1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
o pomoci tehotným ženám
Národná rada Slovenskej republiky,
zastupujúca vôľu občanov Slovenskej republiky tvoriacich spoločnosť, ktorá uznáva hodnotu ľudského života a potrebu jeho ochrany už pred narodením,
vedomá si nutnosti pomoci tehotným ženám a ich rodinám,
vedomá si potreby ochrany života a zdravia ženy
sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 218/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z. a zákona č. 199/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
2
„j) z dôvodu neplánovaného tehotenstva alebo narušenia sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva.“.
2.V § 29 úvodnej vete sa za slová „§ 2 ods. 2 písm. g)“ vkladajú slová „alebo j)“.
3.V § 29 ods. 1 písmeno b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa šiesty bod, ktorý znie:
„6. osobnú starostlivosť o dieťa.“.
4.V § 29 sa za ods.4 vkladá odsek 5, ktorý znie:
„(5) Sociálnu službu podľa § 2 ods. 2 písm. j) je v zariadení núdzového bývania možné poskytovať najviac po dobu troch rokov odo dňa pôrodu, ak sa matka osobne stará o dieťa. Sociálnu službu v zariadení núdzového bývania je matke podľa prvej vety možné súčasne poskytnúť aj pre iné jej neplnoleté deti.“.
Čl. II
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 sa slová „dieťaťa a poskytovanie príspevku na viac súčasne narodených detí“ nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí“.
2.V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s narodením dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
3.V § 2 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „dieťaťa“ vkladajú slová „a na uplatnenie nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“.
4.V § 2 ods. 1 písm. b) v prvom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
5.V § 2 ods. 1 písm. b) v druhom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripája slovo „alebo“.
6.V § 2 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. matke dieťaťa nevznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.“.
3
7.Nadpis druhej časti znie:
PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA, PRÍPLATOK K PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVOK NA VIAC SÚČASNE NARODENÝCH DETÍ“.
8.V § 3 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) na dieťa, ktorého matka nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa alebo iná dávka toho istého druhu v krajine trvalého pobytu matky,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
9.V § 3 ods. 4 úvodnej vete sa slová písm. a), ak“ nahrádzajú slovami „písm. a) alebo písm. b) tretieho bodu, ak matka dieťaťa“.
10.V § 4 ods. 1 písm. a) sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.
11.V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „zo štvrtého“ nahrádzajú slovami „z piateho“.
12.Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4a
Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
(1)Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1, ktorá spĺňa podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa dieťa narodilo so zdravotným znevýhodnením.
(2)Zdravotné znevýhodnenie choroba alebo stav ustanovené všeobecne záväzným právnym prepisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§ 4b
Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa
Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je 3 170,14 eura.“.
13.V § 5 ods. 1 a 3 a § 8 ods. 2 celom texte sa slová „§ 1 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 4“.
14. § 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí
(1)Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.
4
(2)Nárok na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa vzniká preukázaním splnenia podmienok na vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Nárok na výplatu príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok na vznik nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí a uplatnením nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.“.
15.Nadpis § 8 znie:
„Uplatnenie nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
16.V § 8 ods. 1 sa za slovo „nárok“ vkladajú slová „na príplatok k príspevku pri narodení a“.
17.Nadpis § 9 znie:
„Výplata príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí“.
18.V § 9 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Úrad vyplatí
a)príspevok pri narodení dieťaťa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo preukázané splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa; narodenie dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky sa považuje za preukázané aj doručením úradného prekladu rodného listu tohto dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení do slovenského jazyka; úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje,
b)príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o ich priznanie a preukázala splnenie podmienok nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.
(2) Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí osobitnému príjemcovi, ak
a) odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
b)v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený, alebo
c)oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.“.
19.V § 9 ods. 4 sa za slovo „dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
20.V § 9 odsek 6 znie:
5
„(6) Ak oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí určí úrad.“.
21.V § 9 ods. 7 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a“.
22.V § 9 odsek 8 znie:
„(8) Ak úrad vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí v nižšej sume, ako mala oprávnená osoba nárok, úrad doplatí rozdiel do sumy, na ktorú oprávnenej osobe vznikol nárok. Nárok na výplatu podľa prvej vety zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí v nižšej sume.“.
23.V § 9 ods. 9 v prvej vete sa za slová „príspevok pri narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“ a v druhej vete sa za slová „príspevku pri narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
24.Nadpis § 10 znie:
Zánik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
25.V § 10 ods. 1 sa za slová „narodení dieťaťa“ vkladajú slová „a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“.
26.V § 11 ods. 1 písm. a) prvom bode a § 12 ods. 1 sa za slovo „dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
27.V § 11 ods. 1 písm. a) treťom bode a písm. b) sa za slovo „dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“.
28.V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Zdravotné znevýhodnenie dieťaťa posudzuje úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby na základe žiadosti oprávnenej osoby.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
29.V § 11 ods. 3 sa za slovo „dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
30.V § 13 ods. 1 sa za slovo „nárok“ vkladajú slová „na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a“ a za slovo „nároku“ sa vkladajú slová „na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a“.
31.Nadpis § 14 znie:
„Spolupráca pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí“.
6
32.V § 14 ods. 1 sa za slová „príspevku pri narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“ a slová „dieťaťa a nároku na“ sa nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a“.
33.§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Úprava súm príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Sumu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
Čl. III
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 269/2021 Z. z. ,zákona 310/2021 Z. z. a zákona č. 107/2022 Z.z. sa mení takto:
V § 3 ods. 6 sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6c sa citácia: „v znení zákona č. 310/ 2021 Z. z.“ nahrádza citáciou „v znení neskorších predpisov“.
Čl. IV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z.,
7
zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z. zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z. a
zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021, zákona č. 397/2021, zákona č. 412/2021, zákona č. 431/2021, zákona č. 454/2021, zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: sa dopĺňa takto:
1.§ 34 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,50aa) vzniká nárok na nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti podľa prvej vety, najneskôr uplynutím druhého týždňa po dni pôrodu. Poistenkyňa v takomto prípade právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.
(8) Ak si poistenkyňa uplatní nárok na nemocenské podľa odseku 7, je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni názov zdravotníckeho zariadenia, v ktorom predpokladá pôrod. Sociálna poisťovňa oznámi zdravotníckemu zariadeniu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately deň predpokladaného pôrodu spolu so žiadosťou poistenkyne o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,50aa) pričom dodržiava právo na osobitnú ochranu osobných údajov poistenkyne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50aa znie:
50aa) § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8
2.V § 48 ods. 1 sa na konci pripája veta: „Nárok na materské nemá poistenkyňa, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom;50aa) to neplatí, ak poistenkyňa svoju žiadosť písomne odvolá.“.
3.V § 48 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom50aa) a svoju žiadosť písomne odvolala pred pôrodom, vzniká nárok na materské dňom pôrodu. Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom50aa) a svoju žiadosť písomne odvolala po pôrode, vzniká nárok na materské dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti o takéto utajenie.“.
Čl. V
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 102/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. a zákona č. 267/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6b vrátane nadpisu, § 6c a v § 12 sa slová „umelé prerušenie tehotenstva“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „umelé ukončenie tehotenstva“ v príslušnom gramatickom tvare.
2.V § 6b odsek 3 znie:
9
„(3) Ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy, umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2 a odovzdaní informácií v listinnej podobe podľa odsekov 2 a 5. Pred odoslaním hlásenia podľa prvej vety lekár musí zistiť splnenie všetkých podmienok na vykonanie umelého ukončenia tehotenstva podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6c) Lekár je povinný odoslať hlásenie podľa prvej vety bezodkladne po zistení splnenia všetkých podmienok na vykonanie umelého ukončenia tehotenstva podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
6c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov“.
3.§ 6b sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Ak žena na umelom ukončení tehotenstva trvá a sú splnené podmienky na jeho vykonanie, lekár je súčasne s poučením podľa odseku 2 povinný odovzdať žene v listinnej podobe informácie v rozsahu podľa odseku 2 a
a)zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve podľa § 6c ods. 2 písm. a),
b)informácie o materskom, rodičovskom príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa, o príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa,
c)informácie o tehotenskom,
d)informácie o tehotenskom štipendiu,
e)informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania podľa § 6c ods. 2 písm. c).
(6) Povinnosť podľa odseku 5 je možné splniť aj odovzdaním informácie v listinnej podobe vyhotovenej občianskym združením, neziskovou organizáciou, nadáciou, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak je jej obsah totožný s obsahom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 6c ods. 1 písm. a).
(7) Hlásenia o poskytnutí informácií o umelom ukončení tehotenstva podľa odseku 3 sa zasielajú Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré je zodpovedné za ich prijímanie a vyhodnocovanie.
(8) Kontrolu dodržiavania povinností podľa odsekov 1 5, vrátane kontroly dodržiavania lehoty podľa odseku 3 vykonáva okrem orgánov podľa osobitného predpisu4) aj ministerstvo zdravotníctva; pri kontrole dodržiavania lehoty sa vychádza z dátumu skutočného odoslania hlásenia o poskytnutí informácií o umelom ukončení tehotenstva.“.
10
4.V § 6c ods. 1 písmeno c) znie:
„c) určí podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname podľa odseku 2 písm. a).“.
5.V§ 6c odsek 2 znie:
„(2) Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojom webovom sídle
a)zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve a aktualizuje ho najmenej raz za kalendárny štvrťrok,
b)informácie o materskom, rodičovskom príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa, o príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa,
c)informácie o tehotenskom,
d)informácie o tehotenskom štipendiu,
e)informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania a aktualizuje ju pri každej zmene.“.
6.V § 45 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje každoročne, v lehote do 1. júla, súhrnnú správu o potratovosti na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane potratovosti v dôsledku umelých ukončení tehotenstva, ktorá obsahuje
a) analýzu zisťovaných štatistických údajov o potratovosti,
b) výsledky kontrolnej činnosti v zdravotníckych zariadeniach vykonávajúcich umelé ukončenie tehotenstva,
c) analýzu príčin potratovosti a
d) návrh opatrení na zníženie potratovosti, na podporu zodpovedného rodičovstva a na podporu priaznivého demografického vývoja obyvateľstva.
(3) Ministerstvo zdravotníctva ponúkne lekárom, ktorí na území Slovenskej republiky vykonávajú umelé ukončenie tehotenstva, ako aj iným osobám, ktoré sa podieľajú na poskytovaní informácií a poučenia žene podľa § 6b, účasť na odborných školeniach, ktoré sa týkajú poskytovania týchto informácií a poučenia.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
11
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a zákona č. 363/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Základné ustanovenia
(1)Umelé prerušenie tehotenstva je umelé ukončenie tehotenstva.
(2)Tento zákon ustanovuje podmienky umelého ukončenia tehotenstva so zreteľom na ochranu ľudského života pred narodením, na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva.“
2.V § 4 8 a § 10 13, vrátane nadpisov, sa slová „umelé prerušenie tehotenstva“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „umelé ukončenie tehotenstva“ v príslušnom gramatickom tvare.
3.V § 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Žena právo požiadať o druhú nezávislú lekársku správu od lekára z iného zdravotníckeho zariadenia. Lekár je povinný ženu o tejto možnosti písomne informovať. Lekár, ktorého žena písomne požiadala o umelé ukončenie tehotenstva 7), poskytuje žene súčinnosť pri zabezpečení vyšetrení, ktoré preukazujú dôvody podľa prvej vety. V prípade, ak lekár plodu diagnostikoval vrodenú vývinovú chybu korigovateľnú prenatálne, lekár povinnosť písomne ženu informovať o možnosti vyšetrenia v centre maternofetálnej medicíny s cieľom potvrdenia diagnózy a k zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti prenatálne a po narodení dieťaťa.“.
4.V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Podmienkou pre umelé ukončenie tehotenstva je aj písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení, ktoré sa vykoná v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu1).“.
12
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
5.V § 7 sa vypúšťa druhá veta.
6.Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Spoločné ustanovenie
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „umelé prerušenie tehotenstva“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „umelé ukončenie tehotenstva“ v príslušnom gramatickom tvare.“.
Čl. VII
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z, zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z, zákona č. 133/2021 Z. z. a zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z. a zákona č. 267/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť poskytnutá pre potreby vypracovania lekárskej správy na účely preukázania skutočností, na základe ktorých možno žene umelo ukončiť tehotenstvo.11aa)“.
13
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. .../2022 Z. z.“.
Čl. VIII
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z. a zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z. a zákona č. 125/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe č. 3 časti 5. písm. a) sa za slová „rodinný stav“ vkladajú slová „a situácia v domácnosti“, slová „vnútromaternicová antikoncepcia“ sa nahrádzajú slovami „používanie metód antikoncepcie v čase otehotnenia“ a slová „umelého prerušenia tehotenstva,“ sa nahrádzajú slovami „umelého ukončenia tehotenstva, údaje o iných ako zdravotných dôvodoch na vykonanie umelého ukončenia tehotenstva,“.
Čl. IX
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 115/2022 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) právnických osôb, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2a) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. X
14
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č.
15
35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z. a zákona č. 266/2022 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA v položke 65 sadzobníka správnych poplatkov, Poznámka 3 znie:
„3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 70%, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s výkonom motora do 143kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na tri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2023.