1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák, Peter Liba, Richard Nemec a Ján Szőllős.
Cieľom návrhu zákona je zavedenie novej dane z osobitnej stavby využívanej na prepravu plynu v Slovenskej republike. Jedným z dôvodov zavedenia dane z osobitnej stavby je skutočnosť, že táto osobitná stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti.
Návrh zákona upravuje výšku a spôsob platenia dane, ako aj jej správu. Základom pre výpočet dane je dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch a ustanovená sadzba dane. Zdaňovacím obdobím podľa navrhovaného zákona je kalendárny mesiac.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K § 1
Ustanovenie vymedzuje vecnú pôsobnosť navrhovaného zákona.
K § 2
Navrhuje sa ustanoviť predmet dane, ktorým je osobitná stavba umiestnená na území Slovenskej republiky zadefinovaná iba na účely tejto dane v základných pojmoch ako sieť plynovodov, ktoré slúžia výlučne na prepravu plynu v Slovenskej republike a nie na jeho miestnu distribúciu na časti územia Slovenskej republiky.
K § 3
Navrhuje sa vymedziť definície základných pojmov používaných iba na účely tohto zákona.
K § 4
V navrhovanom ustanovení sa definuje personálna pôsobnosť návrhu zákona vo vzťahu k určenému predmetu dane.
K § 5
Ako základ dane sa navrhuje určiť technická jednotka (km) na účely výpočtu daňovej povinnosti.
K § 6
Navrhuje sa určiť sadzba dane pre základ dane.
K § 7
Navrhuje sa presne vymedziť zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny mesiac.
K § 8
Navrhuje sa ustanoviť deň vzniku daňovej povinnosti a s tým súvisiace postupy daňovníka pre účely vyrubenia dane. Zároveň sa navrhuje ustanoviť splatnosť dane a zaviesť zákonnú fikciu, podľa ktorej sa písomné oznámenie považuje za daňové priznanie podľa daňového poriadku. Z uvedeného vyplýva, že na postup pri opravách údajov zo strany daňovníka, a na postupy správcu dane sa vzťahujú príslušné ustanovenia daňového poriadku, ako napr. § 16 daňového poriadku, § 17 daňového poriadku, a iné.
3
K § 9
Navrhuje sa určiť spôsob výpočtu dane uplatnením sadzby dane a základu dane, ktoré sú ustanovené v tomto zákone.
K § 10
Navrhuje sa ustanoviť špeciálna miestna príslušnosť a ako správcu dane ustanoviť Úrad pre vybrané hospodárske subjekty. Súčasne sa navrhuje ustanoviť, že na správu tejto dane sa použije daňový poriadok.
K Čl. II
V nadväznosti na čl. I sa navrhuje, aby daň z osobitnej stavby bola daňovým výdavkom na účely dane z príjmov.
K Čl. III
Navrhuje sa rozšíriť uplatnenie daňového poriadku aj na tento zákon.
K Čl. IV
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák, Peter Liba, Richard Nemec a Ján Szőllős
2.Názov návrhu zákona: zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie. Pozitívne dopady na štátny rozpočet sa v roku 2022 odhadujú na 92 207 000 eur a v rokoch 2023 2025 vo výške 126 298 000 eur, čo je zároveň predpokladaný negatívny dopad na podnikateľské prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
6
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.