1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Predložený návrh zákona o pomoci tehotným ženám (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Diskusia o podpore tehotných žien sa vedie dlho, ale dodnes sa jej v zákonodarstve nevenovala dostatočná pozornosť. Cieľom navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre tehotnú ženu v prípade hlavne neplánovaného tehotenstva. Úprava dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností ako zodpovedne nasmerovať svoj život.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
2
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 4
Navrhovaná zmena je jedna z kľúčových zmien, ktorá potvrdzuje ambíciu návrhu zákona na vytvorenie podporných opatrení pre ženu v prípade jej neplánovaného tehotenstva.
Na tehotné ženy sa dnes vzťahuje zákon o sociálnych službách len čiastočne, a to v prípade, ak vystavené násiliu alebo strate bývania. Samotný fakt, že tehotné a z toho dôvodu narušené ich sociálne alebo rodinné väzby, zákon neupravuje. Môže ísť napríklad o mladé ženy študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo. Zavádza sa preto pravidlo, že zariadenie núdzového bývania budú môcť využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.
K čl. II
K bodom 1 až 7
Navrhuje sa zadefinovať účel novo navrhnutého príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa, ktorým by malo byť prispenie štátu na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s narodením dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.
K bodom 8 až 9
Ďalej sa navrhuje doplniť medzi oprávnené osoby na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a aj príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa aj otca dieťaťa v prípade, že matke dieťaťa nevznikne nárok na príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že nespĺňa podmienku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.
V súvislosti s návrhom doplniť medzi oprávnené osoby aj otca dieťaťa v prípade, že matke nevznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt sa navrhuje zaviesť novú podmienku nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, a to, že matke nebol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa resp. obdobná dávka v krajine jej trvalého pobytu. Navrhovanou zmenou sa zamedzí duplicitnej výplate v prípadoch kedy si nárok uplatní otec dieťaťa.
Ďalšou navrhovanou zmenou v súvislosti s otcom dieťaťa ako oprávnenou osobou v prípade, že matka nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je doplnenie, že nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká ani v prípade, ak oprávnenou osobou bude otec dieťaťa z dôvodu, že matka dieťaťa nemá trvalý pobyt na územní Slovenskej republiky a matka dieťaťa sa nezúčastňovala od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej
3
starostlivosti spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením zákona o zdravotnej starostlivosti o prepustení osoby z ústavnej starostlivosti.
K bodom 10 až 11
Navrhuje sa poskytovať príspevok pri narodení dieťaťa vo vyššej sume aj na dieťa narodené zo štvrtého pôrodu.
K bodom 12 až 13
Ďalej sa navrhuje zavedenie nového príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa, na ktorý by vznikal nárok v prípade, že by sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. Cieľom zavedenia príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je prispieť na zvýšené výdavky v súvislosti s narodením dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Choroby alebo stavy, ktoré budú považované za zdravotné znevýhodnenie budú ustanovené všeobecne záväzným právnym prepisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Navrhuje sa poskytovať príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 3170,14 eur.
K bodom 14 až 33
Navrhuje sa procesný postup ako sa budú realizovať hmotnoprávne ustanovenia tejto novely zákona.
K čl. III
Navrhuje sa vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa v plnej výške aj v prípade štvrtého dieťaťa v poradí.
K čl. IV
V zákone o sociálnom poistení sa vytvára právny základ pre alternatívu k umelému ukončeniu tehotenstva. Návrh zákona v tejto časti vytvoriť žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Preto sa umožniť, aby žena, ktorá sa rozhodla pre utajený pôrod, mala vytvorené podmienky na donosenie dieťaťa. Navrhuje sa, aby v takomto prípade prináležalo žene nemocenské, a to od 21. týždňa tehotenstva (jedná sa približne o obdobie, keď na tehotnej žene možno vizuálne spozorovať známky tehotenstva).
K čl. V
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou v čl. VI body 1 a 2.
K bodu 2
Upravuje sa začiatok plynutia lehoty, ktorý je viazaný na splnenie zákonných podmienok na umelé ukončenie tehotenstva. V návrhu sa zdôrazňuje povinnosť lekára dbať na splnenie
4
všetkých hmotnoprávnych povinností, ktoré predpokladom na vykonanie umelého ukončenia tehotenstva. Zmena aj upozorňovaciu funkciu pre lekára, že okrem zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov platia aj podmienky zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov. Navrhovaná úprava taktiež dosiahnuť zvýšenie zodpovednosti lekára za to, aby pred odoslaním hlásenia riadne splnil všetky povinnosti najmä tie povinnosti, ktoré splniť vo vzťahu k žene, ktorá požiadala o umelé ukončenie tehotenstva. V tretej vete sa zdôrazňuje potreba bezodkladného odoslania hlásenia. Vložením tohto ustanovenia sa brániť „obštrukciám“ lekára vo vzťahu k žene pri odoslaní hlásenia, keďže práve s momentom odoslania hlásenia začína plynúť lehota podľa prvej vety.
K bodu 3
Vložením nových odsekov 5 8 sa upravujú nové podrobnosti smerujúce k tomu, aby informovaný súhlas, ktorý podpisuje žena, bol obrazom reálneho poučenia a informovania ženy pred svojim rozhodnutím. Kvalita písomných informácií a hlavne ich aktuálnosť, majú klásť dôraz na zodpovednosť lekára pri poučovaní ženy. Z informovaného súhlasu sa nemá stať „nevyhnutná“ formalita alebo prekážka na ceste k umelému ukončeniu tehotenstva. Žena má dostať aktuálne a podrobné informácie o sociálnej politike štátu.
K bodu 4
Legislatívno-technická zmena.
K bodu 5
Navrhuje sa rozšírenie úpravy informácií, zverejňovaných na webovom sídle ministerstva zdravotníctva o nové informácie, ktoré majú byť podľa navrhovaného § 6b ods. 5 poskytované tehotným ženám.
K bodu 6
Zavádza sa povinnosť ministerstva zdravotníctva každoročne zverejňovať správu o potratoch a o umelých ukončeniach tehotenstva. Rovnako sa zavádza povinnosť ministerstva ponúknuť vzdelávanie v danej oblasti.
K čl. VI
5
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa upustiť od používania nepresného pojmu „umelé prerušenie tehotenstva“ a zaviesť pojem „umelé ukončenie tehotenstva“, ktorý svojim obsahom presne vyjadruje skutočnosť, ku ktorej daným výkonom dochádza tehotenstvo nie je prerušené a neexistuje žiadna objektívna možnosť jeho pokračovania.
K bodu 3
Zmenou sa podporiť informované rozhodnutie ženy v prípade, že sa uskutočniť umelé ukončenie tehotenstva zo zdravotného dôvodu na strane ženy, alebo zdravého vývoja plodu či geneticky chybného vývoja plodu. V návrhu zákona sa navrhuje, že ak lekár konštatuje v tzv. prvej správe existenciu niektorého z dôvodov (t.j. uskutočnenie umelého ukončenia tehotenstva zo zdravotného dôvodu na strane ženy, alebo zdravého vývoja plodu či geneticky chybného vývoja plodu) mala mať žena k dispozícii aj tzv. druhú lekársku správu. Návrh konštituuje nárok (právo) ženy požiadať o druhú nezávislú lekársku správu od lekára z iného zdravotníckeho zariadenia. Ak ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti právo ženy na druhú správu je irelevantné, keďže poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti
má prednosť.
Ak sa žena rozhodne využiť nárok (právo) požiadať o druhú nezávislú lekársku správu, návrh prináša odbremenenie ženy zavedením povinnosti lekára poskytnúť žene súčinnosť pri zabezpečení vyšetrení, ktorých výsledkom majú byť dve nezávislé lekárske správy lekárov z odlišných zdravotníckych zariadení. Ženský lekár, ktorý je príslušný 7 platného zákona) z titulu jeho povolania a praxe najlepší prehľad o dostupných zdravotníckych zariadeniach, v ktorých možno ženu vyšetriť. Súčinnosť spočívať najmä v nasmerovaní ženy na príslušné zdravotnícke zariadenie, zorganizovanie termínu vyšetrenia a podobne. Rovnako sa zavádza povinnosť lekára písomne informovať ženu o nároku (práve) požiadať o druhú nezávislú lekársku správu. Rovnako sa zavádza povinnosť lekára písomne informovať ženu o nároku (práve) požiadať o druhú nezávislú lekársku správu. Zároveň pribudla povinnosť informovať ženu o možnosti vyšetrenia v centrách maternofetálnej medicíny v prípade diagnostikovania chyby plodu korigovateľnej prenatálne.
K bodu 4
V navrhovanom odseku 1 sa v súlade s platným právnym stavom ustanovuje podmienka pre umelé ukončenie tehotenstva, ktorou je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení, upravený v zákone č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmeneným § 6 odseku 1.
6
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým znením § 1 a súvisí so zmenami podľa bodov 1 a 2
Čl. VII
V nadväznosti na zmeny navrhované v čl. VI bod 3 sa tehotnej žene garantovať uhradenie lekárskych správ.
Čl. VIII
V hlásení o spontánnom potrate a umelom ukončení tehotenstva sa budú zisťovať ďalšie údaje, ktorých cieľom je získať podrobnejšie informácie o matkách, ktoré potratili alebo podstúpili umelý potrat, ktoré môžu pomôcť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, informovanosti, prevencie a sociálnej pomoci.
Rodinný stav a situácia v domácnosti: V aktuálnom formulári „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu“ sa ako jedna z možností rodinného stavu uvádza aj 5 registrované partnerstvo. Právny poriadok Slovenskej republiky nepozná pojem registrované partnerstvá a teda tento pojem je potenciálne zmätočný, a preto je bezpredmetné ho zhromažďovať. V príslušnej kolónke Rodinný stav a situácia v domácnosti vo formulári žiadosti by sa potom nachádzali najmä nasledovné možnosti:
1 – slobodná, žijúca osamelo,
2 – slobodná, žijúca s partnerom,
3 – slobodná, žijúca s inými osobami v spoločnej domácnosti,
4 – vydatá,
5 – rozvedená,
6 – vdova.
Vnútromaternicová a iná antikoncepcia. Na účely štatistického zistenia tohto javu sa navrhuje v kolónke Používanie metód antikoncepcie v čase otehotnenia zisťovať najmä nasledovné údaje:
1 – žiadna metóda,
2 – vnútromaternicová antikoncepcia,
3 – kondóm,
4 – hormonálna antikoncepcia,
5 – postkoitálne prípravky,
6 – ženská sterilizácia,
7
7 – mužská sterilizácia,
8 – prirodzené metódy plánovania rodičovstva,
9 – iná metóda.
Príčiny pre umelé ukončenie tehotenstva (iné ako zdravotné) na Slovensku do veľkej miery zostávajú neznáme. Ich spoznanie umožní lepšie reagovať na skutočné potreby žien zvažujúcich umelé ukončenie tehotenstva. Preto navrhujeme, aby sa vo formulári žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva v novovytvorenej časti Údaje o iných ako zdravotných dôvodoch na vykonanie umelé ukončenie tehotenstva, zisťovali najmä nasledovné možné dôvody:
1 – hmotná núdza
2 – iná zlá ekonomická alebo sociálna situácia
3 – ohrozenie kariéry
4 – potreba pokračovať v štúdiu
5 – nepripravenosť byť matkou
6 – želaný počet detí už bol dosiahnutý
7 – rozchod alebo iné problémy v partnerskom vzťahu
8 – tehotenstvo je následkom trestného činu
9 – odporúčanie zo strany iných ľudí
10 – nátlak zo strany iných ľudí
11 – narušenie psychickej rovnováhy
12 – neželané pohlavie dieťaťa
13 – strach z reakcie rodičov
14 – strach z reakcie partnera/manžela
15 – tehotenstvo je následok náhodnej známosti
16 – Iné. V prípade uvedenia iné popíšte slovami o aký dôvod sa jedná.
V otázke anonymity takto získaných údajov je potrebné zdôrazniť, že Národné centrum zdravotníckych informácií bude pri štatistickom spracovávaní údaje anonymizovať a zber, spracovávanie a uchovávanie týchto údajov je chránené na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ďalšou garanciou anonymity platné ustanovenia novelizovaného zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovenia, ktoré upravujú, že spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu zákona a poskytujú sa v anonymizovanej podobe ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky (§ 10 ods. 4).
Čl. IX
8
Zmena vytvoriť právny základ na možnosť právnických osôb, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve uchádzať sa o dotácie v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.
Čl. X
Navrhujeme zaviesť zníženie registračného poplatku pri kúpe motorového vozidla v prípade, že kupujúci je rodič minimálne troch detí mladších ako 19 rokov a zároveň ide o vozidlo triedy M1 s objemom motora do 143kW vrátane.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2023.
9
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákon o pomoci tehotným ženám
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
10
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona o pomoci tehotným ženám
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3.Sociálne vplyvy
X
-vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
-sociálnu exklúziu,
X
-rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4.Vplyvy na životné prostredie
X
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6.Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.