Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z....... 2022
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky č. 358/2005 Z. z., vyhlášky č. 642/2008 Z. z. a vyhlášky č. 250/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V prílohe v Položke 1 sa slová Za vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia“ nahrádzajú slovami Za podanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia“.
2.V prílohe v Položke 2 sa slová Za zmenu povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia“ nahrádzajú slovami „Za podanie žiadosti o zmenu povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia“.
3.V prílohe v Položke 3 sa slová „Vydanie predchádzajúceho súhlasu na“ nahrádzajú slovami „Za podanie žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu na“.
4.V prílohe v Položke 4 sa slová „Vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby“ nahrádzajú slovami „Za podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby“.
5.V prílohe v Položke 5 sa slová „Schválenie ozdravného plánu zdravotnej poisťovne“ nahrádzajú slovami „Za predloženie ozdravného plánu zdravotnej poisťovne na schválenie úradu“.
6.V položke 6 sa slová „ Schválenie prevodu poistného kmeňa“ nahrádzajú slovami „Za podanie návrhu postupu prevodu poistného kmeňa na schválenie úradu“.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2023.
Odôvodnenie k Vyhláške č. 765/2004 Z. z.
K bodom 1 až 7
Gramatickou interpretáciou súčasného znenia položiek 1 6 vyhlášky je nutné dôjsť k záveru, že úrad by mal mať nárok na úhradu poplatku len, ak žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu, alebo o vydanie povolenia a pod. vyhovie. Ak však aj úrad žiadosti nevyhovie, správne konanie, v ktorom
o tejto žiadosti rozhoduje vykoná, preto nárok na úhradu poplatku bez ohľadu na to, či žiadosti (návrhu) vyhovie (obdobne ako je to v prípade súdnych poplatkov), uvedené sa v praxi bežne aplikuje, za účelom odstránenia rizika interpretačných rozdielov v aplikačnej praxi však navrhujeme ustanovenia položiek 1 6 vyhlášky upraviť navrhovaným spôsobom. Uvedená úprava zodpovedá aj navrhovanému novému zneniu § 31 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z.
Zároveň sa dopĺňa úhrada za podanie podnetu na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého cieľom je zníženie počtu zjavne neopodstatnených a špekulatívnych podnetov na vykonanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad verejným zdravotným poistením.
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z....... 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 odsek 2 znie:
„(2) K žiadosti podľa § 9f ods. 2 sa prikladá výpočet predpokladaných nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte na tlačive "Výpočet predpokladaných nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti“ (ďalej len "výpočet nákladov"), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, vyplnené verejným poskytovateľom z iného členského štátu, ktorý zdravotnú starostlivosť poskytnúť. Ak ide o pracovný úraz alebo chorobu z povolania, k žiadosti sa prikladá aj záznam o úraze, hlásenie o chorobe z povolania alebo oznámenie o poistnej udalosti.
2.V § 4 ods. 4 sa slová „9f ods. 4“ nahrádzajú slovami „9f ods. 6“.
3.V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
4.V § 10 ods. 1 sa slová „9f ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 9f ods. 3“.
5.V § 10 odsek 2 znie:
„(2) K žiadosti sa môže priložiť výpočet predpokladaných nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť na tlačive "Výpočet predpokladaných nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti", ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8, vyplnenom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti z iného členského štátu Európskej únie, u ktorého sa poskytnúť cezhraničná zdravotná starostlivosť.“.
6.V § 14 odsek 2 znie:
„(2) K žiadosti o preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa prikladá aj písomné odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria na špecializovanú ambulantnú starostlivosť,29) alebo odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti.29a)
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a) znie:
29a) § 9 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.“.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2023.