1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze
malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „222/2004“)
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov ( ďalej „106/2004“)
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov ( ďalej „530/2011“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Čl. 1
1. Malé zásielky tovaru neobchodného charakteru, zasielané z tretích krajín fyzickými osobami iným fyzickým osobám v členskom štáte, pri dovoze oslobodené od dane z obratu a spotrebnej dane.
2. Na účely odseku 1 „malé zásielky neobchodného charakteru“ zásielky, ktoré:
a) sú príležitostnej povahy;
b) obsahujú tovar výlučne určený na osobnú spotrebu príjemcom alebo členmi jeho rodiny, ktorého druh alebo množstvo nenaznačujú úmysel obchodovať s ním;
N
222/2004
návrh zákona čl. I
§ 48 ods. 2 pís.a)1. časť vety
§ 48
ods. 14
(2) Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného predpisu, je oslobodený od dane, ak ide o
a) malé zásielky tovaru neobchodného charakteru
(14) Malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru sa na účely odseku 2 písm. a) rozumie zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho
Ú
2
c) obsahujú tovar, ktorého úhrnná hodnota nepresahuje 45 EUR;
d) odosielateľ odosiela príjemcovi bezplatne.
štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak
a)je zasielaná príležitostne,
b)obsahuje tovar určený výlučne na osobnú spotrebu príjemcu alebo členov jeho rodiny a povaha a množstvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, že príjemca tovaru alebo členovia jeho rodiny použijú tento tovar na obchodné účely a
c)hodnota zásielky nepresahuje 45 eur.
Čl. 2
1. Článok 1 sa uplatňuje na nasledujúce množstvo nižšie uvedeného tovaru:
a) tabakové výrobky:
i) 50 cigariet,
alebo
ii) 25 cigarillos (cigár s hmotnosťou najviac tri gramy na kus),
alebo
iii) 10 cigár,
alebo
iv) 50 gramov tabaku na fajčenie;
b) alkohol a alkoholické nápoje:
i) destiláty a liehoviny s objemovým alkoholickým titrom presahujúcim 22 % vol; nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholickým titrom 80 % vol a viac; jedna štandardná fľaša (do 1 litra),
N
106/2004
530/2011
§ 7 pís.f)
§ 7 ods. 2 pís.i)
§ 7 Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky
f) zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti
4a)
na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo 25 kusov cigariek, alebo 10 kusov cigár, alebo 50 g tabaku,
Poznámky pod čiarou:
§ 7 Oslobodenie od dane
(2) Od dane je oslobodený aj alkoholický nápoj
i) zaslaný fyzickou osobou z územia tretieho štátu fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určený
Ú
3
alebo
ii) destiláty a liehoviny, aperitívy na vínovej alebo alkoholovej báze, tafia, saké alebo podobné nápoje s objemovým alkoholickým titrom nepresahujúcim 22 % vol; jedna štandardná fľaša (do 1 litra),
alebo
iii) tiché vína: 2 litre;
c) parfumy: 50 gramov,
alebo
toaletné vody: 0,25 litra alebo 8 uncí;
d) káva: 500 gramov,
alebo
kávové extrakty a esencie: 200 gramov;
e) čaj: 100 gramov,
alebo
čajové extrakty a esencie: 40 gramov.
2. Členské štáty oprávnené znížiť množstvo výrobkov uvedených v odseku 1, na ktoré prichádza do úvahy oslobodenie od dane z obratu a spotrebných daní, alebo vylúčiť oslobodenie na všetky takéto výrobky.
222/2004
§ 48 ods. 2 pís.a)
na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti na daňovom území
1. najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu, alebo najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej, alebo
2. najviac v množstve 1 liter šumivého vína alebo 1 liter šumivého fermentovaného nápoja a 1 liter medziproduktu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej, alebo najviac v množstve 2 litre tichého vína alebo 2 litre tichého fermentovaného nápoja a
3. piva najviac v hodnote 45 eur.
§ 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
(2) Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného predpisu,
22)
je oslobodený od dane, ak ide o
a) malé zásielky tovaru neobchodného charakteru a ak ide o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje na
1. 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie,
2. 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie,
Poznámka pod čiarou:
22) Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce v spoločenstve systém oslobodení od cla (Úradný vestník Európskej únie L 105 z 23. 4. 1983) v platnom znení.
(pozn. nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 sa zrušilo nariadením Rady (ES) č. 1186/2009)
čl. 25 až 27 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 upravujú oslob. od cla pre zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe
4
Čl. 3
Tovar uvedený v článku 2, obsiahnutý v malých zásielkach neobchodného charakteru v množstve presahujúcom množstvá v uvedenom článku, je v celom rozsahu vylúčený z oslobodenia.
N
106/2004
530/2011
§ 7 pís.f)
§ 7 ods. 2 pís.i)
§ 7 Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky
f) zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti
4a)
na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo 25 kusov cigariek, alebo 10 kusov cigár, alebo 50 g tabaku,
Poznámky pod čiarou:
§ 7 Oslobodenie od dane
(2) Od dane je oslobodený aj alkoholický nápoj
i) zaslaný fyzickou osobou z územia tretieho štátu fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určený na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti na daňovom území
1. najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu, alebo najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej, alebo
2. najviac v množstve 1 liter šumivého vína alebo 1 liter šumivého fermentovaného nápoja a 1 liter medziproduktu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej, alebo najviac v množstve 2 litre tichého vína alebo 2 litre tichého fermentovaného nápoja a
3. piva najviac v hodnote 45 eur.
Ú
5
222/2004
§ 48 ods. 2 pís. a)
§ 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
(2) Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného predpisu,
22)
je oslobodený od dane, ak ide o
a) malé zásielky tovaru neobchodného charakteru a ak ide o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje na
1. 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie,
2. 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie,
Poznámka pod čiarou:
22) Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce v spoločenstve systém oslobodení od cla (Úradný vestník Európskej únie L 105 z 23. 4. 1983) v platnom znení.
(pozn. nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 sa zrušilo nariadením Rady (ES) č. 1186/2009)
čl. 25 až 27 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 upravujú oslob. od cla pre zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe
Čl. 4
1. Ekvivalent eura v národnej mene, ktorý sa používa na uplatňovanie tejto smernice, sa pevne určuje raz ročne. Použijú sa sadzby z prvého pracovného dňa v októbri s účinkom od 1. januára nasledujúceho roku.
2. Členské štáty môžu zaokrúhliť sumy vyjadrené v národnej mene, vyplývajúce z prepočtu súm v eurách, stanovených v článku 1 ods. 2, ak takéto zaokrúhlenie nepresiahne 2 EUR.
3. Členské štáty môžu ponechať sumy oslobodenia platné v čase každoročnej úpravy stanovenej v odseku 1, ak by sa pred zaokrúhľovaním podľa odseku 2 prepočet sumy oslobodenia vyjadrený v eurách líšil o menej ako 5 % od sumy oslobodenia vyjadrenej v národnej mene.
n.a.
n.a.
6
Čl. 5
Členské štáty poskytnú Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.
N
575/
2001
§ 35 ods.7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov
Ú
Čl. 6
Smernica 78/1035/EHS sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa termínov na transpozíciu smerníc uvedených v prílohe I časti B do vnútroštátneho práva.
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.
n.a.
n.a.
Čl. 7
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Čl. 8
Táto smernica je určená členským štátom.
V Luxemburgu 5. októbra 2006
Za Radu
predseda
K. RAJAMÄKI
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)