NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1197
NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Naliehavosť prijatia návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní vyplýva zo súčasnej mimoriadne nepriaznivej situácie na európskom trhu z energetickými komoditami, najmä elektrinou, ktoré ohrozujú cenovú dostupnosť dodávok elektriny pre odberateľov.
Veľkoobchodné ceny energií priamo ovplyvňujú tvorbu maloobchodných cien elektriny, ktoré majú dopad na zabezpečovanie základných životných potrieb obyvateľov a základných predpokladov prevádzky podnikov v Slovenskej republike. Cenovo regulované kategórie odberateľov elektriny platia dnes vo svojich koncových cenách trhovú cenu komodity určenú v prvom polroku predchádzajúceho kalendárneho roka vo výške 61,21 eur/MWh. Ak by sa mala súčasná úroveň forwardových produktov premietnuť do koncových cien elektriny, znamenalo by to mnohonásobný nárast koncových cien, ktorý sa v ekonomických podmienkach Slovenskej republiky rovná cenovej nedostupnosti elektriny pre prevažnú časť obyvateľov Slovenskej republiky a tým vážnemu ohrozeniu ich života a zdravia, teda ich základných ľudských práv alebo vážnym hospodárskym škodám štátu.
Návrh zákona reaguje na hroziacu cenovú nedostupnosť elektriny, ktorej cena je z veľkej časti tvorená na veľkoobchodných trhoch, a to rozšírením konceptu stavu núdze v elektroenergetike a vytvorením dostatočných legislatívnych nástrojov umožňujúcich štátu reagovať pružne a efektívne na prípadný vznik stavu núdze.
Navrhuje sa rozšíriť súčasný koncept stavu núdze v elektroenergetike a v plyne o situáciu, keď cena veľkoobchodných energetických produktov na veľkoobchodných trhoch s energiou dosahuje po dlhší čas také vysoké hodnoty, ktoré majú za následok cenovú nedostupnosť elektriny alebo plynu pre odberateľov a súčasne vyvolajú ohrozenie bezpečnosti štátu, zdravia a života veľkej skupiny odberateľov elektriny alebo hrozbu značných hospodárskych škôd štátu.
Cieľom návrhu zákona tiež legislatívne úpravy, ktoré potrebné na to, aby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky mohlo vydať všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike a všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre domácnosti v Slovenskej republike, z dôvodu zabránenia negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov elektriny, a to odberateľov v domácnostiach.
Na základe uvedených skutočností z dôvodu, že ohrozené základné ľudské práva a slobody a hrozia značné hospodárske škody štátu, je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.
V Bratislave 21. septembra 2022
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Karel Hirman
minister hospodárstva Slovenskej republiky