B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Cieľom úpravy je doplnenie možnosti pridelenia finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy, aj na nákup nehnuteľnosti z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov, ak nájom nehnuteľnosti je niekedy nevýhodnejší ako samotná kúpa, a dopĺňa sa aj možnosť spolufinancovania a dofinancovania výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet z dôvodu, ak škola alebo školské zariadenie nemá finančné prostriedky na celý projekt, čím sa tie projekty podporujú, aby sa mohli úspešne ukončiť.
K bodom 2 a 3
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s terminológiou zákona č. 415/2021 Z. z.
K bodu 4
Úpravou je potrebné zohľadniť transformáciu zariadení poradenstva a prevencie, ktorá nastane k 1. januáru 2023 aj vo vzťahu k zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov, pričom na rok 2023 sa upravuje osobitný mechanizmus prechodným ustanovením. Relevantnými údajmi pre január 2023 budú údaje k 15. septembru 2022, ktoré budú aktualizované údajmi pozbieranými podľa stavu k 2. januáru 2023.
K Čl. II
Navrhovaná úprava súvisí s bodom 4 v článku 1.
K čl. III
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje údaje na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam, ktoré zozbierané prostredníctvom štatistického výkazu Škol(MŠVVŠ SR) 40-01 a odoslané Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky príslušnými regionálnymi úradmi školskej správy, Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Ten ich následne poskytne Ministerstvu financií Slovenskej republiky na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na kalendárny rok 2023. Aby bolo možné vzhľadom na trvanie legislatívneho procesu uvedený proces dodržať, je potrebné zabezpečiť účinnosť návrhu zákona čo najskôr.
V Bratislave 24. augusta 2022
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky