DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Jarmila Halgašová.
Navrhovaným zákonom sa vytvárajú podmienky pre zvýšenie odbornosti a kompetentnosti štatutárnych orgánov a členov rady pozemkového fondu, najmä stanovením kvalitatívnych kritérií pre zastávanie funkcií člena rady pozemkového fondu, generálneho riaditeľa a námestníka pozemkového fondu. Uvedené je základným predpokladom pre kvalifikované a kvalitné rozhodovanie orgánov pozemkového fondu.
Vytvárajú sa tiež nové a transparentné kritériá pre kreovanie orgánov pozemkového fondu. Zároveň sa zákonom sprístupňuje verejnosti činnosť rady pozemkového fondu a umožňuje sa ním verejná kontrola činnosti rady pozemkového fondu.
Potreba prijatia navrhovanej právnej úpravy vychádza z presvedčenia, že pozemkový fond je významnou inštitúciou, v ktorej správe a vlastníctve je veľké množstvo nehnuteľností v Slovenskej republike a ktorá hospodári s významným rozpočtom.
Predložený návrh zákona neutrálny vplyv na rozpočet verejnej správy (mierne negatívny vplyv sa predpokladá len na hospodárenie Sociálnej poisťovne), nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny sociálny vplyv, nemá negatívny vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona rovnako nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani na služby verejnej správy na občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zavádza sa nová legislatívna skratka.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava s ohľadom na čl. I bod 6, ktorým sa v § 35a za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6 a doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 11.
K bodu 3
V § 35 odseku 2 sa legislatívne spresňujú pôvodné prípady nezlučiteľnosti funkcie člena rady v odseku 2 (nezlučiteľnosť s výkonom funkcie generálneho riaditeľa alebo námestníka pozemkového fondu) a odseku 3 (nezlučiteľnosť s pracovným pomerom s pozemkovým fondom) a dopĺňajú sa o nový dôvod nezlučiteľnosti s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným pomerom s ministerstvom.Súčasná právna úprava nestanovuje kvalitatívne kritériá na fyzickú osobu, ktorá vykonáva funkciu člena rady pozemkového fondu. Jedná sa pritom o veľmi zodpovednú funkciu, z ktorej vyplývajú pre člena rady viaceré povinnosti. Uvedená situácia je nežiadúca. V novom ustanovení § 35 odsek 3 sa stanovujú podmienky, ktoré musí spĺňať fyzická osoba, na to aby mohla byť zvolená národnou radu za člena rady pozemkového fondu.
K bodu 4
V novom odseku 4 sa stanovujú kritériá na bezúhonnosť fyzickej osoby. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nebude nepovažovať fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená. Bezúhonnosť sa bude preukazovať odpisom z registra trestov. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné novelizovať aj zákon o registri trestov v čl. II.
V novom odseku 5 sa stanovuje povinnosť člena rady bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností podľa § 35 odsek 3 predsedovi národnej rady.
K bodu 5
V nových odsekoch 8 a 9 sa ustanovujú platové náležitosti generálneho riaditeľa a námestníka pozemkového fondu. Generálnemu riaditeľovi bude patriť za výkon funkcie plat mesačne vo výške 3,5-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlená nahor na celé euro, námestníkovi vo výške trojnásobku. Doterajšia právna úprava ich plat neurčovala.
K bodu 6
Nové odseky 3 6 zvyšujú verejnosť a transparentnosť zasadnutí rady pozemkového fondu. Ukladá sa povinnosť predsedovi rady zabezpečiť zverejnenie termínu zasadnutia rady, návrh programu zasadnutia rady a materiály, o ktorých podľa návrhu programu zasadnutia rada rokovať na webovom sídle pozemkového fondu. Rovnako predseda rady povinnosť uverejniť zápisnicu zo zasadnutia rady na webovom sídle pozemkového fondu. Predseda rady je povinný tiež uverejniť na webovom sídle pozemkového fondu všetky právoplatné rozhodnutia rady. Samotné zasadnutia rady budú verejné, budú sa vysielať naživo a zo zasadnutia rady sa bude vyhotovovať zápisnica.
K bodu 7
Spresňuje sa povinnosť štatutárnych orgánov poskytovať informácie rade. Zároveň sa stanovuje, že štatutárne orgány pozemkového fondu povinné poskytnúť takéto informácie, písomnosti, doklady a záznamy rade bezodkladne.
K bodu 8
Doplnenie novej kompetencie rady v súvislosti so zmenou právnej úpravy čl. I bodom 12.
K bodu 9
Nanovo sa formuluje kedy zaniká členstvo v rade, ako aj funkcia predsedu a podpredsedu rady, najmä v súvislosti so stanovením kvalitatívnych kritérií na výkon funkcie člena rady.
K bodu 10
Ustanovuje sa nový inštitút pozastavenia výkonu funkcie člena rady. Predseda národnej rady môže pozastaviť výkon funkcie člena rady, ak bolo proti členovi rady začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
K bodu 11
Ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa stanovuje povinnosť vyhlásiť výberové konanie na kandidáta na vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa alebo námestníka pozemkového fondu spojené s verejným vypočutím. Zákonom sa stanovuje tiež zloženie výberovej komisie.
K bodu 12
V novom odseku 5 sa rieši, kto je oprávnený uzatvárať právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom v správe pozemkového fondu na iné osoby, ak nie je funkcia generálneho riaditeľa (námestníka) obsadená alebo bol generálnemu riaditeľovi (námestníkovi) pozastavený výkon funkcie.
K bodu 13
Spresňuje sa zastupovanie generálneho riaditeľa pozemkového fondu jeho námestníkom.
K bodu 14
Stanovuje sa funkčné obdobie generálnemu riaditeľovi a námestníkovi pozemkového fondu. Ich funkčné obdobie bude päť rokov. Doterajšia právna úprava ich funkčné obdobie žiadnym spôsobom nestanovovala.
K bodu 15
V novom odseku 9 sa určujú kritériá na fyzickú osobu, ktorá byť vymenovaná za generálneho riaditeľa alebo námestníka pozemkového fondu. Súčasná právna úprava žiadne kritériá nestanovuje. Uvedené s ohľadom na inštitúciu akou je pozemkový fond nie je žiadúce.
V odseku 11 sa stanovujú situácie, kedy zo zákona zaniká funkcia generálneho riaditeľa alebo námestníka pozemkového fondu.
V novom odseku 12 upravené podmienky, za ktorých môže vláda odvolať generálneho riaditeľa alebo námestníka pozemkového fondu.
V odseku 13 sa ustanovuje nový inštitút pozastavenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa alebo námestníka. Predseda vlády môže pozastaviť výkon funkcie generálnemu
riaditeľovi alebo námestníkovi, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie.
K bodu 16
Vytvára sa prechodné ustanovenie k novej právnej úprave. Funkčné obdobie člena rady, generálneho riaditeľa a námestníka vymenovaných podľa § 35b ods. 1 a podľa § 35a ods. 1 v znení účinnom do 30. decembra 2022 sa skončí 30. júna 2028.
K Čl. II
Z dôvodu vytvorenia novej právnej úpravy bezúhonnosti fyzickej osoby podľa tohto zákona a jej preukazovania odpisom z registra trestov je potrebné zasiahnuť aj do právnej úpravy zákona o registri trestov.
K Čl. III
Tento zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2023. Po jeho schválení bude daný orgánom dostatočný priestor na prípravu jeho implementácie po nadobudnutí jeho účinnosti.