1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Rady (EÚ) 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica
2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb
(Ú. v. EÚ L 62, 2.3.2020)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „222/2004“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Čl.1
Do kapitoly 4 hlavy XI smernice 2006/112/ES sa vkladá tento oddiel:
„ Oddiel 2a
Všeobecné povinnosti poskytovateľov platobných služieb
Článok 243a
Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1.
„poskytovateľ platobných služieb“ je akákoľvek kategória poskytovateľov platobných služieb uvedená v článku 1 bode 1 písmenách a) d) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366
(*1)
, alebo fyzická či právnická osoba, ktoré využívajú výnimku v súlade s článkom 32 uvedenej smernice;
2.
„platobná služba“ je akákoľvek podnikateľská činnosť uvedená v bodoch 3 6 prílohy 1 k smernici (EÚ) 2015/2366;
N
návrh zákona čl. I
§ 70a
ods.1 písm.a) až h)
§ 70a
Poskytovatelia platobných služieb
(1) Na účely tohto ustanovenia
a) poskytovateľom platobných služieb je poskytovateľ platobných služieb podľa osobitného predpisu,28h)
28h) § 2 ods. 3 písm. a) d) a g) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
b) tuzemským poskytovateľom platobných služieb je poskytovateľ platobných služieb podľa písmena a), ktorého domovským členským štátom alebo hostiteľským členským štátom je tuzemsko,
Ú
2
3.
„platba“ je s výnimkou prípadov vylúčenia stanovených v článku 3 smernice (EÚ) 2015/2366 „platobná transakcia“ vymedzená v článku 4 bode 5 uvedenej smernice alebo „poukázanie peňazí“ vymedzené v článku 4 bode 22 uvedenej smernice;
4.
„platiteľ“ je „platiteľ“ vymedzený v článku 4 bode 8 smernice (EÚ) 2015/2366;
5.
„príjemca platby“ je „príjemca platby“ vymedzený v článku 4 bode 9 smernice (EÚ) 2015/2366;
6.
„domovský členský štát“ je „domovský členský štát“ vymedzený v článku 4 bode 1 smernice (EÚ) 2015/2366;
7.
„hostiteľský členský štát“ je „hostiteľský členský štát“ vymedzený v článku 4 bode 2 smernice (EÚ) 2015/2366;
8.
„platobný účet“ je „platobný účet“ vymedzený v článku 4 bode 12 smernice (EÚ) 2015/2366;
9.
„IBAN“ je „IBAN“ vymedzený v článku 2 bode 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012
(*2)
;
10.
„BIC“ je „BIC“ vymedzený v článku 2 bode 16 nariadenia
222/
2004
§ 6
ods.4
c) platobnou službou je platobná služba podľa osobitného predpisu,28i)
28i) § 2 ods. 1 písm. c) f) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
d) platbou je platobná operácia28j) alebo poukázanie peňazí,28k)
28j) § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
28k) § 2 ods. 8 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 454/2021 Z. z.
e) poskytovateľom platby je platiteľ podľa osobitného predpisu,28l)
28l) § 2 ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
f) príjemcom platby je príjemca,28m)
28m) § 2 ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
g) domovským členským štátom je domovský členský štát podľa osobitného predpisu,28n)
28n) § 2 ods. 25 zákona č. 492/2009 Z. z.
h) hostiteľským členským štátom je hostiteľský členský štát podľa osobitného predpisu,28o)
28o) § 2 ods. 26 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
(4) Povinnosť podľa odsekov 1 3 sa nevzťahuje na platiteľa, ktorý je poskytovateľom platobných služieb, ak
3
(EÚ) č. 260/2012.
Článok 243b
1. Členské štáty vyžadujú, aby poskytovatelia platobných služieb viedli za každý kalendárny štvrťrok dostatočne podrobné záznamy o príjemcoch platieb a o platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú, aby sa príslušným orgánom členských štátov umožnilo vykonávať kontroly dodávania tovaru a poskytovania služieb, ktoré sa v súlade s ustanoveniami hlavy V považuje za uskutočnené v členskom štáte, s cieľom dosiahnuť cieľ spočívajúci v boji proti podvodom v oblasti DPH.
Požiadavka uvedená v prvom pododseku sa uplatňuje len na platobné služby poskytované v súvislosti s cezhraničnými platbami. Platba sa považuje za cezhraničnú, keď sa platiteľ nachádza v členskom štáte a príjemca platby sa nachádza v inom členskom štáte, na treťom území alebo v tretej krajine.
2. Požiadavka, ktorej poskytovatelia platobných služieb podliehajú podľa odseku 1, sa uplatňuje, ak v priebehu kalendárneho štvrťroka poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobné služby zodpovedajúce viac ako 25 cezhraničným platbám tomu istému príjemcovi platby.
Počet cezhraničných platieb uvedený v prvom pododseku tohto odseku sa vypočíta na základe platobných služieb, ktoré poskytol poskytovateľ platobných služieb podľa členského štátu a podľa identifikátorov uvedených v článku 243c ods. 2 Ak poskytovateľ platobných služieb informáciu, že príjemca platby niekoľko
návrh zákona čl. I
§ 70a
ods.2
ide o iný ako platobný účet
5)
určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb.
5)
§ 2 ods. 9
zákona č.
492/2009 Z. z.
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2) Tuzemský poskytovateľ platobných služieb je povinný, za účelom vykonávania kontroly dodania tovaru alebo dodania služby s miestom dodania na území Európskej únie, viesť záznamy podľa odseku 8 o príjemcovi platby cezhraničnej platby a o cezhraničnej platbe v súvislosti s platobnou službou, ktorú poskytol, a to za obdobie kalendárneho štvrťroka, počas ktorého poskytol platobné služby zodpovedajúce viac ako 25 cezhraničným platbám rovnakému príjemcovi platby. Počet cezhraničných platieb podľa prvej vety sa určí podľa platobných služieb, ktoré tuzemský poskytovateľ platobných služieb poskytol, a podľa identifikátorov uvedených v odseku 7. Ak tuzemský poskytovateľ platobných služieb informáciu, že príjemca platby niekoľko identifikátorov, počet cezhraničných platieb sa určí podľa príjemcu platby.
Pozn.
Pojmy IBAN a BIC nie sú osobitne definovav návrhu zákona, pretože všeobecne používané v právnom poriadku SR, nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 260/2012je priamo uplatniteľné.
4
identifikátorov, výpočet sa vykoná podľa príjemcov platby.
3. Požiadavka uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na platobné služby, ktoré poskytovatelia platobných služieb platiteľa poskytujú v súvislosti s každou platbou v prípade, že aspoň jeden z poskytovateľov platobných služieb príjemcu platby sa nachádza v členskom štáte, ako na to poukazuje BIC poskytovateľa platobných služieb alebo akéhokoľvek iného obchodného identifikačného kódu, ktorý jednoznačne identifikuje poskytovateľa platobných služieb a jeho miesto. Poskytovatelia platobných služieb platiteľa v každom prípade zahrnú tieto platobné služby do výpočtu uvedeného v odseku 2.
4. Ak sa požiadavka na poskytovateľov platobných služieb uvedená v odseku 1 uplatňuje, záznamy sa musia:
a)
poskytovateľmi platobných služieb viesť v elektronickom formáte počas obdobia troch kalendárnych rokov od konca kalendárneho roka dátumu platby;
b)
sprístupniť v súlade s článkom 24b nariadenia (EÚ) č. 904/2010 domovskému členskému štátu poskytovateľa platobných služieb alebo hostiteľskému členskému štátu, ak poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobné služby v iných členských štátoch, než je domovský členský štát.
Článok 243c
1. Na účely uplatňovania článku 243b ods. 1 druhého pododseku a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia hlavy V, sa miesto platiteľa považuje za nachádzajúce sa v členskom štáte, ktorý zodpovedá:
a)
IBAN-u platobného účtu platiteľa alebo akémukoľvek inému identifikátoru, ktorý jednoznačne identifikuje platiteľa a uvedie jeho miesto, alebo ak nie takéto
§ 70a
ods.1 písm.i)
ods.3
ods.4
ods.5
i) cezhraničnou platbou je platba, ak sa poskytovateľ platby nachádza v členskom štáte určenom podľa odseku 6 a príjemca platby sa nachádza v inom členskom štáte alebo v treťom štáte určenom podľa odseku 7.
(3) Povinnosť podľa odseku 2 sa vzťahuje na tuzemského poskytovateľa platobných služieb
a) príjemcu platby,
b) poskytovateľa platby, ak sa ani jeden z poskytovateľov platobných služieb príjemcu platby nenachádza na území Európskej únie.
(4) Pre určenie počtu cezhraničných platieb podľa odseku 2 je tuzemský poskytovateľ platobných služieb poskytovateľa platby podľa odseku 3 písm. b) povinný zahrnúť všetky platobné služby poskytnuté poskytovateľovi platby, ktoré zodpovedajú cezhraničným platbám rovnakému príjemcovi platby.
(5) Tuzemský poskytovateľ platobných služieb podľa odseku 3 je povinný
a) viesť záznamy podľa odseku 8 v elektronickom formáte počas obdobia troch kalendárnych rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola platba vykonaná,
b) sprístupniť finančnému riaditeľstvu elektronickými prostriedkami záznamy podľa odseku 8 prostredníctvom elektronického formulára podľa osobitného predpisu28p) najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ktorého sa tieto záznamy týkajú.
28p) (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) .../2022 z ..... 2022, ktorým sa ...)
Pozn.
§70a (1)(b) tuzemským poskytovateľom platobný
5
identifikátory,
b)
kódu BIC alebo akémukoľvek inému obchodnému identifikačnému kódu, ktorý jednoznačne identifikuje a uvedie miesto poskytovateľa platobných služieb konajúceho v mene platiteľa;
2. Na účely uplatňovania článku 243b ods. 1 druhého pododseku sa miesto príjemcu platby považuje za nachádzajúce sa v členskom štáte, na treťom území alebo v tretej krajine, ktoré zodpovedá:
a)
IBAN-u platobného účtu príjemcu platby alebo akémukoľvek inému identifikátoru, ktorý jednoznačne identifikuje príjemcu platby a uvedie jeho miesto, alebo ak nie sú takéto identifikátory,
b)
kódu BIC alebo akémukoľvek inému obchodnému identifikačnému kódu, ktorý jednoznačne identifikuje a uvedie miesto poskytovateľa platobných služieb konajúceho v mene príjemcu platby.
Článok 243d
1. Záznamy, ktoré poskytovatelia platobných služieb vedú podľa článku 243b, obsahujú tieto informácie:
a)
kód BIC alebo akýkoľvek iný obchodný identifikačný kód, ktorý jednoznačne identifikuje poskytovateľa platobných služieb;
b)
meno alebo obchodné meno príjemcu platby, ako sa uvádza v záznamoch poskytovateľa platobných služieb;
ods.6
ods.7
(6) Za miesto poskytovateľa platby, ktorý vykoná cezhraničnú platbu, sa na účely tohto ustanovenia považuje členský štát identifikovaný podľa
a) IBAN platobného účtu poskytovateľa platby alebo akéhokoľvek iného identifikátora, ktorý určuje poskytovateľa platby a jeho miesto, alebo
b) BIC alebo akéhokoľvek iného obchodného identifikačného kódu, ktorý určuje poskytovateľa platobných služieb konajúceho v mene poskytovateľa platby a jeho miesto, ak identifikátory podľa písmena a) nie sú k dispozícii.
(7) Za miesto príjemcu platby cezhraničnej platby sa považuje členský štát alebo tretí štát identifikovaný podľa
a) IBAN platobného účtu príjemcu platby alebo akéhokoľvek iného identifikátora, ktorý určuje príjemcu platby a jeho miesto, alebo
b) BIC alebo akéhokoľvek iného obchodného identifikačného kódu, ktorý určuje poskytovateľa platobných služieb konajúceho v mene príjemcu platby a jeho miesto, ak identifikátory podľa písmena a) nie sú k dispozícii.
ch služieb je poskytovateľ platobných služieb podľa písmena a), ktorého domovským členským štátom alebo hostiteľským členským štátom je tuzemsko,
6
c)
ak je k dispozícii, identifikačné číslo pre DPH alebo iné vnútroštátne daňové číslo príjemcu platby;
d)
IBAN alebo v prípade, že IBAN nie je k dispozícii, akýkoľvek iný identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje príjemcu platby a uvedie jeho miesto;
e)
kód BIC alebo akýkoľvek iný obchodný identifikačný kód, ktorý jednoznačne identifikuje poskytovateľa platobných služieb konajúceho v mene príjemcu platby a uvedie jeho miesto, ak príjemca platby prijíma finančné prostriedky bez toho, aby mal akýkoľvek platobný účet;
f)
ak je k dispozícii, adresa príjemcu platby, ako sa uvádza v záznamoch poskytovateľa platobných služieb;
g)
podrobné údaje o všetkých cezhraničných platbách uvedené v článku 243b ods. 1;
h)
podrobné údaje o všetkých refundáciách platieb identifikované ako také, ktoré sa týkajú cezhraničných platieb uvedených v písmene g).
2. Informácie uvedené v odseku 1 písm. g) a h) obsahujú tieto údaje:
a)
dátum a čas platby alebo refundácie platby;
b)
suma a mena platby alebo refundácie platby;
c)
členský štát pôvodu platby, ktorú prijal príjemca platby alebo ktorá bola prijatá v mene príjemcu platby, členský štát určenia refundácie, podľa toho, čo je relevantné, a informácie použité na určenie pôvodu alebo určenia platby alebo refundácie platby v súlade s článkom 243c;
ods.8
(8) Záznamy podľa odseku 2, ktoré je povinný viesť tuzemský poskytovateľ platobných služieb podľa odseku 3, musia obsahovať
a)BIC alebo akýkoľvek iný obchodný identifikačný kód, ktorý určuje poskytovateľa platobných služieb,
b)meno a priezvisko príjemcu platby alebo obchodné meno alebo názov príjemcu platby, uvedené v záznamoch poskytovateľa platobných služieb,
c)identifikačné číslo pre daň alebo národné daňové číslo príjemcu platby, ak je k dispozícii,
d)IBAN alebo akýkoľvek iný identifikátor, ktorý určuje príjemcu platby a jeho miesto, ak IBAN nie je k dispozícii,
e)BIC alebo akýkoľvek iný obchodný identifikačný kód, ktorý určuje poskytovateľa platobných služieb konajúceho v mene príjemcu platby a jeho miesto, ak príjemca platby prijíma finančné prostriedky a nemá platobný účet,
f)adresu príjemcu platby, ak je k dispozícii, uvedená v záznamoch poskytovateľa platobných služieb,
7
d)
akýkoľvek odkaz, ktorý jednoznačne identifikuje platbu;
e)
prípadne informácia o tom, že platba sa iniciuje vo fyzických priestoroch obchodníka.“.
ods.9
ods.
10
g)údaje o všetkých cezhraničných platbách podľa odseku 2,
h)údaje o vrátených platbách vzťahujúcich sa k cezhraničným platbám podľa písmena g).
(9) Pri údajoch podľa odseku 8 písm. g) sa uvedie
a) dátum a čas platby,
b) suma a mena platby,
c) členský štát pôvodu platby, ktorú prijal príjemca platby alebo ktorá bola prijatá v mene príjemcu platby, a druh identifikátorov podľa odseku 6 použitých na účely určenia tohto členského štátu,
d) akýkoľvek odkaz, ktorý identifikuje platbu,
e) informácia o platbe vykonanej v priestoroch dodávateľa tovaru alebo služby, ak o nej poskytovateľ platobných služieb vedomosť.
(10) Pri údajoch podľa odseku 8 písm. h) sa uvedie
a) dátum a čas vrátenia platby,
b) suma a mena vrátenej platby,
c) členský štát určenia vrátenej platby a druh identifikátorov podľa odseku 6 použitých na účely určenia tohto členského štátu.
8
Čl. 2
1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2023 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.
Tieto opatrenia uplatňujú od 1. januára 2024.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
575/
2001
návrh zákona čl. II
222/
2004
návrh zákona čl. I
575/
2001
§ 35 ods.7
Čl. II
§ 86
Príloha č. 6
bod
25.
§ 35 ods.7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodov 20 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
25. Smernica Rady (EÚ) 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb (Ú. v. EÚ L 62, 2. 3. 2020).
Doterajšie body 25 28 sa označujú ako body 26 29.
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Čl. 3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Čl. 4
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
n.
9
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
V Bruseli 18. februára 2020
Za Radu predseda Z. MARIĆ
a.