1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu
1.Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou poisťovňou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text smernice
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text zhody
Zhoda (Ú, Č, R, N)
Poznámky
Č: 2
P: g
g) „materiálne podmienky prijímania“ podmienky prijímania, ktoré zahŕňajú ubytovanie, stravu a oblečenie, poskytované v materiálnej forme alebo ako finančné príspevky, alebo ako poukážky, alebo ako kombinácia týchto troch foriem, a denné dávky;
N
Zákon č.
480/2002 Z. z.
Zákon č.
480/2002 Z. z.
Návrh zákona
v čl. VI
(580/2004 Z. z.)
§22 O: 4
§22 O: 6
§ 9h
Žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku bezplatne poskytuje, ak tento zákon neustanovuje inak,
a) ubytovanie,
b) stravovanie alebo stravné,
c) základné hygienické potreby a iné veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na prežitie.
Žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku poskytuje vreckové, ak tento zákon neustanovuje inak.
Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca, ktorý nie je verejne zdravotne poistený
(1) Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je
a) cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou,4) alebo
b) cudzinec s tolerovaným pobytom,16hda) ktorý bol zaradený do programu ochrany obetí.
Ú
2
(2) Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti15) cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň ide o cudzinca
a)ktorému bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko,16hdaa)
b)ktorý je žiadateľom o udelenie azylu,16hdaaa)
c)ktorý je cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska,16hdaab)
ktorý vzal svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadal o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu a ministerstvo vnútra ho ubytovalo v pobytovom tábore.16hdaac)
(3) Zdravotnú starostlivosť poskytnutú podľa odsekov 1 a 2 uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(4) Náklady vzniknuté podľa odseku 3 uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov ministerstvo zdravotníctva. Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 4 a 5.
(5) Cudzinec podľa odseku 1 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom cudzinca o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti (ďalej len "nárokový preukaz"), ktorý mu vydala zdravotná poisťovňa určená podľa odseku 3. Nárokový preukaz zdravotná poisťovňa vydáva na základe žiadosti cudzinca a oznámenia podľa odseku 8. Platnosť nárokového preukazu je na obdobie poskytnutia doplnkovej ochrany16hdb) alebo na obdobie zaradenia do programu ochrany obetí. Na vydávanie nárokového preukazu a na obsah údajov na nárokovom preukaze sa primerane použije ustanovenie § 10a ods. 1 a 2.
(6) Cudzinec podľa odseku 2 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením "DOČASNÉ ÚTOČISKO";16hdab) preukazom žiadateľa o udelenie azylu,16hdaad) preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska16hdaae) alebo potvrdením vydaným ministerstvom vnútra16hdaac) osobe podľa § 9h ods. 2 písm. d).
(7) Ak cudzincovi uvedenému v odsekoch 1 a 2 vznikne verejné zdravotné poistenie podľa tohto zákona alebo zdravotné poistenie v inom členskom štáte, oznámi do ôsmich dní túto skutočnosť zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov a
3
vráti nárokový preukaz.
(8) Ministerstvo vnútra oznamuje zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov najneskôr do ôsmich dní údaje o
a) poskytnutí doplnkovej ochrany cudzincovi,
b) zaradení cudzinca do programu ochrany obetí,
c) zániku poskytnutia doplnkovej ochrany cudzincovi,
d)vyradení cudzinca z programu ochrany obetí,
e) začatí konania o udelenie azylu,
f) začatí konania o poskytnutie dočasného útočiska,
g) začatí ubytovania osoby podľa § 9h ods. 2 písm. d) v pobytovom tábore,
h) ukončení konania o udelenie azylu,
i) ukončení konania o poskytnutie dočasného útočiska,
e)j) ukončení ubytovania osoby podľa § 9h ods. 2 písm. d) v pobytovom tábore.
„(9) Ministerstvo zdravotníctva môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej starostlivosti podľa odseku 2, a to uverejnením tohto rozsahu na svojom webovom sídle.
Č: 17
O: 2
Členské štáty zabezpečia, aby materiálne podmienky prijímania poskytli žiadateľom primeranú životnú úroveň, ktorá im zaručí živobytie a ochráni ich fyzické a psychické zdravie.
Členské štáty zabezpečia, aby bola táto životná úroveň zabezpečená v prípade zraniteľných osôb nachádzajúcich sa v osobitnej situácii v súlade s článkom 21, ako aj v prípade zaistených osôb.
N
Zákon č.
480/2002 Z. z.
§22 O: 4
P: a)
P: b)
P: c)
§22 O: 6
§ 39 O: 1
Žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku bezplatne poskytuje, ak tento zákon neustanovuje inak,
a) ubytovanie,
b) stravovanie alebo stravné,
c) základné hygienické potreby a iné veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na prežitie.
Žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku poskytuje vreckové, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ministerstvo vytvára v azylových zariadeniach vhodné podmienky na ubytovanie cudzincov a starostlivosť o nich, pritom zohľadňuje osobitné potreby zraniteľných osôb zistené na základe individuálneho posúdenia ich stavu; vhodnými podmienkami sa rozumie aj prijímanie primeraných opatrení na zabránenie útokom a násiliu, ako aj poskytnutie ochrany obetiam obchodovania s ľuďmi. Zraniteľnými osobami sa na účely tohto ustanovenia rozumejú najmä maloleté
Ú
4
Návrh zákona v čl. VI
O: 2
§ 9h
osoby, zdravotne postihnuté osoby, staršie osoby, tehotné ženy, osamelí rodičia s maloletými deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, osoby so závažným ochorením, osoby s duševnou poruchou a osoby, ktoré boli podrobené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia.
Ministerstvo pri umiestňovaní cudzinca v azylovom zariadení prihliada na jeho vek, zdravotný stav, príbuzenské vzťahy a náboženské, etnické alebo národnostné osobitosti. Osobitne sa umiestňujú muži a ženy, pritom sa prihliada na rodinné vzťahy. Premiestňovanie cudzinca z jedného azylového zariadenia do druhého azylového zariadenia sa uskutočňuje iba v nevyhnutných prípadoch.
Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca, ktorý nie je verejne zdravotne poistený
(1) Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je
a) cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou,4) alebo
b) cudzinec s tolerovaným pobytom,16hda) ktorý bol zaradený do programu ochrany obetí.
(2) Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti15) cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň ide o cudzinca
f)ktorému bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko,16hdaa)
g)ktorý je žiadateľom o udelenie azylu,16hdaaa)
h)ktorý je cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska,16hdaab)
ktorý vzal svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadal o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu a ministerstvo vnútra ho ubytovalo v pobytovom tábore.16hdaac)
(3) Zdravotnú starostlivosť poskytnutú podľa odsekov 1 a 2 uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(4) Náklady vzniknuté podľa odseku 3 uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov ministerstvo zdravotníctva.
5
Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 4 a 5.
(5) Cudzinec podľa odseku 1 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom cudzinca o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti (ďalej len "nárokový preukaz"), ktorý mu vydala zdravotná poisťovňa určená podľa odseku 3. Nárokový preukaz zdravotná poisťovňa vydáva na základe žiadosti cudzinca a oznámenia podľa odseku 8. Platnosť nárokového preukazu je na obdobie poskytnutia doplnkovej ochrany16hdb) alebo na obdobie zaradenia do programu ochrany obetí. Na vydávanie nárokového preukazu a na obsah údajov na nárokovom preukaze sa primerane použije ustanovenie § 10a ods. 1 a 2.
(6) Cudzinec podľa odseku 2 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením "DOČASNÉ ÚTOČISKO";16hdab) preukazom žiadateľa o udelenie azylu,16hdaad) preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska16hdaae) alebo potvrdením vydaným ministerstvom vnútra16hdaac) osobe podľa § 9h ods. 2 písm. d).
(7) Ak cudzincovi uvedenému v odsekoch 1 a 2 vznikne verejné zdravotné poistenie podľa tohto zákona alebo zdravotné poistenie v inom členskom štáte, oznámi do ôsmich dní túto skutočnosť zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov a vráti nárokový preukaz.
(8) Ministerstvo vnútra oznamuje zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov najneskôr do ôsmich dní údaje o
a) poskytnutí doplnkovej ochrany cudzincovi,
b) zaradení cudzinca do programu ochrany obetí,
c) zániku poskytnutia doplnkovej ochrany cudzincovi,
i)vyradení cudzinca z programu ochrany obetí,
e) začatí konania o udelenie azylu,
f) začatí konania o poskytnutie dočasného útočiska,
g) začatí ubytovania osoby podľa § 9h ods. 2 písm. d) v pobytovom tábore,
6
h) ukončení konania o udelenie azylu,
i) ukončení konania o poskytnutie dočasného útočiska,
j)j) ukončení ubytovania osoby podľa § 9h ods. 2 písm. d) v pobytovom tábore.
„(9) Ministerstvo zdravotníctva môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej starostlivosti podľa odseku 2, a to uverejnením tohto rozsahu na svojom webovom sídle.
Č: 19
O: 1
O: 2
O: 4
O: 5
Zdravotná starostlivosť
Členské štáty zabezpečia, aby mali žiadatelia potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕňa aspoň pohotovostnú zdravotnú starostlivosť a nevyhnutnú liečbu chorôb a závažných duševných porúch.
Členské štáty poskytnú žiadateľom s osobitnými potrebami pri prijímaní potrebnú lekársku alebo inú pomoc vrátane primeranej starostlivosti o duševné zdravie, ak je potrebná.
Členské štáty zabezpečia prístup k rehabilitačným službám pre tie maloleté osoby, ktoré sa stali obeťami akéhokoľvek zneužívania, zanedbávania, vykorisťovania, mučenia alebo krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo ktoré trpeli kvôli ozbrojeným konfliktom, a zabezpečia, aby bola vytvorená vhodná psychologická zdravotná starostlivosť a aby im v prípade potreby bolo poskytované kvalifikované poradenstvo.
Obete mučenia a násilia
Členské štáty zabezpečia, aby osobám, ktoré boli podrobené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným násilným činom, bola poskytnutá potrebná liečba poškodení spôsobených takýmito činmi, najmä prístup k primeranej lekárskej a psychologickej liečbe alebo starostlivosti.
N
Návrh
Zákona (v čl. VII) + zákon č. 580/2004 Z. z.
§ 9h O: 2
O: 6
O: 9
Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca, ktorý nie je verejne zdravotne poistený
(1) Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je
a) cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou,4) alebo
b) cudzinec s tolerovaným pobytom,16hda) ktorý bol zaradený do programu ochrany obetí.
(2) Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti15) cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň ide o cudzinca
k)ktorému bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko,16hdaa)
l)ktorý je žiadateľom o udelenie azylu,16hdaaa)
m)ktorý je cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska,16hdaab)
ktorý vzal svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadal o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu a ministerstvo vnútra ho ubytovalo v pobytovom tábore.16hdaac)
(3) Zdravotnú starostlivosť poskytnutú podľa odsekov 1 a 2 uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(4) Náklady vzniknuté podľa odseku 3 uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov ministerstvo zdravotníctva. Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 4 a 5.
(5) Cudzinec podľa odseku 1 sa pri poskytovaní zdravotnej
Ú
7
starostlivosti preukazuje preukazom cudzinca o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti (ďalej len "nárokový preukaz"), ktorý mu vydala zdravotná poisťovňa určená podľa odseku 3. Nárokový preukaz zdravotná poisťovňa vydáva na základe žiadosti cudzinca a oznámenia podľa odseku 8. Platnosť nárokového preukazu je na obdobie poskytnutia doplnkovej ochrany16hdb) alebo na obdobie zaradenia do programu ochrany obetí. Na vydávanie nárokového preukazu a na obsah údajov na nárokovom preukaze sa primerane použije ustanovenie § 10a ods. 1 a 2.
(6) Cudzinec podľa odseku 2 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením "DOČASNÉ ÚTOČISKO";16hdab) preukazom žiadateľa o udelenie azylu,16hdaad) preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska16hdaae) alebo potvrdením vydaným ministerstvom vnútra16hdaac) osobe podľa § 9h ods. 2 písm. d).
(7) Ak cudzincovi uvedenému v odsekoch 1 a 2 vznikne verejné zdravotné poistenie podľa tohto zákona alebo zdravotné poistenie v inom členskom štáte, oznámi do ôsmich dní túto skutočnosť zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov a vráti nárokový preukaz.
(8) Ministerstvo vnútra oznamuje zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov najneskôr do ôsmich dní údaje o
a) poskytnutí doplnkovej ochrany cudzincovi,
b) zaradení cudzinca do programu ochrany obetí,
c) zániku poskytnutia doplnkovej ochrany cudzincovi,
n)vyradení cudzinca z programu ochrany obetí,
e) začatí konania o udelenie azylu,
f) začatí konania o poskytnutie dočasného útočiska,
g) začatí ubytovania osoby podľa § 9h ods. 2 písm. d) v pobytovom tábore,
h) ukončení konania o udelenie azylu,
i) ukončení konania o poskytnutie dočasného útočiska,
o)j) ukončení ubytovania osoby podľa § 9h ods. 2 písm. d) v pobytovom tábore.
8
„(9) Ministerstvo zdravotníctva môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej starostlivosti podľa odseku 2, a to uverejnením tohto rozsahu na svojom webovom sídle.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž – žiadna zhoda
n.a. – neaplikovateľnosť