VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-36620/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
1203
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava september 2022