DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
V uplynulých rokoch si medzi deťmi a mládežou získali veľkú popularitu nápoje s vysokým obsahom kofeínu a / alebo iných podporných látok, vrátane tzv. energetických nápojov. Takéto nápoje široko dostupné v predajniach potravín, čo bez problémov umožňuje prístup maloletých k takýmto nápojom a ich pravidelnému aj nadmernému alebo inak rizikovému užívaniu.
Podľa odborníkov pritom konzumácia nápojov s vysokým obsahom kofeínu alebo iných látok s podobnými účinkami môže viesť k závislosti, ako aj viacerým zdravotným problémom. Z odborných výskumov vyplýva napríklad, že deti a mladiství konzumujú v energetických nápojoch viac kofeínu, ako je zdravé pre ich vývoj (American Academy of Pediatrics, 2011; Pohler, 2010). Časté pitie energetických nápojov stojí podľa výskumu za množstvom zdravotných problémov u detí a mladistvých, ktorými napríklad zvýšenie krvného tlaku a kardiovaskulárne problémy (America Academy of Pediatrics, 2011; Seifert, Schaechter, Hershorin & Lipshultz, 2011) arytmia (American Academy of Pediatrics, 2011, Gunja & Brown, 2012) diabetes (Seifert, Schaechter, Hershorin & Lipshultz, 2011) poruchy príjmu potravy (Seifert, Schaechter, Hershorin & Lipshultz, 2011) poruchy spánku (American Academy of Pediatrics, 2011; Koivusilta, Kuoppamäki & Rimpelä, 2016; Visram, Cheetham, Riby & al., 2016) a vyššia kazivosť zuboc (American Academy of Pediatrics, 2011; Seifert, Schaechter, Hershorin & Lipshultz, 2011). Preukázaná je tiež určitá korelácia s fajčením, konzumáciou alkoholu a iných ľahkých drog.
Z vyššie uvedených dôvodov sa navrhuje zákaz predaja nápojov s obsahom kofeínu alebo taurínu nad vymedzený limit neplnoletým osobám.
Obdobná právna úprava je už účinná napr. v Litve a pripravuje sa aj v Českej republike.
Osobitná časť
K čl. I bod 1
Vzhľadom na vedecky preukázaný výskyt zdravotných komplikácií u detí a mladistvých súvisiaci s konzumáciu nápojov s vysokým obsahom kofeínu a iných látok s obchodnými účinkami, ako aj vzhľadom na zvýšené riziko vzniku závislostí sa navrhuje zákaz predaja nápojov s obsahom kofeínu alebo taurínu nad vymedzený limit osobám do 18 rokov veku.
K čl. I bod 2
Navrhuje sa, aby bolo porušenie zákazu predaja nápojov s obsahom kofeínu alebo taurínu nad určený limit vymedzené ako správny delikt.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona dňom 01.01.2023, aby ostal zachovaný čas na prípravu pre dotknuté subjekty.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky:
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko podnikateľské subjekty budú musieť nastaviť procesy tak, aby nedochádzalo k predaju vymedzených nápojov osobám vo veku do 18 rokov, pôjde však iba o zanedbateľný vplyv, nakoľko obdobné mechanizmy musia mať zavedené v súvislosti s predajom alkoholu a tabakových výrobkov. Návrh pozitívne sociálne vplyvy, ako aj pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, keďže prispieva k predchádzaniu závislostiam, zdravšiemu životnému štýlu a predchádzaniu ochoreniam. Očakáva sa tiež pozitívny vplyv na štátny rozpočet vzhľadom na úsporu na nákladoch na zdravotnú starostlivosť.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Čepček.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
Nie je upravené.
b) v sekundárnom práve:
Nie je upravené.
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
Nie je obsiahnuté.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení:
Návrhom zákona sa nepreberá nový právny akt Európskej únie.
b)uviesť informáciu o začatí postupu Európskej komisie alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy
Proti Slovenskej republike nezačalo žiaden postup Európskej komisie alebo konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania príp. potreby prijatia ďalších úprav
Návrhom zákona sa nepreberá nový právny akt Európskej únie.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a)úplne