DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Z dôvodu pandémie spôsobnej ochorením COVID-19 boli Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky prijaté opatrenia na zmiernenie dopadov tejto pandémie. Prijatím zákona č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 sa dočasne zrušila povinnosť odvádzať príspevky príjemcov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov do umeleckých fondov a znížila sa výška príspevku dedičov autorských práv do umeleckých fondov za obdobie od účinnosti tohto zákona do konca roka 2020. Trvanie uvedených opatrení bolo predĺžené zákonom č. 300/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 na obdobie roka 2021 a zákonom č. 504/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 na obdobie roka 2022, t.j. ich platnosť je časovo obmedzená do 31. decembra 2022.
Z dôvodu zlepšenia podmienok pre umeleckú obec sa navrhuje od 1. januára 2023 definitívne zrušiť povinnosť uhrádzať príspevky príjemcov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov umeleckým fondom.
V nadväznosti na uvedené sa zo zdrojov príjmu umeleckých fondov vypúšťajú príspevky príjemcov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.
Návrhom zákona sa tiež zosúlaďuje použitá terminológia so znením zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prechodnom ustanovení sa ponecháva možnosť príjemcu autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odviesť umeleckým fondom príspevok za rok 2022 a povinnosť dediča autorských práv uhradiť umeleckým fondom príspevok za rok 2022.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyvy na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti a nemá vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
júl 2022
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
júl 2022
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
august 2022
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odvádzajú umeleckým fondom (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarných umení) príspevok vo výške 2 % z ich hrubých príjmov. Dedičia autorských práv, ak dosiahnu ročný príjem z autorských odmien viac ako 1 660 eur, odvádzajú fondom príspevok vo výške 3 %, ak dosiahne tento ich príjem viac ako 3 319 eur ročne, odvádzajú príspevok vo výške 5 % celkových ročných hrubých príjmov. Fondy tieto prostriedky používajú na podpornú činnosť, napr. štipendiá pre autorov, ocenenia a pod., časť spotrebujú na prevádzku. Príspevky 2 % predstavujú zaťaženie autorov a výkonných umelcov a nemajú ekvivalent v iných profesiách.
V roku 2020 sa z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 zákonom č. 129/2020 Z. z. dočasne zrušila povinnosť odvádzať príspevky príjemcov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov do umeleckých fondov a znížila sa výška príspevku dedičov autorských práv do umeleckých fondov ako opatrenie na ochranu sektora počas pandémie do konca roku 2020. Toto zrušenie bolo zákonmi č. 300/2020 Z. z. a č. 504/2021 Z. z. predĺžené do konca roku 2022.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Cieľom je zlepšenie podmienok pre umeleckú obec definitívnym zrušením povinnosti uhrádzať príspevky príjemcov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov umeleckým fondom.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
Umelecké fondy: Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarných umení
Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov
Platitelia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
Bez prijatia navrhovanej úpravy by od 1. 1. 2023 boli príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov opäť povinní odvádzať príspevky 2 % umeleckým fondom.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Účelom je odľahčenie podnikateľského prostredia. Zrušením povinnosti príspevkov 2 % sa cieľ považuje za naplnený. Preskúmanie účelnosti sa navrhuje v roku 2024 na základe kritéria úhrnne vybraných príspevkov v roku 2023.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam.
Ak predkladaný materiál marginálny (zanedbateľný) vplyv na niektorú zo sledovaných oblastí v bode 9 a z tohto dôvodu je tento vplyv označený ako žiadny vplyv, uveďte skutočnosti vysvetľujúce, prečo je tento vplyv marginálny (zanedbateľný).
Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov alebo aj na vyjadrenie sa k marginálnym vplyvom a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
Zrušenie príspevkov 2 % bude mať vplyv na rozpočty umeleckých fondov, ktorým ostane menej financií na podpornú činnosť aj prevádzku.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
JUDr. Lucia Liszkaiová
odbor legislatívy a správneho práva
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
Výročné správy Hudobného fondu, Literárneho fondu, Fondu výtvarných umení
Výročné správy organizácií kolektívnej správy práv
Štatistický výkaz KULT 2020
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K MATERIÁLU
ZÁKON, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 13/1993 Z. Z. O UMELECKÝCH FONDOCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
I. Úvod: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dňa 7. júla 2022 predložilo na PPK materiál Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. Materiál predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na malé a stredné podniky.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča predkladateľovi v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uviesť presný počet dotknutých subjektov a nie zaokrúhlený počet.
Odôvodnenie: Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.1 v doplňujúcich
informáciách uvádza presný počet príjemcov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov umeleckým fondom v počte 17 756 a rovnako uvádza aj presný počet platiteľov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov umeleckým fondom v počte 2 874. Preto je potrebné uviesť aj presný počet dotknutých subjektov.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov časť 13. spolu s vyhodnotením pripomienok, ktoré sú uvedené v bode II.
PhDr. Ján Oravec, CSc.
predseda Komisie
Vyhodnotenie: Pripomienka bola akceptovaná a Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola upravená podľa pripomienky.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného zákona je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na vypustenie druhej časti zákona sa zo zdrojov príjmu umeleckých fondov vypúšťajú príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.
K bodu 2
Zrušujú sa príspevky vo výške 2 %, ktoré príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odvádzajú umeleckým fondom z ich hrubých príjmov. Taktiež sa zrušuje odvodová povinnosť do umeleckých fondov pre dedičov autorských práv.
K bodom 3 a 4
Zosúladenie terminológie zákona so znením zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu 5
Napriek zrušeniu druhej časti zákona od 1. januára 2023 sa vzhľadom na znenie § 25e v prechodnom ustanovení ponecháva možnosť príjemcu autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odviesť umeleckým fondom príspevok za rok 2022 a povinnosť dediča autorských práv uhradiť umeleckým fondom príspevok za rok 2022.
To znamená, že príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže aj po 1. januári 2023 dobrovoľne odviesť umeleckým fondom príspevok vo výške 2 % z jeho odmien prijatých od občanov v roku 2022 a takto odvedený príspevok ostane daňovým výdavkom podľa zákona o dani z príjmov, ak bude odvedený umeleckému fondu do 31. marca 2023. Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2022 v určenej výške, je aj po 1. januári 2023 povinný uhradiť umeleckým fondom príspevok vo výške 1 %, resp. 3 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2022, a to do 31. marca 2023.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 28. septembra 2022.
Eduard Heger , v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Natália Milanová, v.r.
ministerka kultúry
Slovenskej republiky