DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu právneho predpisu:
a)je upravený v primárnom práve, a to
čl. 83 ods. 1 a 2 a čl. 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie
b)je upravený v sekundárnom práve, a to
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014) v platnom znení, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28. 7. 2017), Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018), Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
c)je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, a to
najmä judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veci primeraných trestov (napr. C-77/20, C-430/05, C-210/10 alebo C-255/14)
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona negatívne nezasahuje a nemení doteraz prebraté a zohľadnené ustanovenia príslušných predpisov Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa podrobnejšie k bodu 4.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplný
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie - dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
x
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
7. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné