B. Osobitná časť
K Čl. I
K § 13 odsekom 1 až 3
Navrhuje sa negovať prechodné ustanovenie zákona, na základe ktorého nárok na 13. dôchodok v novembri 2022 nevzniká. Súčasne sa navrhuje aby sa v novembri 2022 suma 13. dôchodku určila tak ako doteraz podľa vzorca v zákone (v závislosti od sumy poberaného dôchodku, resp. úhrnu súm poberaných dôchodkov, tak ako tomu bolo doteraz) a následne krátila koeficientom 0,7. V prípade dôchodkov vyplácaných z cudziny a dávky vyplácanej z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku sa navrhuje, aby jeho poberateľ mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku a dávky oznámil najneskôr do 10. októbra 2022 príslušnému orgánu spôsobom ním určeným.
K Čl. II
Účinnosť novely zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Bratislava 26. septembra 2022
Eduard Heger v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Milan Krajniak v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky