Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
119. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1340/2022 - VHZ
326
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 12. septembra 2022
k vládnemu návrhu zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 12. septembra 2022 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov V. Tótha, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
119. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 326
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038)
1.V čl. I, § 3 písm. c) sa spojka „a“ nahrádza spojkou „ani“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa rozlišuje, že aj Slovenská republika je členským štátom Európskej únie a taktiež odlišnosť členských štátov Európskej únie a štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.
2.V čl. I, § 5 ods. 1 sa slová „tieto funkcie musia byť, so zámerom v čo najväčšej miere umožniť ich využívanie osobami so zdravotným postihnutím, prístupné na základe dodržiavania ustanovených kritérií funkčnosti.“ nahrádzajú slovami „tieto funkcie musia byť prístupné na základe dodržiavania ustanovených kritérií funkčnosti tak, aby v čo najväčšej miere umožnili ich využívanie osobami so zdravotným postihnutím.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti.
3.V čl. I, § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „sa služba“ nahrádzajú slovom „službu“.
Legislatívno-technická úprava; úprava skloňovania.
4.Článok II sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách bol zrušený zákonom č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (§ 244).
3
5.V čl. IV úvodná veta doterajšieho textu znie:
„Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:“.
V súvislosti s touto úpravou sa preznačí označenie bodu 4 na bod 2.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou v čl. V zákona č. 249/2022 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra 2022 a boli ním vypustené body 2 a 3 prílohy