DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022.
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
čl. 126, čl. 136, čl. 310 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
Protokol (č. 12) o postupe pri nadmernom deficite pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o Európskej únii (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b) v sekundárnom práve:
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013
o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (Ú. v. EÚ L 140, 27. 5. 2013), gestor: MF SR,
nariadenie Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe
pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. L 145, 10. 6. 2009) v platnom znení, gestor: MF SR, ŠÚ SR,
nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných
a regionálnych účtov v spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30. 11. 1996, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/ zv. 2) v platnom znení,
nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 z 10. marca 2004
o štvrťročných finančných účtoch verejnej správy (Ú. v. L 81, 19. 3. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/ zv. 5) v platnom znení.
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
v rozhodnutí Súdneho dvora vo veci C - 27/04, Európska Komisia v. Rada Európskej únie, [2004].
Výrok rozhodnutia:
Žaloba Komisie Európskych spoločenstiev v časti, v ktorej sa navrhuje zrušenie neprijatia opatrení v požadovanej forme Radou Európskych spoločenstiev obsiahnutých v odporúčaniach Komisie na základe článku 104 ods. 8 a 9 ES, je neprípustná.
Závery Rady z 25. novembra 2003 prijaté voči Francúzskej republike a voči Spolkovej republike Nemecko zrušené v časti, v ktorej obsahujú rozhodnutie o prerušení
konania o nadmernom deficite, a v časti, v ktorej obsahujú rozhodnutie, ktorým sa menia odporúčania prijaté skôr Radou v súlade s článkom 104 ods. 7 ES.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a.Lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie: bezpredmetné.
b.Proti SR nebolo začaté konanie v rámci Pilot, ani nebol začatý postup Európskej komisie a ani nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260.
c.Bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a) úplne.