ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
131. schôdza
Číslo: CRD-1345/2022
561
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Juraja ŠELIGU, Petra KREMSKÉHO a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Juraja ŠELIGU, Petra KREMSKÉHO a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Juraja ŠELIGU, Petra KREMSKÉHO a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 561
z 9. septembra 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Juraja ŠELIGU, Petra KREMSKÉHO a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060)
___________________________________________________________________________
1.V čl. II sa slová „Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.“ nahrádzajú slovami „Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, správne prečíslovanie doterajších odkazov po vložení nového odseku 5.
2. V čl. IV sa slová „15. októbra 2022“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2022“.
Posunutie dátumu účinnosti návrhu zákona sa navrhuje s prihliadnutím na plánovaný začiatok schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (13. septembra 2022), priebeh a dĺžku legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, potrebu dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a tiež lehoty pre publikáciu zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.