1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1203
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............. 2022,
ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 sa suma „19 974 241 885 eur“ nahrádza sumou „21 471 898 885 eur“ a suma 25 447 760 137 eur“ sa nahrádza sumou „26 945 417 137 eur“.
2. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
2
Príloha č. 1
k zákonu č. 534/2021 Z. z.
“.
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2022
( v eurách )
Ukazovateľ
a
b
1
Príjmy spolu
21 471 898 885
A.
Daňové príjmy
15 845 854 000
A.1
Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 261 267 000 2678 014 000
v tom:
daň z príjmov fyzickej osoby
20 851 000
daň z príjmov právnickej osoby
3 920 078 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou
320 338 000
A.2
Dane z majetku
4 000
A.3
Dane za tovary a služby
11 526 510 000 51026 510 000 510175 000
v tom:
daň z pridanej hodnoty
8 796 579 000
spotrebné dane
2 512 063 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti
132 074 000
iné dane za tovary a služby
85 794 000
A.4
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
37 098 000
v tom:
dovozné clo
20 000
dovozná prirážka
8 000
podiel na vybratých finančných prostriedkoch
37 070 000
A.5
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
20 975 000
B.
Nedaňové príjmy
1 134 817 636
C.
Granty a transfery
4 491 227 249
Tuzemské granty a transfery
41 253 903
Zahraničné transfery
4 449 973 346
v tom: prostriedky z rozpočtu Európskej únie
3 148 001 277
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti
1 301 972 069
Výdavky spolu
26 945 417 137
Prebytok / Schodok ( +/- )
-5 473 518 252
3
3. V prílohe č. 2 v riadku „Všeobecná pokladničná správa“ v prvom stĺpci sa číslo 16 546 559 031“ nahrádza číslom „18 044 216 031“ a v poslednom riadku „Spolu“ v prvom stĺpci sa číslo „19 974 241 885“ nahrádza číslom „21 471 898 885“.
4. V prílohe č. 3 v riadku „Všeobecná pokladničná správa“ v prvom stĺpci sa číslo „6 252 231 704“ nahrádza číslom „7 749 888 704“, v piatom stĺpci sa číslo „6 201 926 267“ nahrádza číslom „7 699 583 267“, v poslednom riadku „Spolu“ v prvom stĺpci sa číslo „25 447 760 137“ nahrádza číslom „26 945 417 137“ a v piatom stĺpci sa číslo „20 995 001 532“ nahrádza číslom „22 492 658 532“.
5. V prílohe č. 4 v časti 48 Všeobecná pokladničná správa v riadku „Výdavky spolu za kapitolu“ sa číslo „6 252 231 704“ nahrádza číslom „7 749 888 704“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.