Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
62. schôdza výboru
Číslo: CRD-1331/2022
162
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 8. septembra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056)
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) schváliť.
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru