DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá z dôvodu pretrvávajúceho výrazného rastu cien tovarov a služieb za domácnosti dôchodcov.
V roku 2022 boli dôchodkové dávky k 1.1.2022 zvyšované o 1,3 % a v mesiaci júl bol vyplatený 13. dôchodok v diferencovanej sume (max 300 eur, min 50 eur) s tým, že nárok na 13. dôchodok v novembri 2022 nevznikne. Uvedené opatrenia čiastočne kompenzovali zvýšenie cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok za I. polrok 2022 (11,8 % miera inflácia za domácnosti dôchodcov za január až jún 2022).
Aj v II. polroku 2022 pokračuje výrazný rast inflácie za domácnosti dôchodcov, pričom na základe makroekonomickej prognózy IFP z júna 2022 sa očakáva 12,4 % miera inflácie za uvedené obdobie. Za prvých osem mesiacov roka 2022 sa spotrebiteľské ceny za domácnosti dôchodcov medziročne v priemere zvýšili o 12,6 %.
Vzhľadom na výrazný rast cien tovarov a služieb doposiaľ prijaté opatrenia pre poberateľov dôchodkových dávok nepostačujúce a preto sa navrhuje, aby bol 13. dôchodok v roku 2022 vyplatený aj v mesiaci november 2022, krátený koeficientom 0,7 pre všetkých poberateľov dôchodku v novembri 2022.
Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na životné prostredie, nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Sledované vybrané vplyvy návrhu zákona podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov zhodnotené v priloženej doložke vybraných vplyvov, ako aj v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy a v analýze sociálnych vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.