ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
131. schôdza
Číslo: CRD-1318/2022
559
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2022
k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1048)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1048);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1048) schváliť s touto zmenou:
V čl. II sa slová „15. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu, potreby dodržania ústavnej 15 dňovej lehoty pre prezidentku Slovenskej republiky na podpis zákona a primeranej lehoty na zverejnenie zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ako aj zabezpečenia dostatočnej legisvakančnej lehoty pre adresátov právnej normy, sa primerane posúva navrhovaná účinnosť zákona.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok