Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Valášek predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorý za cieľ novelizovať zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý s účinnosťou od 1. decembra 2020 upravil nové pravidlá pre označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce.
Tieto nové pravidlá boli ustanovené jeho novelou zákonom č. 338/2020 Z. z., ktorým sa v § 2b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. na konci pripojili tieto vety: Neprípustné je určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií2ab) alebo režimu založeného na komunistickej ideológií;2ac) to neplatí, ak ide o predstaviteľov režimu, ktorí sa zapojili do odporu proti takémuto režimu. V prípade pochybností o tom, či sa osoba považuje za predstaviteľa režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológii alebo nacistickej ideológii alebo režimu založeného na komunistickej ideológií, sa príslušný orgán obráti na Ústav pamäti národa,2ad) ktorý je povinný zaslať vyjadrenie v lehote do 90 dní, v ktorom zároveň posúdi aj možnú účasť posudzovanej osoby na protifašistickom odboji alebo inom odpore proti režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 1945 alebo inému režimu založenému na fašistickej ideológii alebo nacistickej ideológii alebo možný odpor posudzovanej osoby proti komunistickému režimu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ab až 2ad znejú:
2ab) § 6a zákona č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v znení zákona č. 338/2020 Z. z.
2ac) § 7a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 338/2020 Z. z.
2ad) § 7 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov.“.
Súčasne sa za § 30f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vložil § 30g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30g
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2020
Na názov ulice alebo iného verejného priestranstva podľa § 2b ods. 3 určený do 30. novembra 2020 sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
V súčasnosti obce nemajú zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov uloženú povinnosť zmeniť existujúci názov ulice alebo iného verejného priestranstva, pokiaľ je tento názov neprípustný podľa tretej vety § 2b ods. 3, ale k určeniu názvu ulice alebo iného verejného priestranstva došlo pred 1. decembrom 2020. Výsledkom je, že cieľ ktorý zákonodarca sledoval zavedením novej úpravy všeobecných pravidiel určených pre všetky názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v obciach na Slovensku sa nedosiahol. Ide o legislatívnu chybu, ktorú je možné odstrániť len novelizáciou zákona.
Predkladaný návrh bude mať pozitívny vplyv na kultúrnu, mravnú a výchovnú funkciu verejného priestoru. Názvy ulíc a verejných priestranstiev majú v demokratickej spoločnosti podporovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, rešpektu a úcty cez poukazovanie na pozitívne príklady osobností lokálneho a svetového významu a formatívne udalosti národných a svetových dejín, ktoré prispeli svojim životom a dielom ku kultivácii hodnôt ľudskosti, rozvoja kultúry, civilizácie, vzájomnej spolupatričnosti, solidarity a demokracie. Osobnosti a predstavitelia režimu Slovenskej republiky z rokov 1939-1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej, nacistickej alebo komunistickej ideológii tomuto kritériu priamo protirečia a deformujú vnímanie verejného priestoru tým, že stavajú nositeľov a šíriteľov triednej, rasovej, náboženskej aj sexuálnej netolerancie a nenávisti a ich preukázateľného uplatňovania v danom historickom období do úlohy pozitívnych vzorov. To protirečí historickej skutočnosti. Predkladaná novela napraví dnešný stav a zosúladí legislatívny stav s tým ako sa dívame na naše dejinné obdobia a ich predstaviteľov, ktorí historicky spojení s režimami, ktoré sa v minulosti preukázateľne dopúšťali zločinov proti ľudskosti.
Zákon nebude mať dopad na štátny rozpočet. Zákon bude mať dopad na rozpočet dotknutých obcí. Náklady spojené s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev názvami v súlade s § 2b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. zabezpečuje obec na vlastné náklady. Nepredpokladá sa, že povinnosť zosúladenia názvov ulíc a iných verejných priestranstiev si po nadobudnutí účinnosti novely vyžiada hromadné zmeny v existujúcích označeniach, skôr pôjde o ojedinelé prípady.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
II. Osobitná časť
K čl. I
V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „prechodné ustanovenia a zrušovacie ustanovenia, ktoré nadobudli účinnosť, nemožno novelizovať“ sa za § 30g vkladá § 30h, ktorým sa zavádza pre obce nová povinnosť (upraviť názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v súlade s § 2b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.). Povinnosť je potrebné vykonať v zákonom ustanovenej lehote.
Zákonná lehota, ktorá plynie od nadobudnutia účinnosti novely zákona SNR č. 369/1990 Zb. je päťmesačná. Jej dĺžka je primeraná. Zohľadňuje skutočnosť, že od vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2022 plynie podľa § 12 ods. 1 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. lehota 30 dní pre zvolanie ustanovujúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Taktiež je potrebné zohľadniť, že príslušný orgán obce povinnosť v prípade pochybností obrátiť sa na Ústav pamäti národa, ktorý je povinný zaslať vyjadrenie v lehote do 90 dní a že obec ustanovuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny všeobecne záväzným nariadením podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona.
Navrhovaná úprava nie je v rozpore s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, lebo právnu povahu prechodného ustanovenia, ktorého legislatívnou funkciou je riešiť kolíziu predchádzajúcej a novej právnej úpravy. Nie je ňou porušený princíp právnej istoty, ktorého súčasťou je i zákaz spätného (retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov (zásada zákon nepôsobí naspäť – lex retro non agit).
Navrhovanou úpravou nie dotknuté žiadne verejné subjektívne práva osôb, nakoľko zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obyvateľom obce nezaručuje právo na určenie alebo zmenu názvu ulice alebo iného verejného priestranstva, ale ustanovuje výhradnú právomoc obecného zastupiteľstva v rámci správy obce určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny.
Nová povinnosť vo veciach územnej samosprávy sa obciam ukladá v súlade s čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
K čl. II
Účinnosť sa vzhľadom na legislatívny proces navrhuje ustanoviť od 1. januára 2023.