DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Rastislav Schlosár a Martin Beluský.
Slovenské drevo považujeme za strategickú surovinu národného významu, ktorá si zasluhuje ústavnú ochranu.
Podľa štatistík zo Zväzu spracovateľov dreva sa zo Slovenska vyváža 50 % vyťaženého dreva. Do týchto štatistík však nie je zarátané nelegálne vyťažené a vyvezené drevo, ktoré pochádza väčšinou od súkromných vlastníkov lesov a z urbáru. Takto vyťažené drevo sa vyváža väčšinou v noci, na preťažených kamiónových súpravách, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky a poškodzujú cestné komunikácie.
Cieľom predloženého návrhu ústavného zákona je pripraviť legislatívnu pôdu a ústavnú oporu pre dôkladnejšiu ochranu slovenských lesov, obmedzenie živelnej ťažby a zastavenie nekontrolovaného vývozu dreva zo Slovenskej republiky.
Predložený návrh má jednoznačne pozitívny vplyv na životné prostredie.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Drevo bude vyhlásené za strategickú surovinu Slovenskej republiky chránenú Ústavou Slovenskej republiky.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť ústavného zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.