1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1217
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z............. 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Čl. I
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z. a zákona č. 267/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo zahraničnej zdravotnej poisťovne“.
2.V § 4 ods. 1 písmeno h) znie:
2
„h) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zahraničného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,8) držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo zahraničného držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo zahraničného držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo držiteľa registrácie lieku alebo zahraničného držiteľa registrácie lieku a dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby alebo zahraničného dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.“.
3.V § 4 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo zahraničnej zdravotnej poisťovne“.
4.V § 4 ods. 2 písmeno h) znie:
„h) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zahraničného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo zahraničného držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo zahraničného držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo držiteľa registrácie lieku alebo zahraničného držiteľa registrácie lieku a dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby alebo zahraničného dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.“.
5.V § 4 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo zahraničnej zdravotnej poisťovne“.
6.V § 4 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zahraničného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo zahraničného držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo zahraničného držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo držiteľa registrácie lieku alebo zahraničného držiteľa registrácie lieku a dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby alebo zahraničného dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.“.
7.V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe rozhodnutia úradu vo veciach prerozdelenia poistného [§ 18 ods. 1 písm. a) štvrtý bod]“.
8.V § 6 ods. 1 písmeno o) znie:
„o) vedie zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam“), zaraďuje poistencov do zoznamu podľa predpokladaného dátumu poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti a plní povinnosti v súvislosti s vedením zoznamu podľa osobitného zákona,16aa)“.
9.V § 6 ods. 2 písm. g) sa slová „ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“.
10.V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v zozname, ak predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti je neskorší ako 30 dní odo dňa vyhotovenia návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť,“.
11.V § 6 ods. 6 písmeno d) znie:
3
„d) financovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,“.
12.V § 6 odsek 9 znie:
„(9) Zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať nábor poistencov prostredníctvom osôb, ktoré nie so zdravotnou poisťovňou v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou podľa osobitného predpisu.18aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aaa znie:
18aaa) § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
13.§ 6a vrátane nadpisu znie:
§ 6a
Kladný výsledok hospodárenia zdravotnej poisťovne
(1) Zdravotná poisťovňa môže nakladať s kladným výsledkom hospodárenia pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Súčet položiek z účtovnej závierky zdravotnej poisťovne z výkazu ziskov a strát, ktorými zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške, zmena stavu iných technických rezerv okrem zmeny stavu rezervy na prerozdeľovanie poistného a ostatné technické náklady okrem prijatých a zaplatených úrokov a okrem nákladov na prerozdeľovanie poistného, znížený o ostatné technické výnosy okrem prijatých a zaplatených úrokov a okrem výnosov z prerozdeľovania poistného, musí byť vo výške najmenej súčtu koeficientu podľa odseku 5 a 95,1 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného za účtovné obdobie, za ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia (ďalej len „náklady na zdravotnú starostlivosť“). Náklady na zdravotnú starostlivosť možno znížiť o primeraný výsledok hospodárenia podľa odseku 6. Primeraným výsledkom hospodárenia sa rozumie zisk, ktorý vychádza z vývoja obvyklého podielu zisku na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu, na riziká vyplývajúce z verejného zdravotného poistenia, vývoj verejného zdravotného poistenia a na ochranu poistenca a ktorý zohľadňuje aj rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ekonomicky oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, ktorých rozsah a výšku určuje tento zákon (odsek 3).
(3) Nákladmi na zdravotnú starostlivosť podľa odseku 2 okrem úhrady za zdravotnú starostlivosť aj:
a) príspevok na činnosti operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (§ 8a),
b) príspevok na činnosť úradu (§ 30),
c) preplatok z ročného zúčtovania poistného,18b)
c) dane a poplatky odvádzané do štátneho rozpočtu,
d) úhrada čiastky, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený [(§ 6 ods. 1 písm. s)],
e) príspevok na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému (§ 8b),
f) preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,18c)
g) príspevok na činnosť Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve18d) (ďalej len „inštitút“) (§ 15a).
4
(4) Predpísané poistné v hrubej výške je úhrn predpísaného poistného zaúčtovaného v účtovnom období, v ktorom sa kladný výsledok hospodárenia vytvoril, podľa auditovanej účtovnej závierky. Vplyv prerozdeľovania poistného je súčet všetkých výnosov súvisiacich s mesačným prerozdeľovaním preddavkov na poistné a ročným prerozdeľovaním poistného ponížený o súčet všetkých nákladov súvisiacich s mesačným prerozdeľovaním preddavkov na poistné a ročným prerozdeľovaním poistného, ktoré zdravotná poisťovňa zaúčtovala v kalendárnom roku na základe rozhodnutia úradu alebo ako rezervu, ak nemala v čase účtovnej závierky rozhodnutie úradu k dispozícii.
(5) Koeficient je percento, ktoré sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je počet poistencov zdravotnej poisťovne k 1. januáru kalendárneho roka, a v menovateli číslo 1 500 000.
(6) Primeraný výsledok hospodárenia je súčet
a)sumy 1 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného a
b)sumy určenej ako výsledok plnenia kritérií kvality zdravotnej poisťovne (ďalej len „kritériá kvality“) podľa § 6aa; takto určená suma nemôže byť vyššia ako 1 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného.
(7) Ak zdravotná poisťovňa dosiahne kladný výsledok hospodárenia, ktorý je po zdanení a po vykonaní povinného doplnenia rezervného fondu 15 ods. 5) (ďalej len „upravený výsledok hospodárenia“) vyšší ako primeraný výsledok hospodárenia, rozdiel medzi upraveným výsledkom hospodárenia a primeraným výsledkom hospodárenia podľa odseku 6, je zdravotná poisťovňa povinná použiť na tvorbu alebo doplnenie fondu kvality zdravia.
(8) Prostriedky fondu kvality zdravia musí zdravotná poisťovňa použiť do dvoch rokov od skončenia účtovného obdobia, z ktorého rozdielu medzi upraveným výsledkom hospodárenia a primeraným výsledkom hospodárenia bol vytvorený, na úhradu
a)liekov podľa osobitného predpisu,18e)
b)populačného skríningu a oportúnneho skríningu zameraného na zachytenie onkologickej choroby podľa osobitného predpisu,18f)
c)nákladov spojených s realizáciou činností pri preventívnych programoch alebo programoch zdravia
1. vykonávaných podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,18g) ktorých cieľom je zlepšenie zdravia poistencov, zabránenie zhoršovania zdravia poistencov, alebo podpora zdravého spôsobu života poistencov,
2. zameraných na zvyšovanie kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti, alebo
d)zdravotných výkonov, ktoré nie uvedené v Katalógu zdravotných výkonov, a na ktorých úhradu udelil revízny lekár zdravotnej poisťovne predchádzajúci súhlas.18h)
(9) Suma vypočítaná podľa odseku 8 vložená do fondu kvality zdravia sa v roku jej použitia nezapočítava do nákladov na zdravotnú starostlivosť posudzovaných podľa odseku 2.
(10) Ak v ktoromkoľvek z predchádzajúcich účtovných období nebol dosiahnutý primeraný výsledok hospodárenia, zdravotná poisťovňa môže v účtovnom období, kedy primeraný výsledok hospodárenia dosiahnutý bol, znížiť sumu pre doplnenie fondu kvality zdravia najviac do výšky 1,5 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv
5
prerozdeľovania poistného, pričom raz takto odpočítanú sumu nemožno použiť na zníženie sumy pre doplnenie fondu kvality zdravia opakovane.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18b až 18h znejú:
18b) § 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18c) § 38a ods. 6 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z.z.
18d) Zákon č. 358/2021 Z.z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18e) § 88 ods. 7 a 8 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18f) § 2 ods. 7 písm. f) a g) zákona č. 576/2004 Z. z.
18g) § 10 a 14 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 306/2012 Z. z.
18h) § 42 ods. 5 a 6 zákona č. 577/2004 Z. z.“.
14.Za § 6a sa vkladá § 6aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6aa
Kritériá kvality
(1)Kritériami kvality sú:
a)uzatvorenie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov alebo v rozsahu verejnej siete poskytovateľov, ak je verejná sieť poskytovateľov na príslušnom území menšia ako verejná minimálna sieť poskytovateľov,
b)uzatvorenie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,18i)
c)uzatvorenie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rozsahu siete kategorizovaných nemocníc,18j)
d)zabezpečenie platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne (§ 14),
e)vytvorenie technickej rezervy na zabezpečenie úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti poistencom zaradeným v zozname [(§ 6 ods. 1 písm. o)],
f)tvorba rezervného fondu aspoň v minimálnej zákonnej výške,
g)účasť poistencov na preventívnej zdravotnej starostlivosti,
h)úprava cien vybraných výkonov najviac finančne podhodnotených odborností špecializovanej ambulantnej starostlivosti v Slovenskej republike,
i)dodržiavanie percenta určeného pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte a minimálnej celkovej sumy v eurách určenej pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti podľa § 15 ods. 8.
(2)Kritériá podľa odseku 1 sa považujú za splnené, ak
a)zdravotná poisťovňa kritériá kvality podľa odseku 1 písm. a) a až c) splní počas aspoň 90 % dní v roku
1.najmenej na 80 % za každé spádové územie alebo za každé príslušné územie,18ja)
2.najmenej na 80 % normatív určený pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v osobitnom predpise,18ja)
b)počas 100 % dní v roku zdravotná poisťovňa spĺňa platobnú schopnosť zdravotnej poisťovne (§ 14),
c)počas 90 % dní v roku vytvorené technickej rezervy na zabezpečenie úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti poistencom zaradeným v zozname [(§ 6 ods. 1
6
písm. o)] v 90% výške sumárnych cien plánovanej zdravotnej starostlivosti za poistencov zaradených v zozname,
d)počas 100% dní v roku je suma v rezervnom fonde v minimálnej zákonnej výške,
e)účasť poistencov na preventívnej zdravotnej starostlivosti v príslušnom kalendárnom roku sa zvýšila o 5% v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom,
f) výdavky na úpravu cien vybraných výkonov najviac finančne podhodnotených odborností špecializovanej ambulantnej starostlivosti v Slovenskej republike sa zvýšili minimálne na úroveň priemerných cien ostatných odborností špecializovanej ambulantnej starostlivosti v Slovenskej republike aspoň pri 60% najviac finančne podhodnotených odborností špecializovanej ambulantnej starostlivosti v Slovenskej republike k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý sa vyhodnotenie splnenia kritéria vykonáva,
g)zdravotná poisťovňa spĺňa vo výške 95 % percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálnu celkovú sumu v eurách určenú pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti.
(3)Všetky podmienky pre splnenie kritérií kvality ustanovené v odseku 2 majú rovnakú váhu. Ak splnené všetky kritériá kvality podľa odseku 2, suma podľa § 6a ods. 6 písm. b) sa určuje vo výške podľa § 6a ods. 6 písm. b). Ak nie splnené všetky kritériá kvality určené podľa odsekov 1 a 2, suma podľa § 6a ods. 6 písm. b) sa zníži pomerne podľa miery plnenia kritérií kvality.
(4)O splnení kritérií kvality za predchádzajúci kalendárny rok rozhoduje úrad do 30. septembra podľa § 20b ods. 2. Úrad kritérium kvality nevyhodnotí ako nesplnené, ak splnenie kritéria kvality bolo závislé od súčinnosti tretej strany, ktorá nebola poskytnutá alebo od mimoriadnych okolností, ktoré boli prekážkou pre splnenie stanoveného kritéria kvality.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18i až 18ja znejú:
18i)
18j) § 11 zákona č. 540/2021 Z. z.
18ja)§ 5 ods. 5 a 6, § 5a, § 5b ods. 3, § 5d zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti v znení neskorších predpisov.“.
15.V § 7 ods. 9 písmeno e) znie:
„e) spôsob určenia výšky úhrady za poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť24aaa) a za poskytnutú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti, pre ktorú bol kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovený minimálny počet medicínskych služieb,24aab) podľa klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len „klasifikačný systém“), ak sa zdravotná poisťovňa dohodla s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti24aaba) alebo s poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti24aabb) na úhrade zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému, ak osobitný zákon neustanovuje inak,24aabc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24aab a 24aaba až 24aabc znejú:
7
24aab) § 2 ods. 5 písm. c), § 44 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona č. 540/2021 Z. z.
24aaba) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24aabb) § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 540/2021 Z. z.
24aabc) § 38 zákona č. 540/2021 Z. z.“.
16.V § 8aa sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l) kód zdravotného výkonu a cenu zdravotného výkonu pri typoch zdravotnej starostlivosti určených úradom,
m) dátum začiatku alebo dátum ukončenia kapitácie poistenca, ak ide o úhradu formou kapitácie.“.
17.§ 8aa sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Formu a štruktúru zúčtovacej dávky podľa klasifikačného systému v rozsahu podľa odseku 2 určuje ministerstvo zdravotníctva v elektronickej podobe a zverejňuje ju na svojom webovom sídle. Formu a štruktúru zúčtovacej dávky podľa odseku 2, ak nejde o zúčtovaciu dávku podľa klasifikačného systému, určuje úrad v elektronickej podobe metodickým usmernením, ktoré úrad zverejňuje na svojom webovom sídle.“.
18.V § 8a druhej vete sa číslo „0,35 %“ nahrádza číslom „0,45 %“.
19.V § 8b druhej vete sa číslo „0,41 %“ nahrádza číslom „0,55 %“.
20.Za § 8c sa vkladá § 8d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8d
Pravidlá uznávania a uhrádzania vykázaných zdravotných výkonov
(1)Zdravotná poisťovňa je povinná uverejniť na svojom webovom sídle pravidlá uznávania a uhrádzania vykázaných zdravotných výkonov uplatňované pri kontrolnej činnosti (ďalej len „pravidlá kontrolnej činnosti“), ktoré majú vplyv na úhradu zdravotnej starostlivosti, a to vo vzťahu k všetkým typom zdravotnej starostlivosti.
(2)Zdravotná poisťovňa je povinná každú zmenu pravidiel kontrolnej činnosti, zverejnených podľa odseku 1, preukázateľne oznamovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti najneskôr 60 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny pravidiel kontrolnej činnosti. Za preukázateľné oznámenie sa považuje zverejnenie informácie o konkrétnej zmene na webovom sídle zdravotnej poisťovne, v elektronickej pobočke zdravotnej poisťovne, alebo písomné oznámenie o zmene zaslané poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia alebo ohrozením verejného zdravia II. stupňa je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť zmenu pravidiel kontrolnej činnosti, zverejnených podľa odseku 1, bezodkladne.
(3)Ak zdravotná poisťovňa neuzná poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vykázaný zdravotný výkon, je povinná to riadne odôvodniť a poučiť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o správnom spôsobe vykazovania zdravotného výkonu.“.
21.§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
8
„(4) Audítor podľa odseku 3 je povinný na písomnú žiadosť úradu poskytnúť úradu dokumenty súvisiace so skutočnosťami podľa odseku 3 a podklady týkajúce sa významných neistôt,28aa) ktoré audítor uviedol v správe audítora. Informácie poskytnuté podľa prvej vety môže úrad použiť výlučne na účely výkonu dohľadu nad verejným zdravotným poistením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28aa znejú:
28a) 2 ods. 2 a ods. 14 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
28aa) § 27 ods. 2 písm. e) zákona č. 423/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
23.V § 13 odsek 3 znie:
„(3) Ak dôjde k zániku výkonu funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a funkcie osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly, zdravotná poisťovňa je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť úradu najneskôr do desiatich dní odkedy sa zdravotná poisťovňa dozvedela o zániku funkcie tejto osoby.“.
24.§ 13 sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:
„(5) Úrad bezodkladne začne konanie o odňatí predchádzajúceho súhlasu vydaného podľa odseku 1 písm. c) (ďalej len „konanie o odňatí predchádzajúceho súhlasu“), ak
a)skutočnosti uvádzané v čestnom vyhlásení (§ 4 ods. 4) sú nepravdivé,
b)osoba ustanovená do funkcie člena predstavenstva zdravotnej poisťovne, člena dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristu zdravotnej poisťovne, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne čestné vyhlásenie podľa § 4 ods. 4 úradu nezaslala, hoci jej v tom nebránila žiadna objektívna prekážka,
c)na strane člena predstavenstva zdravotnej poisťovne, člena dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristu zdravotnej poisťovne, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne nastal konflikt záujmov podľa § 4 ods. 1 3 počas výkonu funkcie, pre ktorej vznik sa vyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu úradom.
(6) Účastníkom konania o odňatí predchádzajúceho súhlasu je zdravotná poisťovňa, na ktorej žiadosť bol predchádzajúci súhlas vydaný, a osoba, vo vzťahu ku ktorej bol predchádzajúci súhlas vydaný.
(7) Ak počas konania o odňatí predchádzajúceho súhlasu dôjde k zániku funkcie člena predstavenstva zdravotnej poisťovne, člena dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristu zdravotnej poisťovne, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne, úrad konanie zastaví.
(8) Úrad rozhodne o odňatí predchádzajúceho súhlasu vydaného podľa odseku 1 písm. c), ak sa v konaní o odňatí predchádzajúceho súhlasu preukáže existencia konfliktu záujmov v čase ustanovenia osoby do funkcie (§ 4 ods. 1 až 3) alebo počas výkonu funkcie.
9
(9) Ak úrad rozhodol o odňatí predchádzajúceho súhlasu vydaného podľa odseku 1 písm. c), funkcia osoby, vo vzťahu ku ktorej bol predchádzajúci súhlas odňatý, zaniká po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.“.
25.V § 15 ods. 1 písmeno t) znie:
„t) použiť predpísané poistné na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 6a,“.
26.V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom an), ktoré znie:
an) oznámiť úradu každoročne do 30. apríla plnenie kritérií kvality za predchádzajúci kalendárny rok a zaslať podklady k vyhodnoteniu kritérií kvality, v rozsahu podľa § 6aa ods. 2.“.
27.V § 15 odsek 8 znie:
„(8) Štruktúru výdavkov zdravotných poisťovní podľa typov zdravotnej starostlivosti, percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte a minimálnu celkovú sumu v eurách určenú pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva každoročne do 15. januára po prerokovaní so zdravotnými poisťovňami a združeniami zastupujúcimi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Určenie minimálnej celkovej sumy aj na účely zavedenia stropu výdavkov pre osobitné prípady úhrady liekov podľa osobitného predpisu,18e) a rozdelenie celkovej sumy výdavkov verejného zdravotného poistenia podľa rozpočtu verejnej správy35aal) medzi zdravotné poisťovne vykoná ministerstvo zdravotníctva na základe pomerov vynaložených výdavkov za jednotlivé zdravotné poisťovne a za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa vydáva všeobecne záväzný právny predpis.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aal znie:
35aal) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.Nadpis § 15a znie: „Príspevok na činnosť inštitútu“.
29.V § 15a ods. 1 sa slová Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve35aam) (ďalej len „inštitút“ )“ nahrádzajú slovom „inštitútu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aam sa vypúšťa.
30.V § 16 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak poistenec nemá trvalý pobyt, uvádza sa prechodný pobyt poistenca,“.
31.V § 16 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) údaje o zaradení poistenca do zoznamu a vyradení poistenca zo zoznamu [(§ 6 ods. 1 písm. o)] v rozsahu
1.identifikátor návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť,35ac)
2.rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo poistenca alebo identifikačné číslo dokladu osoby, štát poistenia osoby, ak nejde o poistenca,
3.názov poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a identifikačné číslo poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo názov poskytovateľa
10
jednodňovej zdravotnej starostlivosti a identifikačné číslo poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý vyhotovil návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť,
4.kód odosielajúceho lekára,35ad)
5.dátum odoslania odosielajúcim lekárom,
6.kód indikujúceho lekára,35ae)
7.kód choroby, kód medicínskej služby a kód zdravotného výkonu zo zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém, ak je taký zdravotný výkon možné určiť,
8.lehota časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti ustanovená kategorizáciou ústavnej zdravotnej starostlivosti,
9.dátum a čas vyhotovenia návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť,
10.predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti uvedený v návrhu plánovanej zdravotnej starostlivosti,
11.dátum zaradenia do zoznamu čakajúcich poistencov,
12.dátum vyradenia zo zoznamu čakajúcich poistencov, ktorým je dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti,
13.dôvod vyradenia zo zoznamu čakajúcich poistencov,35af)
14.dátum začiatku prerušenia lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,
15.dôvod prerušenia lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,
16.dátum ukončenia prerušenia lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,
17.dátum prekročenia lehoty časovej dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti,
18.dôvod prekročenia lehoty časovej dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti,
19.porušenie poradia v súhrnnom zozname vedenom národným centrom na základe preferencie poistenca alebo na základe zdravotného stavu poistenca,35ag)
20.nový predpokladaný dátumu poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti, ak vznikli prípady hodné osobitného zreteľa na strane poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti,35ah)
21.nový predpokladaný dátumu poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti, ak vznikli prípady hodné osobitného zreteľa na strane poistenca,35ai)
22.dátum uplatnenia postupu na dodržanie lehoty časovej dostupnosti podľa osobitného zákona,35aj)
23.dátum uplatnenia postupu pri nedodržaní lehoty časovej dostupnosti podľa osobitného zákona,35ak)
24.informácia o neuplatnení postupu na dodržanie lehoty časovej dostupnosti na základe preferencie poistenca, ak poistenec súhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti prekračujúcim lehotu plánovanej zdravotnej starostlivosti alebo ak osoba trvá na konkrétnom lekárovi s čím je spojený dôvod na prekročenie lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,
25.informácia o neuplatnení postupu pri nedodržaní lehoty časovej dostupnosti na základe preferencie poistenca, ak poistenec súhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti prekračujúcim lehotu plánovanej zdravotnej starostlivosti alebo ak osoba trvá na konkrétnom lekárovi s čím je spojený dôvod na prekročenie lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35ac až 35ak znejú:
35ac) § 39 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 540/2021 Z. z.
35ad) § 39 ods. 1 písm. d) štvrtý bod zákona č. 540/2021 Z. z.
35ae) § 39 ods. 1 písm. d) šiesty bod zákona č. 540/2021 Z. z.
35af) § 40 ods. 9 zákona č. 540/2021 Z. z.
35ag) § 42 ods. 1 štvrtá veta zákona č. 540/2021 Z. z.
11
35ah) § 40 ods. 9 písm. d) zákona č. 540/2021 Z. z.
35ai) § 40 ods. 8 písm. b) zákona č. 540/2021 Z. z.
35aj) § 40 ods. 12 zákona č. 540/2021 Z. z.
35ak) § 40 ods. 13 zákona č. 540/2021 Z. z.“.
32.V § 16 ods. 5 sa vypúšťa písmeno h).
33.V § 16 ods. 6 prvá veta znie:
„Zdravotná poisťovňa je na účel vedenia centrálneho registra poistencov povinná zasielať úradu v elektronickej podobe vždy k 8. a k 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené úradom, ak poistenec nemá rodné číslo, predchádzajúce rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak došlo k jeho zmene, počítačové číslo občana, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, alebo adresu prechodného pobytu, ak poistenec nemá trvalý pobyt, identifikačné číslo poistenca v centrálnom registri poistencov, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, označenie platiteľa poistného podľa osobitného predpisu,35aaka) číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, miesto narodenia, miesto úmrtia a dátum úmrtia, ak nimi zdravotná poisťovňa disponuje, údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. w), a údaje o aktualizácii poistencov, údaj o tom, že ide o poistenca, ktorému bol vydaný preukaz poistenca s označením „EÚ“ podľa osobitného predpisu.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaka znie:
35aaka) § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 580/2004 Z. z.“.
34.V § 18 ods. 1 písm. a) siedmy bod znie:
„7. zasiela ministerstvu zdravotníctva rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné vydané podľa osobitného predpisu39c) a rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného vydané podľa osobitného predpisu,39d)“.
35.§ 18 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10. sleduje a vyhodnocuje údaje uvádzané vo výkazoch, hláseniach, prehľadoch a iných správach predkladaných úradu zdravotnými poisťovňami podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,“.
36.V § 18 ods. 1 písm. c) sa za slová „dohliada na správne poskytovanie osobitného liečebného režimu“ vkladajú slová „a vedenie zdravotnej dokumentácie“.
37.V § 18 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, ktoré vedené v registri zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť [(§ 20 odsek 1 písm. e) desiaty bod)], tým, že dohliada na správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,40a) a na dodržiavanie povinností podľa osobitného predpisu,40aaaa) a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 odsek 4 a 8) ukladá
1. sankcie,
12
2. opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40aaaa znie:
40aaaa) § 10a ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 576/2004 Z. z.“.
38.V § 18 ods. 1 sa za písmeno w) vkladá nové písmeno x), ktoré znie:
„x) rozhoduje o splnení kritérií kvality (§ 6aa),“.
Doterajšie písmeno x) sa označuje ako písmeno y).
39.V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) určuje formu a štruktúru zúčtovacej dávky (§ 8aa ods. 4),“.
40.V § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:
„1. centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené úradom, ak poistenec nemá rodné číslo, predchádzajúce rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak došlo k jeho zmene, počítačové číslo občana, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak poistenec nemá trvalý pobyt, identifikačné číslo poistenca v centrálnom registri poistencov, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, označenie platiteľa poistného podľa osobitného predpisu,35aaka) číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, miesto narodenia, miesto úmrtia a dátum úmrtia, ak nimi zdravotná poisťovňa disponuje, údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. w), a údaje o aktualizácii poistencov, údaj o tom, že ide o poistenca, ktorému bol vydaný preukaz poistenca s označením „EÚ“ podľa osobitného predpisu,11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaka znie:
35aaka) § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 580/2004 Z. z.“.
41.V § 20 ods. 1 písm. e) siedmom bode sa vypúšťajú slová „čas podania prihlášky“ a „čas prijatia prihlášky“.
42.V § 20 ods. 1 písmeno s) znie:
„s) poskytuje údaje z hlásenia o úmrtí
1.príslušnému úradu poverenému vedením matriky, národnému centru a štatistickému úradu bezodkladne po prehliadke mŕtveho tela,
2.na vyžiadanie manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti osoby, alebo blízkej osobe,57) ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, alebo ich zákonnému zástupcovi,
3.znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom alebo ktorého požiadal o vypracovanie znaleckého posudku poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na účel posudzovania správnosti postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia osoby, v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov
13
potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa Správneho poriadku,62)
4.na vyžiadanie odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie orgánov verejného zdravotníctva v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania,
5.na vyžiadanie Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu,9)
6.na vyžiadanie posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov,41aaa)
7.na vyžiadanie poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým mala osoba zomrelá uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
8.na vyžiadanie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom došlo k úmrtiu,
9.na vyžiadanie príslušnej komerčnej poisťovni, v ktorej mala osoba zomrelá uzatvorenú platnú poistnú zmluvu, na účel preverenia oprávnenosti nároku na výplatu poistnej sumy oprávneným osobám,“.
43.V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:
„t) poskytuje prostredníctvom informačného systému úradu na základe registrácie v informačnom systéme úradu
1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, zariadeniu sociálnej pomoci na účel poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotnej poisťovni na účel výkonu verejného zdravotného poistenia, Sociálnej poisťovni na účel vykonávania sociálneho poistenia50) a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu41bb) údaje poistencov v rozsahu meno a priezvisko, označenie každej príslušnej zdravotnej poisťovne a dátum každej zmeny zdravotnej poisťovne odo dňa vzniku verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, a to po zadaní rodného čísla poistenca do informačného systému úradu,
2. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, zariadeniu sociálnej pomoci na účel poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotnej poisťovni na účel výkonu verejného zdravotného poistenia, Sociálnej poisťovni na účel vykonávania sociálneho poistenia50), Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu,41bb) komorám príslušným na registráciu zdravotníckych pracovníkov na účel aktualizácie nimi vedených registrov a súdnemu exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu94) na účel vykonania exekúcie údaje zomrelých osôb v rozsahu meno a priezvisko, a dátum úmrtia, a to po zadaní rodného čísla zomrelej osoby do informačného systému úradu,
3. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, zariadeniu sociálnej pomoci na účel poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotnej poisťovni na účel výkonu verejného zdravotného poistenia osobné údaje zdravotníckych pracovníkov v rozsahu meno, priezvisko a číselný kód, a to po zadaní číselného kódu zdravotníckeho pracovníka do informačného systému úradu,
u) zverejňuje z informačného systému úradu na webovom sídle úradu údaje v rozsahu označenie príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca a dátum zmeny zdravotnej poisťovne poistenca, a to na základe rodného čísla poistenca zadaného do informačného systému úradu.“.
14
Poznámka pod čiarou k odkazu 41bb znie:
41bb) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
44.V § 20 ods. 2 sa za písmeno p) vkladajú nové písmená q) a r), ktoré znejú:
„q) metodické usmernenia úradu k forme a štruktúre zúčtovacej dávky (§ 8aa ods. 4),
r) právoplatné rozhodnutie o splnení kritérií kvality (§ 20b),“.
Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno s).
45.Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 20b
Rozhodnutie o splnení kritérií kvality
(1) Úrad rozhoduje o splnení kritérií kvality 6aa) v každom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok.
(2) Úrad doručí zdravotnej poisťovni a ministerstvu zdravotníctva do 30. septembra kalendárneho roka rozhodnutie o splnení kritérií kvality za predchádzajúci kalendárny rok a percentuálnu hodnotu ich splnenia.
(3) Rozhodnutie úradu o splnení kritérií kvality je preskúmateľné správnym súdom. Podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu úradu o splnení kritérií kvality odkladný účinok.
(4) Na konanie o rozhodovaní o splnení kritérií kvality sa vzťahuje Správny poriadok.62)“.
46.V § 23 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. iný vedúci zamestnanec úradu.“.
47.§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Predsedovi úradu patrí mesačne paušálna náhrada na pokrytie nevyhnutných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie, a to najviac do výšky 20 % zo mzdy. Paušálna náhrada sa určuje pevnou sumou. Nárok na paušálnu náhradu vzniká odo dňa začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie. Paušálnu náhradu predsedovi úradu určuje správna rada uznesením.“.
48.V § 25 ods. 1 písm. g) sa za slovami „zamestnancov úradu“ vkladajú slová „a paušálnu náhradu predsedovi úradu“.
49.§ 31 a 32 vrátane nadpisu nad § 31 znejú:
Úhrada za činnosť úradu
§ 31
(1)Úrad vyberá úhradu za
a)podanie žiadosti o vydanie povolenia (§ 37),
15
b)podanie žiadosti o zmenu povolenia (§ 38),
c)podanie žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu (§ 41),
d)predloženie ozdravného plánu na schválenie (§ 51),
e)podanie návrhu postupu prevodu poistného kmeňa podľa § 61a,
f)vydanie náhradného rozhodnutia k žiadosti alebo k návrhu podľa písmen a) až e),
g)vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu.41aac)
(2)Ak úhrada podľa odseku 1 písm. a) c), e) a g) nebola zaplatená pri podaní žiadosti alebo návrhu 32 ods. 2 prvá veta), úrad konanie zastaví. Ak nebola úhrada podľa odseku 1 písm. d) zaplatená ani na základe písomnej výzvy úradu na jej úhradu 32 ods. 2), úrad pristúpi k jej vymáhaniu.
(3)Výška úhrady sa ustanovuje pevnou sumou.
(4)Výšku úhrady za úkony podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 32
(1)Ten, kto požaduje vykonanie úkonu, ktorý podlieha úhrade, je povinný úhradu vykonať.
(2)Úhrada za úkony podľa § 31 ods. 1 písm. a) g) sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti alebo návrhu. Ak úhrada nebola zaplatená pri podaní žiadosti alebo návrhu, je splatná do ôsmich dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na jej zaplatenie.
(3)Úhrady podľa § 31 ods. 1 sú príjmom úradu.
(4)Ak úrad zistí, že úhradu vykonal ten, kto ju nebol povinný zaplatiť, alebo účastník konania zaplatil vyššiu úhradu, úrad úhradu alebo jej časť vráti do 30 dní od tohto zistenia.
(5)Úhradu alebo jej časť úrad nevráti, ak suma neprevyšuje tri eurá.“.
50.V § 33 ods. 1 písmeno l) znie:
„l) žiadateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo členovia štatutárneho orgánu, členovia dozornej rady žiadateľa alebo spoločníci žiadateľa, ktorým je právnická osoba, nemajú konflikt záujmov podľa § 4 ods. 1.“.
51.V § 33 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) nebola samostatne zárobkovo činnou osobou, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá za obdobie, v ktorom táto osoba vykonávala funkciu štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo spoločníka, alebo v ktorom nebola samostatne zárobkovo činnou osobou,
1. evidovaný nedoplatok voči daňovému úradu podľa osobitného predpisu,49) vyšší ako 1 000 eur,
2. evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,49a) vyššie ako 1 000 eur,“.
52.V § 33 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
16
„h) nebola v postavení dlžníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, alebo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo vydané rozhodnutie o oddlžení podľa osobitného predpisu.48)“.
53.V § 33 ods. 10 sa za slová „vydaným príslušným orgánom štátu, kde sídlo“ vkladajú slová „s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka; úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka sa nevyžaduje, ak je potvrdenie vydané v štátnom jazyku Českej republiky“.
54.V § 36 ods. 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“.
55.V § 39 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „v dôsledku čoho je ohrozená schopnosť zdravotnej poisťovne zabezpečovať riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia,“.
56.V § 39 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
57.V § 41 ods. 5 úvodnej vete sa slová „Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné“ nahrádzajú slovami „Zdravotná poisťovňa je povinná“.
58.V § 42 odsek 2 znie:
„(2) Jednou žiadosťou o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. c) môže zdravotná poisťovňa žiadať o vydanie predchádzajúceho súhlasu len vo vzťahu k jednej navrhovanej osobe.“.
59.§ 43 až 47 vrátane nadpisov znejú:
Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
§ 43
(1)Úrad v rámci výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou 1 písm. d)] (ďalej len „výkon dohľadu“) vykonáva
a)dohľad na diaľku nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, poistencami a inými osobami, ktorým tento alebo osobitný predpis37) ukladá povinnosti,
b)dohľad na mieste nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „dohliadaný subjekt“).
(2)Dohľadom na diaľku sa rozumie získavanie a vyhodnocovanie informácií a dokumentov o dohliadanom subjekte inak ako dohľadom na mieste, napríklad získavaním a vyhodnocovaním informácií a dokumentov predložených úradu na základe písomnej žiadosti úradu a vyhodnocovaním informácií a dokumentov uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných úradu na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov; dohľadom na diaľku nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a dokumentov na diaľku postupom úradu v konaní.
(3)Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií a dokumentov spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov, a vyhodnocovanie takto získaných informácií a dokumentov.
17
(4)Dohľad podľa odsekov 2 a 3 vykonávajú zamestnanci úradu a prizvané osoby na základe písomného poverenia úradu (ďalej len „osoba oprávnená na výkon dohľadu“). Pri dohľade na diaľku nad verejným zdravotným poistením sa poverenie na výkon dohľadu pre zamestnancov úradu nevydáva.
(5)Osoba oprávnená na výkon dohľadu pri plnení povinností podľa tohto zákona alebo v súvislosti s nimi postavenie verejného činiteľa.61a)
(6)Prizvanou osobou môže byť
a)odborný konzultant na základe zmluvy61aa) uzatvorenej s úradom,
b)znalec podľa osobitného predpisu.61ab)
(7)Prizvanej osobe úrad určí k akej otázke sa vyjadriť a aká skutočnosť byť predmetom posúdenia.
(8)Úrad môže ustanoviť znalca61ac) na vypracovanie znaleckého posudku
a)v prípade hodného osobitného zreteľa pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
b)pri osobitne zložitom výkone dohľadu nad verejným zdravotným poistením vykonávanom z vlastného podnetu úradu.
(9)Odborný konzultant je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva pre úrad konzultačnú činnosť pri výkone dohľadu. Odborný konzultant, ktorý je právnickou osobou, je povinný vykonávať pre úrad konzultačnú činnosť prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je vo vzťahu k tejto právnickej osobe spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, zamestnancom v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu. Odborný konzultant musí spĺňať podmienky podľa odseku 10 pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Odborný konzultant musí spĺňať podmienky podľa odseku 11 pri výkone dohľadu nad verejným zdravotným poistením.
(10)Najmenej jedna osoba oprávnená na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti musí mať
a)odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu61b) v tých pracovných činnostiach, v ktorých sa má vykonávať dohľad, a
b)najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax61c) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(11)Osoby oprávnené na výkon dohľadu nad verejným zdravotným poistením musia mať
a)doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, a
b)najmenej päťročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, v oblasti práva alebo vo finančnej oblasti.
§ 43a
Podávateľ podnetu a podnet na výkon dohľadu
(1)Podávateľ podnetu je osoba, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia (ďalej len „dotknutá osoba“), alebo jej zákonný zástupca.
18
(2)Podávateľ podnetu môže byť aj blízka osoba57) dotknutej osoby, ak
a)dotknutá osoba nežije,
b)zdravotný stav dotknutej osoby neumožňuje podať podnet a dotknutá osoba s podaním podnetu preukázateľne súhlasí.
(3)Súhlas podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje, ak zdravotný stav dotknutej osoby neumožňuje takýto súhlas vyjadriť. Súhlas sa nevyžaduje ani ak je dohľad vykonávaný podľa § 43b ods. 1 písm. a). Ak byť dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonávaný podľa § 43b ods. 1 písm. c) alebo písm. d), úrad požiada dotknutú osobu o súhlas s vykonaním dohľadu; ak dotknutá osoba s výkonom dohľadu nesúhlasí, dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa nevykoná.
(4)Podnet na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti musí mať písomnú formu a musí obsahovať
a)identifikačné údaje podávateľa podnetu a dotknutej osoby, ak nejde o istú osobu, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu; ak ide o cudzinca uvádza sa aj identifikačné číslo cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti, kontaktná adresa na území Slovenskej republiky alebo v cudzine,
b)vzťah podávateľa podnetu k dotknutej osobe, ak nejde o tú istú osobu,
c)údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zariadenia sociálnej pomoci, školy alebo detenčného ústavu, v ktorom byť vykonaný dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
d)opis skutočností, ktorými malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu a obdobie, v ktorom malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu,
e)súhlas dotknutej osoby podľa odseku 2 písm. b), ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, a
f)podpis podávateľa podnetu.
(5)Podnet na výkon dohľadu nad verejným zdravotným poistením musí mať písomnú formu a musí obsahovať
a)identifikačné údaje podávateľa podnetu a dotknutej osoby, ak nejde o istú osobu, v rozsahu
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu; ak ide o cudzinca uvádza sa aj adresa trvalého pobytu v cudzine a kontaktná adresa na území Slovenskej republiky,
2. názov, meno a priezvisko ak je iné ako názov, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo
3. názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu,
b)vzťah podávateľa podnetu k dotknutej osobe, ak nejde o tú istú osobu,
c)opis skutočností, ktorými malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu a označenie subjektu, ktorého konaním malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu dotknutej osoby,
d)súhlas dotknutej osoby podľa odseku 2 písm. b), ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, a
e)podpis podávateľa podnetu.
(6)Podávateľ podnetu môže v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom alebo v elektronickej podobe,62a) splnomocniť inú osobu na podanie podnetu a na úkony súvisiace s prešetrením podnetu (ďalej len „splnomocnený zástupca“); úradné osvedčenie podpisu sa
19
nevyžaduje, ak ide o splnomocnenie na zastupovanie advokátom.
(7)Podávateľ podnetu je povinný poskytnúť úradu súčinnosť v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu.
(8)Ak podnet nemá všetky náležitosti podľa odseku 4 alebo odseku 5 a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z tohto dôvodu nemožno vykonať, úrad bezodkladne vyzve podávateľa podnetu, aby podnet doplnil v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať pracovných dní. Vo výzve na doplnenie úrad podávateľa podnetu poučí o spôsobe, akým je potrebné podnet doplniť a o skutočnosti, že ak podnet nedoplní, úrad podnet odmietne.
(9)Úrad podnet odmietne, ak
a)podávateľ podnetu napriek výzve úradu podľa odseku 8 podnet nedoplnil a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z tohto dôvodu nemožno vykonať,
b)v tej istej veci bol dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonaný a nie splnené podmienky na výkon následného dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou v tej istej veci (ďalej len „následný dohľad“),
c)je z neho zrejmé, že ide o opakované a zjavne bezdôvodné uplatňovanie práva na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
d)obdobie, v ktorom malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je viac ako päť rokov od doručenia podnetu úradu.
(10)Úrad bezodkladne písomne oboznámi podávateľa podnetu
a)s odmietnutím podnetu a s dôvodmi odmietnutia podnetu,
b)so začatím výkonu dohľadu,
c)so zastavením výkonu dohľadu a s dôvodmi zastavenia výkonu dohľadu,
d)so zistenými skutočnosťami pri výkone dohľadu,
e)s výsledkom výkonu dohľadu.
§ 43b
(1)Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou úrad vykoná
a)z vlastného podnetu úradu,
b)na podnet podávateľa podnetu,
c)na základe poznatkov získaných z kontrolnej, dohľadovej a hodnotiacej činnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
d)na základe poznatkov ministerstva zdravotníctva.
(2)Výkon dohľadu začína vydaním poverenia úradu podľa § 43 ods. 4. Ak sa poverenie nevyhotovuje, výkon dohľadu začína doručením oznámenia o začatí výkonu dohľadu dohliadanému subjektu.
(3)Poverenie úradu na výkon dohľadu obsahuje označenie dohliadaného subjektu, meno a priezvisko osoby oprávnenej na výkon dohľadu, predmet dohľadu, deň začatia výkonu dohľadu, dátum a miesto vyhotovenia poverenia, odtlačok pečiatky úradu a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na vydanie poverenia.
(4)Podkladom na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti je zdravotná dokumentácia vedená podľa osobitného predpisu.62aa)
20
(5)Úrad zastaví výkon dohľadu, ak
a)podávateľ podnetu, dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca, písomne požiada o zastavenie výkonu dohľadu; to neplatí, ak sa dohľad vykonáva podľa odseku 1 písm. a),
b)podávateľ podnetu neposkytne súčinnosť úradu v lehote určenej úradom a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preto nemožno vykonať; úrad podávateľa podnetu v žiadosti o súčinnosť poučí o tom, že neposkytnutie súčinnosti môže byť dôvodom na zastavenie výkonu dohľadu,
c)počas výkonu dohľadu sa zistili skutočnosti, pre ktoré dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemožno vykonať.
(6) Ak nastanú dôvody na zastavenie výkonu dohľadu podľa odseku 5, úrad písomne oznámi túto skutočnosť dohliadanému subjektu. V oznámení o zastavení výkonu dohľadu úrad uvedie dôvod zastavenia výkonu dohľadu. Proti oznámeniu o zastavení výkonu dohľadu nie je možné podať písomné námietky.
(7)Výkon dohľadu je skončený dňom
a)márneho uplynutia lehoty na podanie písomných