1
Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
...
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 338/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z. a zákona č. 368/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V 3 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:
„2. vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska podľa osobitných predpisov,4) okrem činnosti v oblasti bankovníctva na základe bankového povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,4a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
4) Napríklad zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
4a) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V 3 ods. 1 písm. a) desiatom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
3.V 3 ods. 1 písm. a) sa za bod 10 vkladajú nové body 11 a 12, ktoré znejú:
„11. vysielania programovej služby na základe licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu podľa osobitného predpisu12a) a retransmisie na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácii podľa osobitného predpisu,12a)
12. výberu mýta na základe poverenia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. podľa osobitného predpisu,12b) alebo“.
Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 13.
2
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
12a) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
12b) Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 3 ods. 1 písm. a) trinástom bode sa slová „v prvom desiatom bode“ nahrádzajú slovami „v bodoch 1 až 12“.
5.V § 6 sa číslo „0,00726“ nahrádza číslom „0,01“.
6.V § 12 ods. 7 úvodnej vete sa slová „§ 8 ods. 3 a § 9 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 3, § 9 ods. 1 a § 15 ods. 2 a 5“.
7.Za § 14 sa dopĺňa § 15, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1) Osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, oprávnenie na výkon činnosti alebo povolenie vydané v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) a podľa § 3 ods. 1 písm. a) bodov 11 a 12, a predpokladá, že bude tieto činnosti vykonávať celé odvodové obdobie, sa považuje za regulovanú osobu podľa tohto zákona. Takej regulovanej osobe vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím, ktorým je kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, ak jej výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, dosiahol aspoň sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2. Za účtovné obdobie podľa predchádzajúcich viet sa považuje bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, za ktoré vznikla povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním17) v lehote, ktorá uplynula pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.
(2) Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 1, je povinná doručiť písomné oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, v ktorom uvedie
a) oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) a podľa § 3 ods. 1 písm. a) bodov 11 a 12, v ktorej oprávnenie na výkon činnosti alebo na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
3
b) dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) a podľa § 3 ods. 1 písm. a) bodov 11 a 12, v ktorej oprávnenie na výkon činnosti alebo na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
c) sumu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie podľa odseku 1,
d) výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(3) Za regulovanú osobu podľa tohto zákona sa považuje aj osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá
a) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, oprávnenie na výkon činnosti alebo povolenie vydané v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) a podľa § 3 ods. 1 písm. a) bodov 11 a 12,
b) nevykázala výsledok hospodárenia pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, a
c) predpokladá, že bude činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) a podľa § 3 ods. 1 písm. a) bodov 11 a 12, v ktorej oprávnenie na výkon činnosti alebo na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vykonávať celé odvodové obdobie.
(4) Regulovanej osobe podľa odseku 3 vzniká povinnosť platiť odvod počnúc odvodovým obdobím, ktorým je kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, ak jej odhad podľa odseku 5 písm. c) za účtovné obdobie, ktoré začalo bezprostredne pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, dosiahol aspoň sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2.
(5) Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 4, je povinná doručiť písomné oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, v ktorom uvedie
a) oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) a podľa § 3 ods. 1 písm. a) bodov 11 a 12, v ktorej oprávnenie na výkon činnosti alebo na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
4
b) dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) a podľa § 3 ods. 1 písm. a) bodov 11 a 12, v ktorej oprávnenie na výkon činnosti alebo na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
c) sumu odhadu predpokladaného výsledku hospodárenia,
d) výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(6) Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom dňom vyhlásenia tohto zákona, sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po poslednom dni kalendárneho mesiaca, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.
(7) Ustanovenia § 14 ods. 4 a 5 sa na odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po poslednom dni kalendárneho mesiaca, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť, nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) Zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.