NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .......................................2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 131/2010 Z. z., 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z. zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č.403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. zákona č. 533/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení takto:
1.V § 52 sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie:
„Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj tovaru,
nesmú predávať osobám mladším ako 18 rokov nápoje s obsahom kofeínu viac ako 50 mg/ 250
ml. alebo s obsahom taurínu viac ako 200 mg / 250 ml.
2.V § 57 odsek 40 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
„nedodrží obmedzenie pri predaji podľa § 52 ods. 10“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023.