Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 sa predkladá na základe vlastnej iniciatívy.
Návrh novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 zohľadňuje septembrovú prognózu Výboru pre daňové prognózy. V nadväznosti na rast daňových príjmov sa zvyšujú celkové príjmy štátneho rozpočtu o 1,5 mld. eur.
Zároveň sa zvyšujú celkové výdavky štátneho rozpočtu o 1,5 mld. eur v reakcii na prudký nárast cien energií, výrazný nárast inflácie, vojenský konflikt na Ukrajine, ako aj na zabezpečenie zdrojového krytia zvýšených finančných nákladov súvisiacich s výrazným nárastom cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok. V nadväznosti na vyššie prognózované príjmy sa tak vytvára priestor na krytie opatrení na zmiernenie uvedených vplyvov.
Zvýšené výdavky štátneho rozpočtu sa navrhuje alokovať v kapitole Všeobecná pokladničná správa za účelom ich efektívneho a hospodárneho prerozdelenia z dôvodov, že nie je definitívna ich detailná štruktúra a následné použitie výdavkov prostredníctvom jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.
Navrhovanými úpravami sa nemení hotovostný schodok štátneho rozpočtu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a ďalšími zákonmi platnými v Slovenskej republike, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.