NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
__________________________________________________________________________
1202
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom
návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022.
V súčasnej situácii dochádza k extrémnemu rastu cien energií ako aj výraznému rastu inflácie, pričom vplyvy uvedenej situácie znásobené aktuálnym stavom spoločnosti postihnutej dopadmi pandémie ochorenia COVID-19 a vojenským konfliktom na Ukrajine. Spotrebitelia, ako aj podnikatelia či subjekty verejnej správy preto nútení siahať na dno svojich finančných rezerv, ktoré by za normálnej situácie boli použité na hospodársky rast slovenskej ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Účelom návrhu zákona je tak prijať nevyhnutné úpravy v súvislosti s elimináciou hroziacej hospodárskej krízy a rastu chudoby, keďže štátu hrozia značné hospodárske škody.
Z dôvodu, že ide o globálny jav znásobený mnohými negatívnymi faktormi, sa navrhuje zdroje získané z vyšších daňových príjmov použiť na riešenie aktuálnych a nevyhnutných spoločenských potrieb.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022.
V Bratislave 26. septembra 2022
Eduard Heger v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Igor Matovič v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky