Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
99. schôdza
1331/2022
363
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 12. septembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) a
A. súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 363
99. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056)
K Čl. I
1.V bode 1 v § 78 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „celý“ a v písm. d) sa vypúšťajú slová „bez obsahu škodlivín“.
Legislatívno-technická úprava za účelom zosúladenia pojmu v zákone o odpadoch.
2.V bode 2 v § 78 ods. 3 sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „sadzbu preddavku na poplatok podľa“.
Legislatívno-technická úprava za účelom zosúladenia s odsekom 2.
3.V bode 6 v § 79 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „zberu komunálneho odpadu“ vkladajú slová „a drobného stavebného odpadu“.
Legislatívno-technická úprava za účelom zosúladenia pojmu.
4.V bode 6 v § 79 ods. 2 písm. a) a b) v časti za bodkočiarkou sa vypúšťa slovo „celý“.
Legislatívno-technická úprava za účelom zosúladenia pojmu v zákone o odpadoch.
5.V bode 7 v § 79 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa § 78 ods. 1 písm. b)“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že pri výpočte poplatku sa nepoužíva sadzba poplatku z vypúšťaného ustanovenia, ale sadzba poplatku z VZN obce.
6.V bode 7 v § 79 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 78 ods. 1 písm. c)“ a slová „komunálnych odpadov“ sa nahrádzajú slovami „komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že pri výpočte poplatku sa nepoužíva sadzba poplatku z vypúšťaného ustanovenia, ale sadzba poplatku z VZN obce a z dôvodu zosúladenia používaných pojmov.
7.V bode 7 v § 79 ods. 8 sa vypúšťajú slová „podľa § 79 ods. 1 písm. d)“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že pri výpočte poplatku sa nepoužíva sadzba poplatku z vypúšťaného ustanovenia, ale sadzba poplatku z VZN obce.
8.V bode 8 v § 79a ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že zúčtovanie preddavku na poplatok je obsiahnuté v § 81 ods. 2.
9.V bode 8 v § 79a ods. 3 sa slová „hmotnostných jednotkách“ nahrádzajú slovom „kilogramoch“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zosúladenia pojmu.
10.V bode 8 v § 79a ods. 4 sa za číslo „9“ vkladajú slová „v eurách“ a slová „(ďalej len „náklady obce na zber a likvidáciu komunálneho odpadu“)“ sa nahrádzajú slovami „(ďalej len „náklady obce na činnosti nakladania s odpadom“)“.
Legislatívno-technická úprava, ktorá skratku „náklady na zber a likvidáciu odpadu“ nahrádza legislatívnou skratkou „náklady obce na činnosti nakladania s odpadom“, nakoľko navrhovaný pojem korektnejšie vystihuje súbor nákladov pri činnostiach s nakladaním s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a inými zložkami odpadu. Následne sa navrhuje upraviť použitie skratky aj v ďalšom texte legislatívneho návrhu.
11.V bode 8 v § 79a odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Ak je na území celej obce zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu, obec zistí skutočné jednotkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom ako podiel sumy podľa odseku 4 a odváženého množstva komunálneho odpadu v kilogramoch za všetky zberné nádoby v obci v príslušnom zdaňovacom období. Obec ďalej vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu ako súčin skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu podľa odseku 3. Výsledná suma v eurách sa vydelí počtom poplatníkov, ktorí užívajú zbernú nádobu, a zohľadnia sa nároky na zníženie a odpustenie poplatku podľa § 83 ods. 2 za predpokladu ich splnenia poplatníkom. Výsledná suma podľa tretej vety sa za každého poplatníka porovná so sumou zaplateného preddavku na poplatok. Ak skutočné náklady na poplatníka prevyšujú sumu zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom, vzniká záporný rozdiel na poplatku; ak suma zaplateného preddavku na poplatok poplatníkom prevyšuje sumu skutočných nákladov na poplatníka, vzniká kladný rozdiel na poplatku. Vzniknutý kladný rozdiel na poplatku sa použije na úhradu preddavku na poplatok v bežnom zdaňovacom období. Postup podľa § 98a ods. 4 sa použije, len ak suma kladného rozdielu na poplatku prevýši sumu preddavku na poplatok na bežné zdaňovacie obdobie.
(6) Ak je zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu len v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území obce, alebo len pre niektorých poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností, obec zistí skutočné jednotkové náklady obce na činnosti nakladania s odpadom ako podiel sumy podľa odseku 4 a celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu v obci v príslušnom zdaňovacom období. Obec
ďalej vypočíta skutočné náklady na každú zbernú nádobu zapojenú do systému váženého množstvového zberu komunálneho odpadu ako súčin skutočných jednotkových nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a skutočného odváženého množstva komunálneho odpadu podľa odseku 3. Pre zúčtovanie váženého množstvového zberu komunálneho odpadu obec ďalej postupuje podľa odseku 5 tretej až siedmej vety.“.
Z dôvodu rozsiahlejších úprav v texte novelizačného bodu 8 sa navrhuje uviesť plné znenie odsekov 5 a 6 tak, aby matematicky a metodicky presnejšie vystihovali postup obce pri zúčtovaní nákladov obce na činnosti nakladania s odpadom a zaplatených preddavkov na poplatkoch.
12.V bode 9 v § 81 ods. 2 prvej vete sa za slová „odpustenie poplatku“ vkladajú slová „podľa § 83 ods. 2“, v tretej vete sa slová „na zber a likvidáciu komunálneho odpadu“ nahrádzajú slovami „na činnosti nakladania s odpadom“, v štvrtej vete sa za slová „poplatok rozhodnutím“ vkladajú slová „najskôr po skončení zdaňovacieho obdobia a“ a slová „zániku práva vyrubiť poplatok podľa osobitného predpisu47)“ sa nahrádzajú slovami „dvoch rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktorý sa poplatok zúčtuje“, v piatej vete sa za slovami „Ak vznikne“ slovo „nedoplatok“ nahrádza slovami „záporný rozdiel“ a za slovom „vyrubí“ sa slovo „nedoplatok“ nahrádza slovami „záporný rozdiel na poplatku“ a v šiestej vete sa slová „s nedoplatkom“ nahrádzajú slovami „so záporným rozdielom“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu v § 79a ods. 5 a 6, zavedenie inej legislatívnej skratky v bode 10 pozmeňujúceho návrhu, vypustenia vety v bode 8 pozmeňujúceho návrhu a zosúladenia pojmov a vnútornej konzistencie poslaneckého návrhu zákona.
13.V bode 9 v § 81 ods. 4 prvej vete sa slovo „zanikne“ nahrádza slovom „zanikla“, vypúšťajú sa slová „splátky ani“ a za slová „preddavok na poplatok“ sa vkladajú slová „podľa § 79a ods. 1“ a v druhej vete sa slovo „preplatok“ nahrádza slovami „kladný rozdiel na poplatku“ dvakrát.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na predchádzajúce úpravy v pozmeňujúcom návrhu a zosúladenia pojmov a vnútornej konzistencie poslaneckého návrhu zákona.
14.V bode 9 v § 81 ods. 6 prvej vete sa slová „preplatku alebo nedoplatku“ nahrádzajú slovami „kladného alebo záporného rozdielu na poplatku“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na predchádzajúce úpravy v pozmeňujúcom návrhu a zosúladenia pojmov a vnútornej konzistencie poslaneckého návrhu zákona.
15.V bode 14 v § 83 ods. 1 prvej vete sa za slová „neváženom množstvovom zbere“ vkladajú slová „podľa § 79 ods. 1 písm. b) a c) a pri váženom množstvovom zbere drobného stavebného odpadu podľa § 79 ods. 1 písm. d)“ a za slová „predložiť pri“ sa vkladajú slová „vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1 alebo pri“ a v poslednej vete sa slová „§ 79“ nahrádzajú slovami „§ 78“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na predchádzajúce úpravy v pozmeňujúcom návrhu a zosúladenia pojmov a vnútornej konzistencie poslaneckého návrhu zákona.
16.V bode 15 (§ 83 ods. 2) sa za slová „považuje sa“ vkladá slovo „nárok“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zjavnej chyby v písaní.
17.V bode 16 83 ods. 3) sa za slová „nevážený množstvový zber komunálneho odpadu“ vkladajú slová „a drobného stavebného odpadu, nevážený množstvový zber komunálneho odpadu, vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na predchádzajúce úpravy v pozmeňujúcom návrhu a zosúladenia pojmov a vnútornej konzistencie poslaneckého návrhu zákona.