NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1205
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ................... 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 12 sa dopĺňa § 13, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13
Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1) Suma 13. dôchodku, na ktorý vznikne nárok poberateľovi dôchodku v novembri 2022, sa určí ako súčin sumy 13. dôchodku podľa § 3 ods. 1 a čísla 0,7. Suma 13. dôchodku určená podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor; ustanovenie § 3 ods. 2 sa nepoužije.
(2) Poberateľ dôchodku je povinný do 10. októbra 2022 oznámiť príslušnému orgánu verejnej správy spôsobom ním určeným mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa § 3 ods. 3 písm. a) a dávky podľa § 3 ods. 3 písm. e).
(3) Ustanovenie § 12 ods. 2 sa odo dňa vyhlásenia tohto zákona neuplatňuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.