NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
CRD-1345/2022
1060a
I n f o r m á c i a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Juraja ŠELIGU, Petra KREMSKÉHO a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k poslaneckému návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1508 zo 16. júna 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
2
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 561 z 9. septembra 2022 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie dňa 7. septembra 2022 rokoval, ale neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto informácie, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. II sa slová „Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.“ nahrádzajú slovami „Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.“.
Odôvodnenie k bodu 1: Ide o legislatívno-technickú
úpravu, správne prečíslovanie doterajších odkazov po vložení nového odseku 5.
3
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
2.V čl. IV sa slová „15. októbra 2022“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2022“.
Odôvodnenie k bodu 2: Posunutie dátumu účinnosti
návrhu zákona sa navrhuje s prihliadnutím na plánovaný začiatok schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (13. septembra 2022), priebeh a dĺžku legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, potrebu dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a tiež lehoty pre publikáciu zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
V.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060a) neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Uznesením výboru č. 228 zo 14. júna 2022 poveril Jarmilu Halgašovú v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločnú spravodajkyňu, ktorá predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
predseda výboru