Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
92. schôdza výboru
Číslo: CRD-1345/2022
V ý p i s
zo zápisnice zo 92. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolanej 7. septembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie
prerokoval 7. septembra 2022 na svojej 92. schôdzi návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060).
Za skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky - navrhovateľov návrh uviedla poslankyňa Anna Zemanová.
Spravodajcom výboru bola poslankyňa Jarmila Halgašová.
Po rozprave výbor na návrh spravodajcu hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 15 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo prítomných 9 poslancov.
Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 3 poslanci, proti návrhu nehlasoval žiaden poslanec, zdržali sa 3 a nehlasovali 3 poslanci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
92. schôdza výboru
Č.: CRD-1345/2022
233
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 7. septembra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní schváliť.
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.