597/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1 až § 6c – bez zmeny
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 7
(1) Škola a školské zariadenie, ktoré právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi. Zriaďovatelia predložia regionálnemu úradu do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Regionálne úrady predložia ministerstvu v lehote určenej ministerstvom súhrnnú správu o hospodárení za zriaďovateľov v územnej pôsobnosti príslušného regionálneho úradu. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 31. januára.
(2) Správa o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 1 obsahuje
a) analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov,
b) pre cirkevné školy a súkromné školy, stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu,
c) ďalšie údaje určené ministerstvom.
(3) K správe o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 2 písm. a) až c) sa pripája
a) ročná účtovná závierka,
b) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená.
(4) Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia povinní poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva pre školy a školské zariadenia a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam. Tieto údaje poskytujú priamym vložením do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, Centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov alebo do Centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení alebo synchronizáciou údajov s údajmi v týchto registroch alebo v referenčných registroch.
(5) V štátnom rozpočte na rok 2013 a v ďalších rokoch sa na financovanie regionálneho školstva podľa § 3 ods. 2 vyčlenia finančné prostriedky v objeme rovnajúcom sa najmenej súčinu počtu žiakov vo verejných školách, cirkevných školách a súkromných školách na začiatku bežného školského roka a priemerného ročného nákladu z predchádzajúceho kalendárneho roka zvýšeného o očakávanú priemernú ročnú mieru inflácie v nadchádzajúcom kalendárnom roku. Priemerným ročným nákladom je podiel celkového objemu bežných výdavkov rozpočtovaných v schválenom rozpočte kapitoly ministerstva podľa § 3 ods. 2 a počtu žiakov vo verejných školách a neštátnych školách podľa stavu na začiatku bežného školského roka.
(6) Ministerstvo na základe predložených podkladov a objemu finančných prostriedkov ustanovených zákonom o štátnom rozpočte zverejní na svojom webovom sídle do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte údaje a postup, ktoré boli použité pri rozpise finančných prostriedkov zriaďovateľom podľa § 4, § 5 až 6b.
(7) Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely podľa § 4a 4e, § 6b a 8c v kalendárnom roku je najviac 6% z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtované v kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2.
(8) Vláda nariadením ustanoví
a) podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov vrátane spôsobu určovania normatívov podľa § 4 ods. 1; pri určovaní podrobností rozpisu finančných prostriedkov sa zohľadní zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré nad rozsah potrieb trhu práce a zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce podľa osobitného predpisu, 24ba)
b) podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov podľa § 4a,
c) podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov a postup pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 až 5,
d) podrobnosti využitia vzdelávacích poukazov podľa § 4ae vrátane vymedzenia okruhu aktivít škôl a školských zariadení vytvárajúcich záujmové vzdelávanie financovaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov,
e) podrobnosti určovania garantovaného minima a jeho použitia pri prideľovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom podľa § 8a.
(9) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva na žiadosť regionálneho úradu pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky podľa naliehavosti riešenia potreby na
a) nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov,
b) výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov,
c) kúpu nehnuteľností,
d) spolufinancovanie a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.
(10) Finančné prostriedky pridelené školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu podľa § 4 až 6b a § 8c sa zabezpečujú v rámci limitu výdavkov.
(11) Regionálny úrad oznámi, najneskôr do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ministerstvom, zriaďovateľom škôl a školských zariadení výšku pridelených finančných prostriedkov podľa § 4a až 4d a § 8c.
(12) Zriaďovateľ školy najneskôr do 15 dní po doručení oznámenia regionálneho úradu
a) rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa § 4a 4d a § 8c pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a
b) oznámi regionálnemu úradu výšku rozpísaných finančných prostriedkov podľa § 8c jednotlivým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(13) Regionálny úrad rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa § 4a 4d a § 8c pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ministerstvom.
(14) Ministerstvo prostredníctvom regionálneho úradu poskytne z kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa školy 1) podanej regionálnemu úradu v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky
a) na odchodné v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku podľa osobitného predpisu, 21)
b) súvisiace so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B podľa osobitného predpisu. 24f)
(15) Regionálny úrad predkladá ministerstvu údaje potrebné na účely rozpočtovania, financovania, rozhodovania, riadiacej činnosti a kontrolnej činnosti podľa tohto zákona v lehotách určených ministerstvom. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo regionálnemu úradu.
(16) Regionálny úrad predkladá ministerstvu údaje zo žiadostí podľa § 4a, § 4aa, § 4c, § 4d, § 7 ods. 9 a 14 a § 8c v lehotách určených ministerstvom. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo regionálnemu úradu.
(17) Na školy pri zdravotníckych zariadeniach sa nevzťahujú § 4a až 4e.
(18) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy,1) v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, objem finančných prostriedkov pridelený podľa § 4 na príslušný kalendárny rok, ak v poslednej správe o výsledku školskej inšpekcie vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
a) bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom,
b) bol zistený vyšší počet žiakov v triede, ako ustanovuje osobitný predpis,24fa) alebo
c) bolo zistené nižšie ako 70% zabezpečenie odbornosti vyučovania jednotlivých predmetov v rámci školského vzdelávacieho programu.
(19) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok o 15% za zistené nedostatky podľa odseku 18 v závislosti od počtu mesiacov, počas ktorých neboli zistené nedostatky odstránené. Do počtu mesiacov sa započítavajú mesiace od mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli nedostatky zistené, do mesiaca, v ktorom boli nedostatky odstránené. Ak škola odstráni nedostatky v mesiaci, v ktorom boli nedostatky zistené, ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy normatívny príspevok za jeden mesiac.
(20) Štátna školská inšpekcia písomne oznámi zistené nedostatky podľa odseku 18 zriaďovateľovi školy a ministerstvu. Štátna školská inšpekcia začne následnú kontrolu odstránenia zistených nedostatkov do 15 dní od doručenia správy o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Odstránenie nedostatkov oznámi Štátna školská inšpekcia ministerstvu do 5 pracovných dní od prerokovania správy z vykonanej následnej kontroly odstránenia zistených nedostatkov.
§ 7a
Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam
(1) Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa
osobitného predpisu 24d) sa zbierajú údaje o počte
a) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od piatich rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
b) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
c) poslucháčov jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
d) detí v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v predchádzajúcom školskom roku, ktorým boli
poskytnuté služby; v novovzniknutých školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie detí podľa stavu k 15.
septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí do dovŕšenia 15 rokov veku,
e) detí v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa skutočného priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; v novovzniknutých špeciálnych výchovných zariadeniach detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí do dovŕšenia 15 rokov veku,
f) detí v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; v novovzniknutých materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
g) detí v školských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; v novovzniknutých školských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
h) žiakov v školských kluboch detí z nultého piateho ročníka základnej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
i) detí školských internátov z materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných gymnázií a osemročných konzervatórií podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí zo stredných škôl do dovŕšenia 15 rokov veku,
j) všetkých žiakov základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných gymnázií a osemročných konzervatórií podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak je na území obce zriadené zariadenie školského stravovania; v cirkevných stredných školách a v súkromných stredných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku,
k) všetkých žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu, ak tieto školy nemajú na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania a žiaci sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
l) žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
m) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.
(2) Na účely zberu údajov podľa odseku 1 sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a poslucháči prijatí do školy alebo do školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. 24g)
(3) Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
(4) Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy alebo školského zariadenia podľa odsekov 1 a 2 uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia v jednej základnej umeleckej škole, v jednej jazykovej škole, v jednej materskej škole alebo v jednom školskom zariadení.
(5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských
zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) d) a odseku 2 (ďalej len "čestné vyhlásenie pre zber údajov"). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje
a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,
b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,
c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a
d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.
(6) Zriaďovatelia 24ca) škôl a školských zariadení povinní oznámiť obci údaje podľa odsekov 1 5 najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka za školy a školské zariadenia, ktoré majú sídlo na území príslušnej obce.
(7) Údaje podľa odsekov 1 až 5 je
a) obec povinná poskytnúť za všetky školy a školské zariadenia so sídlom na jej území príslušnému regionálnemu úradu najneskôr do 5. októbra kalendárneho roka,
b) regionálny úrad povinný oznámiť za obce vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 15. októbra kalendárneho roka.
(8) Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl a školských zariadení a obciam každoročne najneskôr do 31. augusta.
(9) Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre centrá voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
§ 8 až § 9n – bez zmeny
§ 9o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1) Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam v januári 2023 sa pre zariadenia poradenstva a prevencie, ktoré splnili podmienky na výkon činnosti podľa osobitného predpisu,28) použijú zozbierané údaje o počte detí, ktorým bude poskytnutá služba v roku 2023, overené a schválené ministerstvom. Ak ide o cirkevné zariadenie poradenstva a prevencie alebo o súkromné zariadenie poradenstva a prevencie, použijú sa údaje o počte detí do dovŕšenia 15 rokov veku.
(2) Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2023 sa použijú aj zozbierané údaje o počte detí podľa stavu k 2. januáru 2023 overené a schválené ministerstvom.
(3) Zriaďovateľ súkromného zariadenia poradenstva a prevencie alebo cirkevného zariadenia poradenstva a prevencie oznámi obci, na ktorej území príslušné zariadenie poradenstva a prevencie sídlo, aktualizované údaje o počte detí podľa stavu k 2. januáru 2023 do 10. januára 2023. Údaje podľa prvej vety oznámi obec za príslušné zariadenie poradenstva a prevencie so sídlom na jej území príslušnému regionálnemu úradu do 16. januára 2023.
(4) Príslušný regionálny úrad oznámi údaje o počte detí súkromných zariadení poradenstva a prevencie a cirkevných zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. januáru 2023 za obce podľa odseku 3 vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 20. januára 2023.
(5) Podrobnosti o požadovaných údajoch podľa odseku 2 a formu ich poskytnutia zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. novembra 2022.
§ 10
Zrušujú sa
1. zákon č. 506/2001 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
2. výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. marca 2002 č. 293/2002-9, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach (oznámenie č. 134/2002 Z.z.),
3. výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 230/2006 Z.z.).
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
____________________
1) § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2a) § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z.
2b) § 27 ods. 2 písm. a), § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z.
4) § 112 zákona č. 245/2008 Z.z.
5) § 15 zákona č. 596/2003 Z.z.
5b) § 3 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5c) Zákon č. 417/2013 Z.z. v znení neskorších prepisov.
6) § 6 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. a) až c) a e) až h) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení zákona č. 325/2012 Z.z.
7) § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10) § 10 ods. 1 písm. h) a j) až m) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení zákona č. 325/2012 Z.z.
12) Čl. 42 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
13) § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z.z.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
15) § 26 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
16) § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z.
16a) § 28 ods. 3 až 7, § 114 ods. 3 až 7 a § 116 ods. 6 a 7 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17) § 117 ods. 5 až 8, § 126 a 127, § 140 ods. 8 až 13 a § 141 ods. 4 až 9 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17a) § 7 Zákonníka práce.
§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z.z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
18) Napríklad § 24 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
19) § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
20) Napríklad § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.
20b) § 13 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zákona č. 415/2021 Z.z.
21) § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z.z.
22) Zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22a) § 95 ods. 1 a § 104 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z.
22aa) § 2 písm. ah) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zákona č. 415/2021 Z.z.
22b) § 3 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách.
22ba) § 21 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
22bb) § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22d) § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
22da) § 13 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
22e) Napríklad § 226 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22f) Napríklad § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 5 ods. 2 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z.z., § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22fa) Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22fb) Napríklad § 415 a § 417 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
22g) § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z.
22h) § 14d zákona č. 553/2003 Z.z. v znení zákona č. 390/2011 Z.z.
22i) § 4 ods. 2 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
23) § 117 zákona č. 245/2008 Z.z.
23a) § 117 a 139 zákona č. 245/2008 Z.z.
23b) § 139 zákona č. 245/2008 Z.z.
23c) § 27 ods. 2 písm. b), § 95 ods. 1 písm. b) a § 104 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z.
23d) § 27 ods. 2 písm. c), § 95 ods. 1 písm. c) až e) a § 104 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z.
23g) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23h) § 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
23ha) § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zákona č. 390/2011 Z.z.
§ 4 ods. 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.
23i) § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
23j) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
23k) Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
23l) Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
23m) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
23n) § 116 Občianskeho zákonníka.
23o) § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
23p) § 31 zákona č. 523/2004 Z.z.
23q) Zákon č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
23r) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3.2010).
23s) Napríklad zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
23t) § 8 13 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
24a) § 19 ods. 2 písm. a), b), d) a e) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
24b) § 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z.
24ba) § 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z.z.
24c) § 19 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení zákona č. 325/2012 Z.z.
24ca) § 19 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 596/2003 Z.z.
24d) § 2 zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2005 Z.z.
§ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
24f) § 53 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z.z.
24fa) § 29 ods. 5, § 33 ods. 1, § 97 ods. 6, § 98 ods. 3, § 99 ods. 4 a § 100 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
24g) § 5 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
25) Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
25b) § 4 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
25c) § 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zákona č. 462/2008 Z.z.
26) § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z.z.
27) § 161l zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zákona č. 273/2021 Z.z.
28) § 161o až 161q zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.