Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1340/2022
1038a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1491 z 15. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 548 z 9. septembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 326 z 12. septembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 206 z 13. septembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 177 z 13. septembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 184 z 13. septembra 2022.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I § 2 odsek 3 znie:
„(3) Tento zákon sa nevzťahuje na služby poskytované mikropodnikom.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4)
Odporúčanie
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003).“.
Nasledujúce odkazy vrátane poznámok pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňujú prípadné interpretačné nejasnosti, ktoré by mohli nastať v súvislosti s pojmom podnik.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Bez odporúčania gestorského výboru
2.V čl. I, § 3 písm. c) sa spojka „a“ nahrádza spojkou „ani“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa rozlišuje, že aj Slovenská republika je členským štátom Európskej únie a taktiež odlišnosť členských štátov Európskej únie a štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.
3
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor pre kultúru a médiá
Bez odporúčania gestorského výboru
3.V čl. I, § 5 ods. 1 sa slová „tieto funkcie musia byť, so zámerom v čo najväčšej miere umožniť ich využívanie osobami so zdravotným postihnutím, prístupné na základe dodržiavania ustanovených kritérií funkčnosti.“ nahrádzajú slovami „tieto funkcie musia byť prístupné na základe dodržiavania ustanovených kritérií funkčnosti tak, aby v čo najväčšej miere umožnili ich využívanie osobami so zdravotným postihnutím.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor pre kultúru a médiá
Bez odporúčania gestorského výboru
4.V čl. I, § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „sa služba“ nahrádzajú slovom „službu“.
Legislatívno-technická úprava; úprava skloňovania.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor pre kultúru a médiá
Bez odporúčania gestorského výboru
5.V čl. I § 6 odsek 2 znie:
„(2) Poskytovateľ služby je povinný informácie podľa odseku 1 písm. b)
a)uviesť vo všeobecných podmienkach na poskytovanie služby alebo v obdobnom dokumente v rozsahu:
1.všeobecný opis služby v prístupných formátoch,
2.opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie toho, ako služba funguje,
4
3.opis spôsobu, akým služba spĺňa ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím,
b)sprístupniť v písomnej forme a ústnej forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím,
c)poskytnúť počas celej doby poskytovania služby.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu predmetného ustanovenia, ktorá spresňuje povinnosti poskytovateľa služby. V § 6 ods. 2 ustanovené ďalšie povinnosti poskytovateľa služby vo vzťahu k informáciám o ustanovených požiadavkách na prístupnosť poskytovanej služby pre osoby so zdravotným postihnutím a o súlade poskytovanej služby s týmito požiadavkami 6 ods. 1 písm. b)]. Keďže sa jedná o povinnosť a nesplnenie tejto povinnosti je správnym deliktom podľa § 10 ods. 1 písm. b), mala by byť táto skutočnosť náležite zohľadnená aj v úvodnej vete použitím slovného spojenia „je povinný“.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Bez odporúčania gestorského výboru
6.Článok II sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách bol zrušený zákonom č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (§ 244).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor pre kultúru a médiá
Bez odporúčania gestorského výboru
7.V čl. IV úvodná veta doterajšieho textu znie:
„Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:“.
V súvislosti s touto úpravou sa preznačí označenie bodu 4 na bod 2.
5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou v čl. V zákona č. 249/2022 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra 2022 a boli ním vypustené body 2 a 3 prílohy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor pre kultúru a médiá
Bez odporúčania gestorského výboru
8.Za článok IX sa vkladá nový článok X, ktorý znie:
„Čl. X
Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) práva a povinnosti poskytovateľa služby multimodálneho prístupu,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
2.Nadpis ôsmej časti znie:
MULTIMODÁLNY PRÍSTUP A SLUŽBY MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU“.
3.V ôsmej časti sa doterajšie § 53 60 označujú ako prvá hlava, ktorej nadpis znie „MULTIMODÁLNY PRÍSTUP“ a dopĺňa sa druhá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DRUHÁ HLAVA
SLUŽBY MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU
§ 60a
Vymedzenie služby multimodálneho prístupu
Služba multimodálneho prístupu je služba poskytujúca prístup k obsahovej službe prenášaná elektronickými komunikačnými sieťami, ktoré sa používajú na identifikáciu a výber programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, prijímanie informácií o nich a ich sledovanie vrátane všetkých poskytovaných prvkov, najmä titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasové komentovanie pre nevidiacich, tlmočenie do slovenského posunkového jazyka, ktoré výsledkom
6
vykonávania opatrení zameraných na zabezpečenie multimodálneho prístupu podľa § 53 56; služba multimodálneho prístupu zahŕňa najmä elektronických programových sprievodcov, webové sídla, online aplikácie, aplikácie založené na set-top boxe, sťahovateľné aplikácie, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií a súvisiacich mediálnych prehrávačov, ako aj služby hybridnej televízie.
§ 60b
Povinnosti poskytovateľa služby multimodálneho prístupu
(1)Poskytovateľ služby multimodálneho prístupu je povinný zabezpečiť
a)elektronického programového sprievodcu, ktorý je vnímateľný, ovládateľný, zrozumiteľný, spoľahlivý a poskytuje informácie o jeho dostupnosti a prístupnosti pre nepočujúcich a nevidiacich,
b)aby sa multimodálny prístup poskytoval v plnej miere v primeranej kvalite na účel presného zobrazenia dobre synchronizovaného so zvukom a obrazom, pričom sa umožní používateľovi ovládať ich zobrazovanie a používanie.
(2)Poskytovateľ služby multimodálneho prístupu je povinný vypracovať informácie na posúdenie splnenia povinností podľa odseku 1, ktoré obsahujú najmä
a)všeobecný opis služby multimodálneho prístupu v prístupných formátoch,
b)opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie toho, ako služba multimodálneho prístupu funguje a
c)opis spôsobu, akým služba multimodálneho prístupu spĺňa požiadavky podľa odseku 1.
(3)Informácie podľa odseku 2 je poskytovateľ služby multimodálneho prístupu povinný sprístupniť verejnosti v písomnej aj zvukovej podobe, a to spôsobom, ktorý je prístupný aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Poskytovateľ služby multimodálneho prístupu uchováva tieto informácie po celý čas poskytovania služby.
(4)Na poskytovateľa služby multimodálneho prístupu sa vzťahujú práva a povinnosti poskytovateľa služby podľa osobitného predpisu.32a)
(5)Ustanovenia odsekov 1 4 sa nevzťahujú na poskytovateľa služby multimodálneho prístupu, ktorý je mikropodnikom.32b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
32a) Zákon č. .../2022 Z. z. o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32b) § 2 ods. 3 zákona č. .../2022 Z. z.“.
7
4.V § 109 ods. 1 sa za slová „poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu“ vkladá čiarka a slová „poskytovania služieb multimodálneho prístupu“.
5.V § 109 ods. 2 sa za slová „služieb na požiadanie“ vkladá čiarka a slová „a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu“ sa nahrádzajú slovami „poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu a poskytovanie služieb multimodálneho prístupu“.
6.V § 109 ods. 3 písm. c) sa za slová „služieb na požiadanie“ vkladá čiarka a slová „a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu“ sa nahrádzajú slovami „poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu a poskytovania služieb multimodálneho prístupu“.
7.V § 140 ods. 4 sa číslica „145“ nahrádza číslicou „145a“.
8.Za § 145 sa vkladá nový § 145a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠145a
Pokuty ukladané poskytovateľom služby multimodálneho prístupu
Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi služby multimodálneho prístupu od 100 eur do 3 000 eur, ak nesplnil povinnosť podľa § 60b.“.
9.Za § 242 sa vkladá § 242a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠242a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 28. júna 2025
(1) Poskytovateľ služby multimodálneho prístupu môže poskytovať túto službu do 28. júna 2030 pomocou výrobkov, ktoré používal na poskytovanie tejto služby pred 28. júnom 2025.
(2) Zmluvy o poskytovaní služby multimodálneho prístupu uzatvorené pred 28. júnom 2025 môžu v nezmenenej forme pokračovať do skončenia doby ich platnosti, nie však dlhšie ako do 28. júna 2030.“.
10.Príloha sa dopĺňa bodom 13, ktorý znie:
„13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6. 2019).“.“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Týmto novelizačným článkom sa dopĺňa návrh zákona, keďže zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách bol zrušený zákonom č.
8
264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), ktorý v čase predloženie tohto návrhu do NR SR nebol ešte platný.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Bez odporúčania gestorského výboru
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) s c h v á l i ť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 337 z 13. septembra 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Vojtecha Tótha predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 13. septembra 2022
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti