NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ... 2022
o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje daň z osobitnej stavby (ďalej len „daň“).
§ 2
Predmet dane
Predmetom dane je osobitná stavba na území Slovenskej republiky.
§ 3
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona je
a) osobitnou stavbou plynovod,
b) plynovodom sieť plynovodov, ktoré slúžia na prepravu plynu na území Slovenskej republiky, okrem siete plynovodov, ktoré slúžia primárne na distribúciu plynu na časti územia Slovenskej republiky,
c) prevádzkovateľom osobitnej stavby plynárenský podnik oprávnený na prepravu plynu na území Slovenskej republiky.
§ 4
Daňovník
Daňovníkom je prevádzkovateľ osobitnej stavby.
§ 5
Základ dane
Základom dane je celková dĺžka osobitnej stavby v kilometroch.
§ 6
Sadzba dane
Sadzba dane je 6 000 eur za každý aj začatý kilometer osobitnej stavby.
§ 7
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.
§ 8
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a splatnosť dane
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom zdaňovacieho obdobia.
(2) Daňovník je povinný do 25 dňa toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, oznámiť správcovi dane podľa stavu ku dňu vzniku daňovej povinnosti tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov daňovníka, sídlo, daňové identifikačné číslo podľa § 67 ods. 7 daňového poriadku,
b) zdaňovacie obdobie,
c) základ dane a sadzbu dane,
d) výpočet dane,
e) sumu vypočítanej dane.
(3) Daň sa považuje za vyrubenú podaním oznámenia podľa odseku 2.
(4) Daňovník je v lehote na podanie oznámenia podľa odseku 2 povinný uhradiť daň.
(5) Oznámenie podľa odseku 2 sa považuje za daňové priznanie podľa daňového poriadku.
§ 9
Výpočet dane
Daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane a základu dane. Daň sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
§ 10
Správa dane
(1) Správu dane vykonáva Úrad pre vybrané hospodárske subjekty.
(2) Na správu dane sa uplatnia ustanovenia daňového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z.,
zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z. a zákona č. ..../2022 Z. z. sa mení dopĺňa takto:
V § 19 ods. 3 písmeno j) sa za slovo „predpisu90a)“ vkladá čiarka a slová „daň z osobitnej stavby90ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90ab znie:
90ab) Zákon č. ..../2022 Z. z. o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č.
563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z., zákona č. 395/2021, zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 250/2022 Z. z a zákona č. ..../2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. .../2022 Z. z. o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.