NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 354/2020 Z. z., zákona č. 470/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 178/2022 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 odsek 4 znie:
„(4) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica, predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“) a objekt, ktorý nie je spojený so zemou pevným základom alebo ukotvený pilótami, ale podlažie podľa § 12 ods. 4 a slúži na podnikanie (ďalej len „ostatný objekt na podnikanie“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice, predajného stánku alebo ostatného objektu na podnikanie v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky.“.
2. V § 8 ods. 4 sa slová „stanica alebo predajný stánok“ nahrádzajú slovami „stanica, predajný stánok alebo ostatný objekt na podnikanie“.
3. V § 10 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 5 neustanovuje inak.“.
4. § 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Správca dane za účelom zistenia využitia stavby a jej zaradenia podľa odseku 1 môže
vykonať daňovú kontrolu podľa osobitného predpisu47) v zdaňovacom období, v ktorom daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Správca dane pri výpočte dane zaradí stavbu podľa účelu jej využitia v čase vykonanej daňovej kontroly a použije ročnú sadzbu dane určenú správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení11) pre príslušný druh stavby podľa odseku 1. Ak v čase vykonania daňovej kontroly nie je možné zistiť účel využitia stavby alebo daňovník nepreukáže účel využitia stavby v zhode s podaným priznaním k dani z nehnuteľností alebo čiastkovým priznaním k dani z nehnuteľností, správca dane zaradí stavbu medzi ostatné stavby podľa odseku 1 písm. i).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.