1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane
z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „222/2004“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Čl. 90
Článok 90
1. V prípade zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo v prípade zníženia ceny po dodaní sa základ dane primerane zníži za podmienok stanovených členskými štátmi.
2. V prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia sa členské štáty môžu odchýliť od ustanovenia odseku 1.
N
D
222/2004 a
návrh zákona čl. I
§ 25a
ods.2
písm.a)
(2) Na účely tohto zákona sa pohľadávka z dodania tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou pohľadávkou, ak
a) uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, v rozsahu, v akom nebola zaplatená, a táto pohľadávka
1. nie je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
2. je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
3. je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,6aca)
Ú
2
písm.f)
§ 25a
ods.5
písm.a)
písm.b)
§ 25a
ods. 15
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aca znie:
„6aca) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
233/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov.“
Vypúšťa sa písmeno f).
/f) uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 eur vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,/
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
(5) Právo platiteľa vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa odseku 2 zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Doba podľa prvej vety neplynie
a) počas súdneho konania alebo rozhodcovského konania, ak platiteľ na základe výsledkov týchto konaní uplatnil alebo mohol uplatniť pohľadávku voči odberateľovi (dlžníkovi) v začatom konkurznom konaní,
Vypúšťa sa písmeno b).
/b) odo dňa začatia exekučného konania vedeného za účelom vymoženia pohľadávky platiteľa do uplynutia 12 mesiacov odo dňa začatia exekučného konania,/
Doterajšie písmená c) i) sa označujú ako písmená b) až h).
(15) Platiteľ je povinný vykonať opravu zníženého základu dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k niektorej zo skutočností
3
návrh zákona čl. I
§ 25a
ods. 16
§ 85km
ods.2
ods.3
uvedených v písmenách a) c), ak po znížení základu dane podľa odseku 3, z dôvodu, že sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa odseku 2 písm. a) druhého bodu,
a) platiteľ vezme žalobu celkom alebo sčasti späť,
b) dôjde k zastaveniu konania podľa osobitného predpisu6acg) z dôvodov na strane platiteľa (dodávateľa) alebo
c) súd celkom alebo sčasti nepriznal platiteľovi uplatňovaný nárok.
(16) Opravu zníženého základu dane podľa odseku 15 platiteľ vykoná vo výške zodpovedajúcej sume, v akej sa na základe skutočností uvedených v odseku 15 písm. a) c) nemôže domáhať zaplatenia pohľadávky v príslušnom konaní.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6acg znie:
„6acg) Napríklad § 14 ods. 2 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.“.
§ 85km
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(2) Ustanovenie § 25a ods. 2 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023 sa uplatní na pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022.
(3) Ustanovenia § 25a ods. 2 písm. a) a ods. 5 písm. a) a b) v znení účinnom do 31. decembra 2022 sa uplatnia na pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2.
4
ods.4
ods.5
ods.6
(4) Ustanovenie § 25a ods. 2 písm. f) v znení účinnom do 31. decembra 2022 sa uplatní na pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2.
(5) Ak platiteľ dostane opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a) po 31. decembri 2022 z dôvodu, že dodávateľ opravil základ dane podľa § 25a ods. 3, pretože sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 písm. a) alebo písm. f) v znení účinnom do 31. decembra 2022, je povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane tento doklad. Na opravu odpočítanej dane sa uplatní § 53b v znení účinnom do 31. decembra 2022 a na povinnosť vykázať opravu odpočítanej dane v kontrolnom výkaze sa uplatní § 78a v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(6) Platiteľ právo opraviť opravenú odpočítanú daň, ak po 31. decembri 2022 dostane opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. b) z dôvodu, že dodávateľ opravil základ dane podľa § 25a ods. 6, pretože prijal akúkoľvek platbu v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou podľa § 25a ods. 2 písm. a) alebo písm. f) v znení účinnom do 31. decembra 2022. Na opravu opravenej odpočítanej dane sa uplatní § 53b v znení účinnom do 31. decembra 2022 a na povinnosť vykázať opravu opravenej odpočítanej dane v kontrolnom výkaze sa uplatní § 78a v znení účinnom do 31. decembra 2022.
5
Čl. 140 písm. b)
Článok 140
Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:
b) nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva, ktorého dovoz by bol v každom prípade oslobodený od dane podľa článku 143 ods. 1 písm. a), b) a c) a e) až l);
N
222/2004 a
návrh zákona
čl. I
§ 44 písm. b)
Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak
b) by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 1, 2, 4 až 9, 11 a 13 alebo
Ú
Čl. 143 ods.1 písm. b)
Článok 143
1. Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:
b) konečný dovoz tovaru upravený smernicami Rady 69/169/EHS ( 4 ), 83/181/EHS ( 5 ) a 2006/79/ES ( 6 ),
Poznámky pod čiarou:
(4) Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (Ú. v. ES L 133, 4.6.1969, s. 6). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/93/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 16).
(5) Smernica Rady 83/181/EHS z 28. marca 1983 určujúca rozsah platnosti článku 14 (1) d) smernice 77/388/EHS vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého tovaru. (Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 38). Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.
(6) Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (prepracované znenie) (Ú. v. ES L 286, 17.10.2006, s. 15).
N
222/2004
návrh zákona
čl. I
§ 48 ods. 2 písm.a) 1. časť vety
ods. 14
(2) Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného predpisu, je oslobodený od dane, ak ide o
a) malé zásielky tovaru neobchodného charakteru
(14) Malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru sa na účely odseku 2 písm. a) rozumie zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak
a)je zasielaná príležitostne,
b)obsahuje tovar určený výlučne na osobnú spotrebu príjemcu alebo členov jeho rodiny a povaha a množstvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, že príjemca tovaru alebo členovia jeho rodiny použijú tento tovar na obchodné účely a
c)hodnota zásielky nepresahuje 45 eur.
Ú
Čl. 151 ods.1
Článok 151
1. Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:
N
222/2004 a
návrh zákona
§ 43 ods.6 písm. f)
(6) Oslobodené od dane je dodanie tovaru a dodanie služby
f) Európskej komisii, agentúre alebo orgánu zriadenému podľa práva Európskej únie určené na
Ú
6
písm. ab)
ab) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb Komisii alebo agentúre, alebo orgánu zriadenému podľa práva Únie, ak Komisia alebo takáto agentúra, alebo orgán nakupuje tento tovar alebo služby v rámci vykonávania úloh, ktoré im boli zverené právom Únie s cieľom reagovať na pandémiu ochorenia COVID-19, s výnimkou prípadov, keď Komisia alebo takáto agentúra, alebo orgán použije nadobudnutý tovar a služby buď okamžite, alebo neskôr, na účely ďalšieho dodania za protihodnotu,
čl. I
plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, okrem tovarov a služieb, ktoré Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použije na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.
Čl. 184
Čl. 185
Článok 184
Pôvodne uplatnené odpočítanie dane sa upraví, ak je vyššie alebo nižšie ako odpočítanie, na ktorý mala zdaniteľná osoba právo.
Článok 185
1. Úprava odpočítanej dane sa vykoná najmä vtedy, keď sa zmeny vo faktoroch, ktoré boli použité pri určení výšky odpočítanej dane, objavia po podaní daňového priznania k DPH, napríklad v prípadoch zrušenia nákupu alebo získania cenovej zľavy.
2. Odchylne od odseku 1 sa úprava odpočítanej dane nemôže vykonať pri transakciách, ktoré celkovo alebo čiastočne nezaplatené, v prípadoch riadne preukázaného alebo potvrdeného poškodenia, straty alebo krádeže majetku, ani v prípade tovaru určeného ako dary nepatrnej hodnoty a vzoriek uvedených v článku 16.
V prípade celkovo alebo čiastočne nezaplatených transakcií a v prípade krádeže členské štáty však môžu úpravu odpočítanej dane vyžadovať.
N
D
222/2004 a
návrh zákona čl. I
návrh zákona čl. I
§ 53 ods.5 prvá veta
§ 53b
(5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu,
26)
zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom a ak ide o tovar nadobudnutý na iný účel ako na ďalší predaj s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur a s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, platiteľ zníži odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu výške odpisov, ktoré by sa vypočítali ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov.
Poznámka pod čiarou:
26)
§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 53b
Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
(1) Platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň, ak
Ú
7
a) úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, z ktorého je osobou povinnou platiť daň dodávateľ podľa § 69 ods. 1, v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku,
b) nebol povinný opraviť odpočítanú daň podľa písmena a) a po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25a ods. 2 písm. b), c) a f) a platiteľ dostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. a), a to v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal tento doklad.
(2) Ak platiteľ uplatňuje právo na odpočítanie dane z tovaru alebo služby, za ktoré úplne alebo čiastočne nezaplatil, po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku, je povinný súčasne vykonať opravu odpočítanej dane v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil.
(3) Pri oprave odpočítanej dane podľa odseku 1 alebo odseku 2 platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane.
(4) Platiteľ právo vykonať opravu opravenej odpočítanej dane podľa odseku 1 alebo odseku 2 v tom zdaňovacom období, v ktorom
a) došlo k úplnému alebo čiastočnému zaplateniu za tovar alebo službu, a to vo výške zodpovedajúcej sume protihodnoty, ktorá bola zaplatená za dodanie tovaru alebo služby, ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie nedostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. a),
b) platiteľ dostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. b) po tom, čo nastala
8
Čl. 186
Článok 186
Členské štáty stanovia pravidlá pre vykonávanie článkov 184 a 185.
N
222/2004 a
návrh zákona čl. I
§ 55
ods.2
ods.3
prvá veta
akákoľvek skutočnosť, na základe ktorej bol dodávateľ povinný vykonať opravu zníženého základu dane podľa § 25a ods. 6.
(5) Pri oprave opravenej odpočítanej dane podľa odseku 4 platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane; ak platiteľ opravil odpočítanú daň podľa odseku 1 alebo odseku 2 z dôvodu, že za dodanie tovaru alebo služby úplne nezaplatil, zohľadní aj úpravy odpočítanej dane, ktoré by bol povinný vykonať, ak by neopravil odpočítanú daň podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(6) Ak platiteľ opravil odpočítanú daň podľa odseku 1 alebo odseku 2 alebo opravil opravenú odpočítanú daň podľa odseku 4, zohľadní tieto opravy pri úprave odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo § 54d.
(7) Platiteľ je povinný uviesť opravu odpočítanej dane podľa odseku 1 alebo odseku 2 a opravu opravenej odpočítanej dane podľa odseku 4 v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. j).
(2) Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa
§ 49 51
. Pri odpočítaní dane je platiteľ povinný zohľadniť aj opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a), ktorú by bol povinný vykonať pred dňom, keď sa stal platiteľom, ak by mal postavenie platiteľa.
(3) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, právo na odpočítanie dane inej ako podľa odseku 1 viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v rozsahu a za podmienok
9
222/2004 a
návrh zákona čl. I
ods.4
prvá veta
§ 70
ods.2
písm. j)
podľa
§ 49
a
51
; pri odpočítaní dane je táto osoba povinná zohľadniť aj opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a), ktorú by bola povinná vykonať v tomto období, ak by mala postavenie platiteľa.
(4) Zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, právo na odpočítanie dane viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v rozsahu a za podmienok podľa
§ 49
a
51
; pri odpočítaní dane je táto osoba povinná zohľadniť aj opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a), ktorú by bola povinná vykonať v tomto období, ak by mala postavenie platiteľa.
(2) Platiteľ vedie podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o
j) oprave odpočítanej dane podľa
§ 53
,
§ 53a
, § 53b ods. 1 a 2 a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4
.
Čl. 272
ods.1
písm. c)
Článok 272
1. Členské štáty môžu oslobodiť od niektorých alebo všetkých povinností uvedených v kapitolách 2 až 6 tieto zdaniteľné osoby:
c) zdaniteľné osoby, ktoré dodávajú iba tovar alebo poskytujú iba služby oslobodené od dane podľa článkov 132, 135 a 136, článkov 146 149 a článkov 151, 152 a 153,
D
222/2004 a
návrh zákona čl. I
§ 4
ods. 1
prvá veta
(1) Zdaniteľná osoba, ktorá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň; to neplatí, ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré oslobodené od dane podľa § 37 až 39.
Ú
10
návrh zákona čl. I
§ 81 ods. 1
§ 85km
ods.1
(1) Žiadosť o zrušenie registrácie pre daň môže podať platiteľ, ak je
a) registrovaný podľa § 4, a to najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur,
b) registrovaný podľa § 4 a dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré oslobodené od dane podľa § 37 39, a odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb, ktoré oslobodené od dane podľa § 28 až 42, alebo
c) registrovaný podľa § 5 a odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h).
§ 85km
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1) Daňový úrad zastaví registračné konanie podľa osobitného predpisu,38) ak zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré oslobodené od dane podľa § 37 39, podala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2022 a táto zdaniteľná osoba vezme žiadosť o registráciu pre daň späť pred dňom doručenia rozhodnutia o registrácii pre daň.
11
Čl. 273
Článok 273
Členské štáty môžu uložiť iné povinnosti, ktoré považujú za potrebné na riadny výber DPH a na predchádzanie daňovým podvodom, pod podmienkou, že splnia požiadavku rovnakého zaobchádzania s transakciami uskutočňovanými na vnútroštátnej úrovni a s transakciami uskutočňovanými medzi členskými štátmi zdaniteľnými osobami, a pod podmienkou, že tieto povinnosti nepovedú pri obchode medzi členskými štátmi k formalitám spojeným s prechodom hraníc.
Možnosť ustanovená v prvom pododseku sa nesmie použiť na uloženie ďalších povinností fakturácie ako tých, ktoré sú stanovené v kapitole 3.
D
222/2004 a
návrh zákona čl. I
§ 78
ods. 9
(9) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň. V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 3 a 4. Ak odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 a 4 prevyšuje daň, ktorú je osoba povinná platiť podľa § 69 ods. 13, daňový úrad preverí údaje v podanom daňovom priznaní a vráti daň do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa prvej vety; ak daňový úrad začne daňovú kontrolu v lehote na vrátenie dane, vráti daň v zistenej výške do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, inak do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daňový úrad vráti daň podľa tretej vety na bankový účet oznámený podľa § 6 ods. 1 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5 a ak platiteľ nesplnil takúto povinnosť, daň vráti do desiatich dní odo dňa, keď platiteľ takúto povinnosť dodatočne splnil. Na postup pri vrátení dane sa použije osobitný predpis.27bd)
27bd)
§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Ú
12
222/2004 a
§ 85km
ods.7
ods.8
§ 78a
ods. 10
§ 85km
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(7) Povinnosť podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 sa nevzťahuje na zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré oslobodené od dane podľa § 37 39, a od dosiahnutia obratu uskutočňuje výlučne dodania tovarov a služieb, ktoré oslobodené od dane podľa § 28 až 42, ak
a) táto osoba do 31. decembra 2022 nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo
b) táto osoba podala do 31. decembra 2022 žiadosť o registráciu pre daň s oneskorením viac ako 30 dní a daňový úrad zastavil registračné konanie podľa osobitného predpisu38) z dôvodu, že žiadosť o registráciu pre daň bola pred dňom doručenia rozhodnutia o registrácii pre daň vzatá späť.
(8) Ak daňový úrad podľa § 78 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2022 nezačal daňovú kontrolu do 31. decembra 2022, na preverenie údajov v podanom daňovom priznaní sa uplatní postup podľa § 78 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2023.
38) § 62 ods. 1 písm. h) zákona č. 563/2009 Z. z.
(10) Pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. b) a oprave opravenej odpočítanej dane
13
návrh zákona čl. I
predvetie
ods. 11
ods. 15
podľa § 53b ods. 4 písm. b) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
(11) Pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4 písm. a) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje podľa odseku 10 písm. a), d) a e) a poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava týka.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 15.
(15) Platiteľ uvedie údaje podľa odsekov 2 11 v kontrolnom výkaze v členení, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte Extensible Markup Language (XML), ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva; na kontrolný výkaz, ktorý platiteľ doručil inak, sa neprihliada.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)