1
Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
...
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 290/2018 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 396/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 511/2021 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 2 písm. a) sa číslo „100“ nahrádza číslom „130“.
2.V § 6 ods. 2 písm. b) sa číslo „50“ nahrádza číslom „65“.
3.Za § 76f sa vkladá § 76fa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76fa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Sadzba dane podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom dňom vyhlásenia sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.