1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1331/2022
1056a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1506 z 15. júna 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 560 zo dňa 9. septembra 2022)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj (uzn. č. 162 zo dňa 8. septembra 2022)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 363 zo dňa 12. septembra 2022)
IV.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V bode 1 v § 78 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „celý“ a v písm. d) sa vypúšťajú slová „bez obsahu škodlivín“.
Legislatívno-technická úprava za účelom zosúladenia pojmu v zákone o odpadoch.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V bode 2 v § 78 ods. 3 sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „sadzbu preddavku na poplatok podľa“.
Legislatívno-technická úprava za účelom zosúladenia s odsekom 2.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V bode 6 v § 79 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „zberu komunálneho odpadu“ vkladajú slová „a drobného stavebného odpadu“.
Legislatívno-technická úprava za účelom zosúladenia pojmu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
4.V bode 6 v § 79 ods. 2 písm. a) a b) v časti za bodkočiarkou sa vypúšťa slovo „celý“.
Legislatívno-technická úprava za účelom zosúladenia pojmu v zákone o odpadoch.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V bode 7 v § 79 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa § 78 ods. 1 písm. b)“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že pri výpočte poplatku sa nepoužíva sadzba poplatku z vypúšťaného ustanovenia, ale sadzba poplatku z VZN obce.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V bode 7 v § 79 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 78 ods. 1 písm. c)“ a slová „komunálnych odpadov“ sa nahrádzajú slovami „komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že pri výpočte poplatku sa nepoužíva sadzba poplatku z vypúšťaného ustanovenia, ale sadzba poplatku z VZN obce a z dôvodu zosúladenia používaných pojmov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V bode 7 v § 79 ods. 8 sa vypúšťajú slová „podľa § 79 ods. 1 písm. d)“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že pri výpočte poplatku sa nepoužíva sadzba poplatku z vypúšťaného ustanovenia, ale sadzba poplatku z VZN obce.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V bode 8 v § 79a ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že zúčtovanie preddavku na poplatok je obsiahnuté v § 81 ods. 2.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
9.V bode 8 v § 79a ods. 3 sa slová „hmotnostných jednotkách“ nahrádzajú slovom „kilogramoch“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zosúladenia pojmu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V bode 8 v § 79a ods. 4 sa za číslo „9“ vkladajú slová „v eurách“ a slová „(ďalej len „náklady obce na zber a likvidáciu komunálneho odpadu“)“ sa nahrádzajú slovami „(ďalej len „náklady obce na činnosti nakladania s odpadom“)“.
Legislatívno-technická úprava, ktorá skratku „náklady na zber a likvidáciu odpadu“ nahrádza legislatívnou skratkou „náklady obce na činnosti nakladania s odpadom“, nakoľko navrhovaný pojem korektnejšie vystihuje súbor nákladov pri činnostiach s nakladaním s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a inými zložkami odpadu. Následne sa navrhuje upraviť použitie skratky aj v ďalšom texte legislatívneho návrhu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V bode 8 v § 79a odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Ak je na území celej obce zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu, obec zistí skutočné jednotkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom ako podiel sumy podľa odseku 4 a odváženého množstva komunálneho odpadu v kilogramoch za všetky zberné nádoby v obci v príslušnom zdaňovacom období. Obec ďalej vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu ako súčin skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu podľa odseku 3. Výsledná suma v eurách sa vydelí počtom poplatníkov, ktorí užívajú zbernú nádobu, a zohľadnia sa nároky na zníženie a odpustenie poplatku podľa § 83 ods. 2 za predpokladu ich splnenia poplatníkom. Výsledná suma podľa tretej vety sa za každého poplatníka porovná so sumou zaplateného preddavku na poplatok. Ak skutočné náklady na poplatníka prevyšujú sumu zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom, vzniká záporný rozdiel na poplatku; ak suma zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom prevyšuje sumu skutočných nákladov na poplatníka, vzniká kladný rozdiel na poplatku. Vzniknutý kladný rozdiel na poplatku sa použije na úhradu preddavku na poplatok v bežnom zdaňovacom období. Postup podľa § 98a ods. 4 sa použije, len ak suma kladného rozdielu na poplatku prevýši sumu preddavku na poplatok na bežné zdaňovacie obdobie.
(6) Ak je zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu len v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území obce, alebo len pre niektorých poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností, obec zistí skutočné jednotkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom ako podiel sumy podľa odseku 4 a celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu v obci v príslušnom zdaňovacom období. Obec ďalej vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu zapojenú do systému váženého množstvového zberu komunálneho odpadu ako súčin skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu podľa odseku 3. Pre zúčtovanie váženého množstvového zberu komunálneho odpadu obec ďalej postupuje podľa odseku 5 tretej siedmej vety.“.
5
Z dôvodu rozsiahlejších úprav v texte novelizačného bodu 8 sa navrhuje uviesť plné znenie odsekov 5 a 6 tak, aby matematicky a metodicky presnejšie vystihovali postup obce pri zúčtovaní nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a zaplatených preddavkov na poplatkoch.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V bode 9 v § 81 ods. 2 prvej vete sa za slová „odpustenie poplatku“ vkladajú slová „podľa § 83 ods. 2“, v tretej vete sa slová „na zber a likvidáciu komunálneho odpadu“ nahrádzajú slovami „na činnosti nakladania s odpadom“, v štvrtej vete sa za slová „poplatok rozhodnutím“ vkladajú slová „najskôr po skončení zdaňovacieho obdobia a“ a slová „zániku práva vyrubiť poplatok podľa osobitného predpisu47)“ sa nahrádzajú slovami „dvoch rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktorý sa poplatok zúčtuje“, v piatej vete sa za slovami „Ak vznikne“ slovo „nedoplatok“ nahrádza slovami „záporný rozdiel“ a za slovom „vyrubí“ sa slovo „nedoplatok“ nahrádza slovami „záporný rozdiel na poplatku“ a v šiestej vete sa slová „s nedoplatkom“ nahrádzajú slovami „so záporným rozdielom“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu v § 79a ods. 5 a 6, zavedenie inej legislatívnej skratky v bode 10 pozmeňujúceho návrhu, vypustenia vety v bode 8 pozmeňujúceho návrhu a zosúladenia pojmov a vnútornej konzistencie poslaneckého návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V bode 9 v § 81 ods. 4 prvej vete sa slovo „zanikne“ nahrádza slovom „zanikla“, vypúšťajú sa slová „splátky ani“ a za slová „preddavok na poplatok“ sa vkladajú slová „podľa § 79a ods. 1“ a v druhej vete sa slovo „preplatok“ nahrádza slovami „kladný rozdiel na poplatku“ dvakrát.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na predchádzajúce úpravy v pozmeňujúcom návrhu a zosúladenia pojmov a vnútornej konzistencie poslaneckého návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V bode 9 v § 81 ods. 6 prvej vete sa slová „preplatku alebo nedoplatku“ nahrádzajú slovami „kladného alebo záporného rozdielu na poplatku“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na predchádzajúce úpravy v pozmeňujúcom návrhu a zosúladenia pojmov a vnútornej konzistencie poslaneckého návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6
15.V bode 14 v § 83 ods. 1 prvej vete sa za slová „neváženom množstvovom zbere“ vkladajú slová „podľa § 79 ods. 1 písm. b) a c) a pri váženom množstvovom zbere drobného stavebného odpadu podľa § 79 ods. 1 písm. d)“ a za slová „predložiť pri“ sa vkladajú slová „vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1 alebo pri“ a v poslednej vete sa slová „§ 79“ nahrádzajú slovami „§ 78“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na predchádzajúce úpravy v pozmeňujúcom návrhu a zosúladenia pojmov a vnútornej konzistencie poslaneckého návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.V bode 15 (§ 83 ods. 2) sa za slová „považuje sa“ vkladá slovo „nárok“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zjavnej chyby v písaní.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.V bode 16 83 ods. 3) sa za slová „nevážený množstvový zber komunálneho odpadu“ vkladajú slová „a drobného stavebného odpadu, nevážený množstvový zber komunálneho odpadu, vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na predchádzajúce úpravy v pozmeňujúcom návrhu a zosúladenia pojmov a vnútornej konzistencie poslaneckého návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 17 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
7
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 364 z 12. septembra 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tomáša Lehotského, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 12. septembra 2022
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet