ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
131. schôdza
Číslo: CRD-1340/2022
548
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2022
k vládnemu návrhu zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 548
z 9. septembra 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, § 3 písm. c) sa spojka „a“ nahrádza spojkou „ani“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa rozlišuje, že aj Slovenská republika je členským štátom Európskej únie a taktiež odlišnosť členských štátov Európskej únie a štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.
2.V čl. I, § 5 ods. 1 sa slová „tieto funkcie musia byť, so zámerom v čo najväčšej miere umožniť ich využívanie osobami so zdravotným postihnutím, prístupné na základe dodržiavania ustanovených kritérií funkčnosti.“ nahrádzajú slovami „tieto funkcie musia byť prístupné na základe dodržiavania ustanovených kritérií funkčnosti tak, aby v čo najväčšej miere umožnili ich využívanie osobami so zdravotným postihnutím.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti.
3.V čl. I, § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „sa služba“ nahrádzajú slovom „službu“.
Legislatívno-technická úprava; úprava skloňovania.
4.Článok II sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
bol zrušený zákonom č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (§ 244).
5.V čl. IV úvodná veta doterajšieho textu znie:
„Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:“.
V súvislosti s touto úpravou sa preznačí označenie bodu 4 na bod 2.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou v čl. V zákona č. 249/2022 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra 2022 a boli ním vypustené body 2 a 3 prílohy.