564/2004 Z.z.
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Tento zákon upravuje rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov 1) fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len "daň"), do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.
§ 2
Výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,0%, ak § 7c neustanovuje inak.
§ 3
Výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 30,0%.
§ 4
(1) Výnos dane podľa § 2 a 3 rozdeľuje a poukazuje obciam a vyšším územným celkom daňový úrad podľa kritérií, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením; vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví aj spôsob rozdeľovania a poukazovania tohto výnosu dane. Návrhy zmien kritérií a spôsobu rozdeľovania a poukazovania výnosu dane podľa § 2 a 3 sa dohodnú s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov.
(2) Výnos dane podľa § 2 rozdeľuje a poukazuje daňový úrad obciam vo svojej územnej pôsobnosti.
(3) Daňový úrad rozdeľuje a poukazuje výnos dane podľa § 3 vyššiemu územnému celku, na území ktorého daňový úrad sídlo.
(4) Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytne Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), daňovým úradom prostredníctvom Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, republikovým združeniam obcí a vyšším územným celkom údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane podľa § 2 a 3 do 31. októbra príslušného kalendárneho roka v štruktúre určenej ministerstvom, ak § 7a neustanovuje inak; opravy chýb v poskytnutých údajoch ministerstvo akceptuje v termíne do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(5) Subjekty verejnej správy 2) poskytujú Štatistickému úradu Slovenskej republiky súčinnosť na účely odseku 4 vrátane poskytovania údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane podľa § 2 a 3.
(6) Podiel na výnose dane podľa § 2 a 3 sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom najneskôr do 20. dňa bežného mesiaca za predchádzajúci mesiac.
(7) Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane podľa § 2 a 3 vyrovnajú daňové úrady s obcami a vyššími územnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
§ 5
(1) Daňové úrady vyrovnajú preplatky a nedoplatky, ktoré vznikli v roku 2004 pri uplatňovaní osobitného predpisu, 3) s jednotlivými obcami do 31. marca 2005.
(2) Daňové úrady do 15. januára 2005 poukážu v súlade s § 4
a) obciam preddavok na výnos dane podľa § 2 vo výške jednej dvanástiny rozpočtovaného výnosu dane na rok 2005,
b) vyšším územným celkom preddavok na výnos dane podľa § 3 vo výške jednej dvanástiny rozpočtovaného výnosu na rok 2005.
(3) Sumu rozpočtovaného výnosu podľa odseku 2 oznámi ministerstvo Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky do 5. januára 2005.
(4) Poskytnuté preddavky podľa odseku 2 daňové úrady vyporiadajú s obcami a vyššími územnými celkami do 31. marca 2005.
§ 6
Pri zmene sadzby dane, ktorej dôsledkom je úbytok príjmov územnej samosprávy, vláda Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom 4) prijme opatrenia na zabezpečenie úhrady úbytku týchto príjmov.
§ 7
Na účely určenia výnosu dane podľa § 2 a 3 sa v roku 2005 považuje za výnos dane najmenej suma 33 418 078 000 Sk.
§ 7a
Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytne ministerstvu, daňovým úradom, prostredníctvom Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, republikovým združeniam obcí a vyšším územným celkom údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane podľa § 2 a 3 na rok 2011 do 10. marca 2011 v štruktúre určenej ministerstvom.
§ 7b
Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2012 prvýkrát v januári 2012.".
§ 7c
(1) V roku 2014 je výnos dane príjmom rozpočtov obcí vo výške 67%.
(2) Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa odseku 1 prvýkrát v januári 2014.
§ 7d
Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa § 2 v znení účinnom od 1. januára 2015 prvýkrát v januári 2015.
§ 7e
Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane vyšším územným celkom podľa § 3 v znení účinnom od 1. januára 2015 prvýkrát v januári 2015.
§ 7f
Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2016 prvýkrát v januári 2016.
§ 7g
Ministerstvo na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na rok 2021 akceptuje zmeny v údajoch potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky do 31. októbra 2020 za oblasť zberu podľa osobitného predpisu5) do 1. februára 2021.
§ 7h
Ministerstvo na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na rok 2023 akceptuje zmeny v údajoch potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky do 31. októbra 2022 za oblasť zberu podľa osobitného predpisu6) do 1. februára 2023.
Čl.V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
____________________
1) Zákon č.
595/2003 Z.z.
o dani z príjmov znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Zákon č.
598/2003 Z.z.
o štátnom rozpočte na rok 2004.
5)
§ 9j zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č.
371/2020 Z.z.
6) § 9o zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.