1
II. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1.
Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa zvyšujú o 1 497,7 mil. eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu sa zvyšujú o 1 497,7 mil. eur.
K bodu 2.
V prílohe č. 1 Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2022 sa menia príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Odôvodnenie úpravy príjmov je uvedené v bode 3. a zvýšenia výdavkov v bode 4.
K bodu 3.
V prílohe č. 2 Príjmy kapitol na rok 2022 sa v kapitole Všeobecná pokladničná správa zvyšujú príjmy spolu o 1 497,7 mil. eur z dôvodu lepšieho výberu daňových príjmov podľa septembrovej prognózy Výboru pre daňové prognózy, a to oproti pôvodne schválenému rozpočtu na rok 2022.
Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa v súvislosti s úpravou sumy príjmov v kapitole Všeobecná pokladničná správa upravujú v riadku „Spolu“.
K bodu 4.
V prílohe č. 3 Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2022 sa v kapitole Všeobecná pokladničná správa zvyšuje záväzný ukazovateľ výdavkov spolu a výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti o 1 497,7 mil. eur v reakcii na prudký nárast cien energií, výrazný nárast inflácie, vojenský konflikt na Ukrajine, ako aj na zabezpečenie zdrojového krytia zvýšených finančných nákladov súvisiacich s výrazným nárastom cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok. V nadväznosti na vyššie prognózované príjmy sa tak vytvára priestor na krytie opatrení na zmiernenie uvedených vplyvov.
Zvýšenie celkových výdavkov sa novelou zákona o štátnom rozpočte navrhuje alokovať v kapitole Všeobecná pokladničná správa za účelom ich efektívneho a hospodárneho prerozdelenia z dôvodov, že nie je definitívna ich detailná štruktúra a následné použitie výdavkov prostredníctvom jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.
Celkové výdavky štátneho rozpočtu sa v súvislosti s úpravou sumy výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa upravujú v riadku „Spolu“.
K bodu 5.
V prílohe č. 4 Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2022 sa v nadväznosti na zmenu výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa mení suma výdavkov spolu za kapitolu.
2
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
V Bratislave 26. septembra 2022
Eduard Heger v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Igor Matovič v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky