Z. z.
, zákona č.
373/2010 Z. z.
, zákona č. 4
9/2009 Z. z.
, zákona č.
120/2011 Z. z.
, zákona č.
223/2011 Z. z.
, zákona č.
231/2011 Z. z.
, zákona č.
257/2011 Z. z.
, zákona č.
468/2011 Z. z.
, zákona č.
324/2012 Z. z.
, zákona č.
96/2013 Z. z.
, zákona č.
308/2013 Z. z.
, zákona č.
352/2013 Z. z.
, zákona č.
436/2013 Z. z.
, zákona č.
417/2013 Z. z.
, zákona č.
495/2013 Z. z.
, zákona č.
310/2014 Z. z.
, zákona č.
311/2014 Z. z.
, zákona č.
14/2015 Z. z.
, zákona č.
336/2015 Z. z.
, zákona č.
353/2015 Z. z.
, zákona č.
378/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č.
310/2016 Z. z.
, zákona č.
389/2015 Z. z.
, zákona č.
81/2017 Z. z.
, zákona č.
82/2017 Z. z.
, zákona č.
57/2018 Z. z.
, zákona č.
112/2018 Z. z.
, zákona č.
64/2018 Z. z.
, zákona č.
108/2018 Z. z.
, zákona č.
63/2018 Z. z.
, zákona č.
177/2018 Z. z.
, zákona č.
376/2018 Z. z.
, zákona č.
35/2019 Z. z.
, zákona č.
221/2019 Z. z.
, zákona č.
374/2019 Z. z.
, zákona č.
63/2020 Z. z.
, zákona č.
66/2020 Z. z.
, zákona č.
95/2020 Z. z.
, zákona č.
127/2020 Z. z.
, zákona č.
225/2019 Z. z.
, zákona č.
198/2020 Z. z.
, zákona č.
264/2020 Z. z.
, zákona č.
221/2019 Z. z.
, zákona č.
9/2021 Z. z.
, zákona č.
76/2021 Z. z.
, zákona č.
480/2021 Z. z.
, zákona č.
310/2021 Z. z.
, zákona č.
215/2021 Z. z.
, zákona č.
92/2022 Z. z.
, zákona č.
101/2022 Z. z.
, zákona č.
82/2022 Z. z.
, zákona č.
112/2022 Z. z.
, zákona č.
113/2022 Z. z.
a zákona č.
310/2021 Z. z.
s dopĺňa takto:
V § 6 sa odsek 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.
13be)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13be) znie:
13be) § 228a ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
183/2014 Z. z.
, zákona č.
308/2014 Z. z.
, zákona č.
140/2015 Z. z.
, zákona č.
378/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
81/2017 Z. z.
, zákona č.
42/2019 Z. z.
, zákona č.
223/2019 Z. z.
, zákona č.
231/2019 Z. z.
, zákona č.
221/2019 Z. z.
, zákona č.
92/2022 Z. z.
a zákona č.
199/2022 Z. z.
sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa) odmena za vykonanú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.22d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22d) znie:
22d) § 228a ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.