VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-33151/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
1209
VLÁDNY NÁVRH
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava september 2022