Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
120. schôdza výboru
Číslo: CRD-1340/2022 - VHZ
337
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 13. septembra 2022
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038a);
B.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu Vojtecha Tótha, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Maroš Kondrót
Peter Liba
overovatelia výboru