1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o publikáciách) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Kollár.
Cieľom predloženého návrhu zákona je posilnenie povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov. Sankciou za nedodržanie povinnosti bude to, čo ustanovuje v súčasnosti zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch pri porušení práva na slobodný prístup k informáciám. Takýto návrh je odôvodnený skúsenosťami z aplikačnej praxe, keď sa konkrétny orgán verejnej moci rozhodol neodpovedať na otázky vybranej skupiny novinárov, pričom títo novinári nedisponovali rýchlym a účinným prostriedkom nápravy.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
B.Osobitná časť
K Čl. I
Zákon o publikáciách už v súčasnosti zakotvuje § 7, ktorého obsahom je právo na informácie.
Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom majú povinnosť na základe rovnosti poskytovať vydavateľovi periodickej tlače, prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu a tlačovej agentúre informácie o svojej činnosti s cieľom pravdivo, včas a všestranne informovať verejnosť (berúc do úvahy obmedzenia stanovené osobitnými predpismi). Do predmetného ustanovenia sa zakotvuje rovnaká povinnosť pre verejných funkcionárov, ktorí definovaní v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
K Čl. II
Ide o obdobnú úpravu ako v predošlom novelizačnom článku. Jediným rozdielom je, že sa neviaže na zákon o publikáciách a vydavateľov periodickej tlače, prevádzkovateľov spravodajského webového portálu, resp. tlačovú agentúru, ale na zákon o vysielaní a retransmisii a vysielateľov.
K Čl. III
Priestupkový zákon upravuje v súčasnosti priestupok na úseku práva na prístup k informáciám. Pod tento správny delikt sa navrhuje začleniť aj porušenie precizovanej povinnosti ustanovenej v zákone o publikáciách a v zákone o vysielaní a retransmisii. Zároveň dochádza k preznačeniu doterajšej poznámky pod čiarou 3a), ktorá odkazuje na zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, čo je zrejmá nesprávnosť. Nová poznámka pod čiarou bude odkazovať na zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ako aj na právo na informácie upravené v zákone o publikáciách a v zákone o vysielaní a retransmisii.
K Čl. IV
S ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje, aby návrh zákona
nadobudol účinnosť 1. januára 2023.