NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 306/2018 Z. z. a zákona č. 71/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 147 odsek 2 znie:
„(2) Ak kolektívnu správu práv v odbore podľa § 146 ods. 2 písm. d), f) a g) k určitému druhu predmetu ochrany vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, za vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1 sa považuje organizácia kolektívnej správy, ktorú tieto organizácie kolektívnej správy určili dohodou. O tejto dohode je určená organizácia kolektívnej správy povinná informovať ministerstvo do 15 dní od uzavretia dohody. Ministerstvo informáciu zverejní v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4. Ak organizácie kolektívnej správy neurčili dohodou organizáciu kolektívnej správy podľa prvej vety alebo v lehote podľa druhej vety o tejto dohode neinformovali ministerstvo, za vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, sa považuje organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4. Určenie organizácie kolektívnej správy podľa prvej alebo štvrtej vety platí vo vzťahu k individuálnemu nositeľovi práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, dovtedy, kým písomne neurčí, že jeho práva bude spravovať iná organizácia kolektívnej správy.“.
2.V § 147 sa odseky 4 a 5 vypúšťajú.
3.V § 152 ods. 4 písmeno f) znie:
„f) informáciu o tom, ktorá organizácia kolektívnej správy sa považuje za vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný podľa 164 ods. 1.“.
4.V § 165 ods. 11 sa v poslednej vete za slová „bezdôvodného obohatenia“ vkladajú slová „alebo zaplatenie odmeny alebo primeranej odmeny“.
5.Za §190b sa vkladá § 190c, ktorý vrátane nadpisu znie:
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.1.2023
V konaní podľa § 165 ods. 8 začatom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 do právoplatnosti rozhodnutia súdu o návrhu podľa § 165 ods. 8 premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo zaplatenie odmeny alebo primeranej odmeny neplynie.“.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023.