NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 151/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z. a zákona č. 257/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
2.V § 34 ods. 21 sa slová „ods. 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „ods. 9 písm. e)“.
3.V § 35 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou generálneho riaditeľa a námestníka a s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným pomerom s pozemkovým fondom alebo ministerstvom.
(3) Za člena rady môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá
a)je občanom Slovenskej republiky,
b)má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)má plnú spôsobilosť na právne úkony,
d)je bezúhonná,
e)vyjadrila písomný súhlas so zvolením do funkcie,
f)má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa,
g)má najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti ekonómie, manažmentu, práva, geodézie a kartografie alebo poľnohospodárstva a krajinárstva po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.“.
4.V § 35 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu.23ria) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.23rib) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne oprávnenému orgánu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.23ric) Údaje oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
(5) Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností podľa odseku 3 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23ria až 23ric znejú:
23ria) Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
23rib) Zákon
č. 330/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23ric)
§ 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.
5.§ 35 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Generálnemu riaditeľovi patrí za výkon funkcie plat mesačne vo výše 3,5-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlená nahor na celé euro. Generálny riaditeľ počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
(9) Námestníkovi patrí za výkon funkcie plat mesačne vo výše trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený nahor na celé euro. Námestník počas výkonu svojej funkcie právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.“.
6.V § 35a sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3) Predseda rady zvoláva zasadnutie rady podľa potreby, najmenej však raz za mesiac, alebo ak o zvolanie písomne požiada najmenej tretina členov rady. Predseda rady zabezpečí zverejnenie termínu zasadnutia rady, návrh programu zasadnutia rady a materiály, o ktorých má podľa návrhu programu zasadnutia rada rokovať, na webovom sídle pozemkového fondu, a to najmenej päť pracovných dní pred termínom zasadnutia rady.
(4) Predseda rady pozve písomne najmenej päť pracovných dní pred termínom zasadnutia rady okrem členov rady na zasadnutie rady aj generálneho riaditeľa, námestníka, ministra a predsedu výboru; predseda rady im udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú.
(5) Zasadnutie rady je verejné. Predseda rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na zasadnutiach rady. Verejnosť môže byť v nevyhnutnom rozsahu zo zasadnutia rady vylúčená rozhodnutím rady, ak by verejné prerokovanie veci ohrozilo tajomstvo chránené zákonom alebo ak to vyžaduje iný dôležitý záujem. Predseda rady môže vykázať z miestnosti, v ktorej zasadá rada, alebo odoprieť prístup do tejto miestnosti osobám, ktoré rušia dôstojný priebeh zasadnutia rady alebo u ktorých je dôvodná obava, že by mohli rušiť dôstojný priebeh zasadnutia rady.
(6) Zo zasadnutia rady sa vyhotovuje zápisnica, z ktorej musí byť okrem účasti, programu zasadnutia rady a obsahu prijatých rozhodnutí zrejmý aj obsah, priebeh rokovania a výsledok hlasovania o jednotlivých bodoch programu zasadnutia rady. Predseda rady uverejní zápisnicu zo zasadnutia rady na webovom sídle pozemkového fondu do troch pracovných dní od skončenia zasadnutia rady. Predseda rady je povinný uverejniť na webovom sídle pozemkového fondu všetky právoplatné rozhodnutia rady. Pri zverejňovaní sa z rozhodnutia vylúčia údaje, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 11.
7.V § 35a odsek 7 znie:
„(7) Rada je oprávnená vyžadovať od štatutárnych orgánov pozemkového fondu akékoľvek informácie týkajúce sa činnosti pozemkového fondu. Rada je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do všetkých písomností vrátane zmlúv uzatvorených pozemkovým fondom, dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti pozemkového fondu. Štatutárne orgány pozemkového fondu povinné poskytnúť tieto informácie, písomnosti, doklady a záznamy rade bezodkladne.“.
8.V § 35a sa odsek 9 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) schvaľuje právne úkony podľa § 35b ods. 4.“.
9.V § 35a odsek 11 znie:
„(11) Členstvo v rade, ako aj funkcia predsedu a podpredsedu rady zanikajú
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)písomným vzdaním sa funkcie doručeným predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, a to dňom jeho doručenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)odvolaním z funkcie Národnou radou Slovenskej republiky,
d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)dňom, ktorým člen rady prestal spĺňať podmienky podľa § 35 ods. 3.“.
10.§ 35a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie člena rady, ak bolo proti členovi rady začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie musí byť riadne odôvodnené a doručené tomu, komu bol pozastavený výkon funkcie. Počas pozastavenia výkonu funkcie členovi rady nepatrí odmena podľa § 35 odsek 7.“.
11.V § 35b sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) navrhne vláde Slovenskej republiky kandidáta na vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa alebo námestníka podľa odseku 1 na základe odporúčania výberovej komisie po verejnom vypočutí prihlásených záujemcov o kandidatúru. Minister zriadi výberovú komisiu tak, aby členom výberovej komisie bol jeden zástupca ministerstva, výboru, Najvyššieho kontrolného úradu, Generálne prokuratúry Slovenskej republiky, Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, platobnej agentúry, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, reprezentatívneho združenia miest a obcí, mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti verejných financií alebo predmetu činnosti pozemkového fondu, Komory geodetov a kartografov, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Notárskej komory Slovenska a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
(3) Výberová komisia vyhodnotí prihlásených záujemcov o kandidatúru do troch pracovných dní odo dňa verejného vypočutia. Na základe výsledku vyhodnotenia výberová komisia vyhotoví a predloží ministrovi zápisnicu, ktorej súčasťou je zoznam odporúčaných kandidátov, spôsob hodnotenia, hodnotenie všetkých prihlásených záujemcov a odlišné hodnotenie člena výberovej komisie, ak o to požiada; materiál predložený výberovou komisiou ministerstvo zverejní bezodkladne na svojom webovom sídle a zverejnenie trvá do dňa nasledujúceho po dni skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa alebo námestníka úspešným kandidátom. Minister na základe predloženej zápisnice výberovej komisie vyberie, ktorého kandidáta alebo kandidátov zo zoznamu odporúčaných kandidátov na generálneho riaditeľa alebo námestníka navrhne vláde Slovenskej republiky na vymenovanie.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 7.
12.V § 35b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak nie je funkcia generálneho riaditeľa obsadená alebo bol generálnemu riaditeľovi pozastavený výkon funkcie, právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby, podpisuje len námestník; tieto právne akty nadobúdajú účinnosť najskôr dňom ich schválenia radou podľa § 35a ods. 9 písm. k). Ak nie je obsadená funkcia námestníka alebo bol námestníkovi pozastavený výkon funkcie, právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby, podpisuje len generálny riaditeľ; tieto právne akty nadobúdajú účinnosť najskôr dňom ich schválenia radou podľa § 35a ods. 9 písm. k).“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
13.V § 35b odsek 7 znie:
„(7) Generálneho riaditeľa zastupuje počas jeho neprítomnosti námestník. Námestník okrem toho plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí generálny riaditeľ.“.
14.V § 35b odsek 8 znie:
„(8) Funkčné obdobie generálneho riaditeľa a námestníka je päťročné. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa končí vymenovaním nového generálneho riaditeľa. istá osoba môže vykonávať funkciu generálneho riaditeľa najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.
15.V § 35b sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 13, ktoré znejú:
„(9) Za generálneho riaditeľa alebo námestníka môže byť vymenovaná len fyzická osoba, ktorá
a)je občanom Slovenskej republiky,
b)má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)má plnú spôsobilosť na právne úkony,
d)je bezúhonná,
e)vyjadrila písomný súhlas s vymenovaním do funkcie,
f)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo, ekonómia a manažment, geodézia a kartografia alebo poľnohospodárstvo a krajinárstvo,
g)disponuje aktívnou znalosťou anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka,
h)má najmenej sedem rokov praxe v riadení právnickej osobe po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
i)je držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné.
(10) Záujemca o vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa alebo námestníka je oprávnený požiadať Národný bezpečnostný úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky.
(11) Funkcia generálneho riaditeľa alebo námestníka zaniká
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)vzdaním sa funkcie písomnou žiadosťou doručenou ministrovi, a to dňom jej doručenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)odvolaním z funkcie vládou Slovenskej republiky,
d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)dňom, ktorým prestal spĺňať podmienky podľa odseku 8.
(12) Vláda Slovenskej republiky môže odvolať generálneho riaditeľa alebo námestníka na návrh ministra, ak nevykonávajú svoju funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo si riadne neplnia svoje povinnosti. Rozhodnutie o odvolaní z funkcie musí byť riadne odôvodnené a doručené odvolanému z funkcie.
(13) Predseda vlády Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie generálnemu riaditeľovi alebo námestníkovi, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie. Rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie byť riadne odôvodnené a doručené tomu, komu bol pozastavený výkon funkcie.“.
16.Za § 42y sa vkladá nový § 42z, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 42z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1) Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa § 35a ods. 1 v znení účinnom do 30. decembra 2022 sa skončí 30. júna 2028.
(3) Funkčné obdobie generálneho riaditeľa a námestníka vymenovaných podľa § 35b ods. 1 v znení účinnom do 30. decembra 2022 sa skončí 30. júna 2028. “.
Čl. II
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
644/2007 Z. z.
, zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č.
598/2008 Z. z.
, zákona č.
59/2009 Z. z.
, zákona č.
400/2009 Z. z.
, zákona č.
186/2009 Z. z.
, zákona č.
513/2009 Z. z.
, zákona č.
136/2010 Z. z.
, zákona č.
224/2010 Z. z.
, zákona č.
33/2011 Z. z.
, zákona č.
220/2011 Z. z.
, zákona č.
334/2012 Z. z.
, zákona č.
345/2012
Z. z.
, zákona č.
322/2014 Z. z.
, zákona č.
78/2015 Z. z.
, zákona č.
273/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
55/2017 Z. z.
, zákona č.
274/2017 Z. z.
, zákona č.
177/2018 Z. z.
, zákona č.
54/2019 Z. z.
, zákona č.
221/2019 Z. z.
, zákona č.
209/2019
Z. z.
, zákona č.
198/2020 Z. z.
, zákona č.
312/2020 Z. z.
, zákona č.
423/2020 Z. z.
, zákona č. 308/2020 Z. z., zákona č.
271/2021 Z. z.
, zákona č.
414/2021 Z. z.
a zákona č.
395/2021 Z. z.
sa dopĺňa takto:
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenami r) až t), ktoré znejú:
„r) Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na účely preukázania bezúhonnosti záujemcov o kandidatúru na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a záujemcov o kandidatúru na námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu podľa osobitného predpisu.33aca)
s) Úradu vlády Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu podľa osobitného predpisu.33acb)
t) Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely voľby členov rady Slovenského pozemkového fondu podľa osobitného predpisu.33acc)
Poznámky pod čiarou k odkazom 33aca až 33acc znejú:
33aca) § 35b zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
33acb) § 35b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
33acc) § 35a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023.